Nyomtatás E-mail

2016.05.22. Lőrincz István 10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3 : Kegyelem néktek és békesség ...
Énekek: 231,1. 234,1-4. 235,1. 239,1. 479. 1-4.
Olvasmány: Apostolok cselekedetei 4. rész 23-31. vers
Alapige: Apostolok cselekedetei 4. rész 31. vers
Igehirdető: Lőrincz István református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

( 1 Korinthus 1,3 )

 

alt

Apostolok cselekedetei 4. rész 23-31. vers

23. Mikor pedig elbocsáttattak, menének az övéikhez, és elbeszélék, a miket a főpapok és a vének mondottak nékik.
24. Ezek pedig mikor hallották, egy szívvel-lélekkel felemelék szavokat az Istenhez, és mondának: Urunk, te vagy az Isten, ki teremtetted a mennyet és a földet, a tengert és minden azokban levő dolgot.
25. Ki Dávidnak, a te szolgádnak szája által ezt mondottad: Miért zúgolódtak a pogányok, és gondoltak a népek hiábavalókat?
26. Felállottak a földnek királyai, és a fejedelmek egybegyűltek az Úr ellen és az ő Krisztusa ellen.
27. Mert bizony egybegyűltek a te szent Fiad, a Jézus ellen, a kit felkentél, Heródes és Ponczius Pilátus a pogányokkal és Izráel népével,
28. Hogy véghezvigyék, a mikről a te kezed és a te tanácsod eleve elvégezte volt, hogy megtörténjenek.
29. Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre: és adjad a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet,
30. A te kezedet kinyújtván gyógyításra; és hogy jelek és csodák történjenek a te szent Fiadnak, a Jézusnak neve által.
31. És minekutána könyörögtek, megmozdula a hely, a hol egybegyűltek; és betelének mindnyájan Szent Lélekkel, és az Isten beszédét bátorsággal szólják vala.

23. Mikor pedig elbocsáttattak, menének az övéikhez, és elbeszélék, a miket a főpapok és a vének mondottak nékik.

24. Ezek pedig mikor hallották, egy szívvel-lélekkel felemelék szavokat az Istenhez, és mondának: Urunk, te vagy az Isten, ki teremtetted a mennyet és a földet, a tengert és minden azokban levő dolgot.

25. Ki Dávidnak, a te szolgádnak szája által ezt mondottad: Miért zúgolódtak a pogányok, és gondoltak a népek hiábavalókat?

26. Felállottak a földnek királyai, és a fejedelmek egybegyűltek az Úr ellen és az ő Krisztusa ellen.

27. Mert bizony egybegyűltek a te szent Fiad, a Jézus ellen, a kit felkentél, Heródes és Ponczius Pilátus a pogányokkal és Izráel népével,

28. Hogy véghezvigyék, a mikről a te kezed és a te tanácsod eleve elvégezte volt, hogy megtörténjenek.

29. Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre: és adjad a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet,

30. A te kezedet kinyújtván gyógyításra; és hogy jelek és csodák történjenek a te szent Fiadnak, a Jézusnak neve által.

31. És minekutána könyörögtek, megmozdula a hely, a hol egybegyűltek; és betelének mindnyájan Szent Lélekkel, és az Isten beszédét bátorsággal szólják vala.

Apostolok cselekedetei 4. rész 31. vers

És minekutána könyörögtek, megmozdula a hely, a hol egybegyűltek; és betelének mindnyájan Szent Lélekkel, és az Isten beszédét bátorsággal szólják vala.

 

 

A hit ereje

 

„Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak,
megteltek mindnyájan Szentlélekkel,
és bátran hirdették az Isten igéjét.”

Kedves Testvéreim!

Két dolog miatt választottam ezt az igét. Egyrészt, mert Pünkösd után vagyunk, s ez a történet közvetlenül az első Pünkösd után zajlik, másrészt mert itt látjuk, hogy mit jelent a hit ereje egy valóságos helyzetben.

Egy lehetetlen helyzet állt elő: a tanítványoknak megtiltották, hogy Jézusról beszéljenek, miközben Jézus meg azt a parancsot adta, hogy hirdessék az evangéliumot minden teremtménynek. Meg is fenyegették őket, hogy jaj lesz nekik, ha Jézus nevében szólni mernek…

Mit lehet tenni egy ilyen helyzetben? Két dolgot. Kétségbe esni, feladni a harcot, belenyugodni a változtathatatlanba, visszahúzódni a magányba. Vagy pedig hinni. Hinni az élő Istenben, az Ő Fiában, aki előtt nincs lehetetlen helyzet és reménytelen állapot. Ilyen helyzetben mindnyájan voltunk már talán, ahol csak kétségbeesni vagy hinni lehetett.

1. Mit tettek a tanítványok?

Emberileg ilyen dolgokat tehettek volna: tanácskozni, esetleg ellenlépéseket foganatosítani, kompromisszumos megoldást keresni, elmenekülni Jeruzsálemből. A tanítványok mást tettek: vártak az Úrra és az Ő szabadítására, meg voltak győződve, hogy Isten fog cselekedni. Hitték, hogy ebben a lehetetlen helyzetben Isten nem fogja cserben hagyni népét.

2. Mit tett Isten?

Isten cselekedett, de nem úgy, ahogy mi azt elképzelnénk. Nem úgy, hogy tüzet bocsátott az ellenségre és megemésztette azt. Még csak úgy sem, hogy félelmet támasztott a szívükben és visszavonták a rendeletet. Isten úgy segített, hogy igét adott nekik. Egy olyan igét, ami kisegítette őket ebből a nehéz helyzetből. Isten minden gyermeke megtapasztalja, hogy milyen nagy ajándék, amikor Isten egy igét ad. Talán mindnyájunknak van olyan igéje, ami döntő módon befolyásolta az életünket. Ezt az igét Isten Lelke adta az egyik hívő szívébe, aki aztán azt továbbmondta a többieknek. Egy olyan igét, ami ezer évvel azelőtt hangzott el, de abban a pillanatban megelevenedett, és óriási aktualitással hatott. Az igében az a csodálatos, hogy mindig új, mindig hat, mindig személyes, mindig arra a helyzetre szabott, amiben megszólal. Tudjuk kívülről, de újra megszólal belülről.

A felolvasott ige egy lázadásról szólt Isten ellen: népek, királyok, pogányok felkelnek Isten ellen és Felkentje ellen, de minden lázadás hiábavaló. Isten olyan hatalmas, hogy még az ellene való támadást is országa előmenetelére fordítja. Az Úr kineveti az Ellene lázadókat, és az övéit is örvendezésre hívja. Az egyház történetét, az üldözések, vértanúság, szenvedés közt is végigkíséri a lelki öröm. Ha látjuk Istent, ha látjuk a Golgotát, a nyitott sírt - tudunk örülni.

3. A tanítványok imádkoztak.

Imádkoztak az ellenségért is, hogy Isten tekintsen kegyelmesen rájuk, és adjon nekik megtérést. Az ellenségnek nagyobb szüksége van a szabadításra, mint a tanítványoknak. Imádkoztak magukért, de nem azért, hogy Isten óvja meg őket, hanem azért, hogy a tilalom ellenére bátorsággal szólhassák az igét. Harmadsorban imádkoznak csak csodáért, mert tudják, hogy Isten azt is tud tenni. A csoda az, ha az ellenség megtér, mert itt az a sátáni dolog történik, hogy az Isten nevében harcolnak a Jézus követői ellen.

4. Ekkor megmozdult a föld.

Miért nem mozdul a föld, ahol mi vagyunk? Miért nem mozdul a mi egyházunk, a mi gyülekezetünk? Miért olyan mozdulatlan, tehetetlen minden? Talán azért, mert nincs ott a Lélek, nincs ott az erő, az egység, az igazi odaszánás. Talán újra szorongatásra, üldözésre van szükség, hogy legyen ébredés? Higgyük, hogy lesz, hogy Isten megmozgat minket is, gyülekezeteinket is.

Ezért imádkozzunk!


Ámen.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.