Nyomtatás E-mail

2016.05.15. pünkösd vasárnap 10 óra

Köszöntő ige: Róma 5,5 : Szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által.

Énekek: 189. 370,1-3 42,1 25,1 479,1 23,1 – úrvacsora alatt: 457-470
Vers: Péli Erzsébet szolgálata

Olvasmány: Apostolok cselekedetei 2. rész 1-12. 38. vers
Alapige: Apostolok cselekedetei 2. rész 1-6. vers
Igehirdetés
Konfirmandusok: vizsga, fogadalom, úrvacsora, áldás
Folytatva a teljes gyülekezet úrvacsorájával
Igehirdetés
Konfirmandusok: vizsga, fogadalom, áldás
Úrvacsora: konfirmandusok, majd a teljes gyülekezet

Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által

( Római levél 5. rész 5. vers )

 

alt

Apostolok cselekedetei 2. rész 1-12. 38. vers

1. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.
2. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala.
3. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül.
4. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok.
5. Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak.
6. Minekutána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni.
7. Álmélkodnak pedig mindnyájan és csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Nemde nem Galileusok-é ezek mindnyájan, a kik szólnak?
8. Mimódon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, a melyben születtünk?
9. Párthusok és médek és elámiták, és kik lakozunk Mesopotámiában, Júdeában és Kappadócziában, Pontusban és Ázsiában,
10. Frigiában és Pamfiliában, Égyiptomban és Libiának tartományiban, mely Cziréne mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok,
11. Krétaiak és arabok, halljuk a mint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait.
12. Álmélkodnak vala pedig mindnyájan és zavarban valának, egymásnak ezt mondván: Vajjon mi akar ez lennie?
____________________

38. Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.

Apostolok cselekedetei 2. rész 1-6. vers

1. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.
2. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala.
3. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül.
4. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok.
5. Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak.
6. Minekutána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni.


Mindnyájan... – tehát te is!

 

„Mindnyájan beteltek Szentlélekkel.”

Kedves Testvéreim!

Pünkösd ünnepének eseményei áldott üzeneteket tárnak elénk:

1. Mindnyájan együtt voltak Jézus tanítványai.

Jézus Krisztus tanítványainak közösségében mindenkinek helye van – csak az zárja ki magát, aki nem akar a bűneitől megtisztulni.

2. Mindnyájan beteltek Szentlélekkel.

Isten nem személyválogató. Isten mindenkinek elküldte egyszülött Fiát, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten mindenkinek elküldte az Ő Szent Lelkét, hogy legyen vigasztalója, pártfogója, vezetője mindenkinek, aki hisz. Isten Lelke által szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség tölti be az ember szívét.

3. Mindnyájan meghallották és megértették Isten szeretetének üzenetét.

Isten mindenkinek a nyelvén tud beszélni, mindenkivel meg tudja értetni az Ő jó akaratát. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére (Timóteushoz írt I. levél 2. rész 4. vers). Istent csak az nem érti, aki nem is akarja.

4. Mindnyájan álmélkodtak Isten hatalmán és bölcsességén.

Az emberek rácsodálkoztak arra, hogy Isten megszólította őket, és megérezték, hogy Isten kinyilatkozására nekik is válaszolniuk kell.

5. „Mindnyájan térjetek meg és keresztelkedjetek meg!”

Ezekkel a szavakkal biztatta a pünkösdi sokaságot Péter apostol arra, hogy bánják meg bűneiket, fogadják el Isten bocsánatát, és legyenek Jézus Krisztus követőivé – hisz ez mindnyájuk számára lehetséges!

Kedves Konfirmandus Testvéreim!

„Mindnyájan” – ez azt jelenti, hogy ti is beletartoztok a gyülekezet közösségébe. Isten Lelke töltsön be és vezessen titeket!

Ámen.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.