Nyomtatás E-mail

2016.06.05. 10 óra

Köszöntő ige: János 14,1 : Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem.
Énekek: 25,1. 25,1. 431. 231,1-4. 235,1. 239,1. 234,1-4.
Olvasmány: Zsidókhoz írt levél 11. rész 1-12. vers
Alapige: Jakab levele 2. rész 17. vers
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem.

( János evangéliuma 14. rész 1. vers )

 

alt

Zsidókhoz írt levél 11. rész 1-12. vers

1. A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.
2. Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régebbiek.
3. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő.
4. Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, a mi által bizonyságot nyert a felől, hogy igaz, bizonyságot tevén az ő ajándékairól Isten, és az által még holta után is beszél.
5. Hit által vitetett fel Énokh, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert a felől, hogy kedves volt Istennek.
6. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik.
7. Hit által tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén a még nem látott dolgok felől, házanépe megtartására bárkát készített, a mely által kárhoztatá e világot és a hitből való igazságnak örökösévé lett.
8. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, a melyet örökölendő vala, és kiméne, nem tudván, hová megy.
9. Hit által lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival.
10. Mert várja vala az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten.
11. Hit által nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szűlt, minthogy hűnek tartotta azt, a ki az ígéretet tette.
12. Azért is egytől, még pedig mintegy kihalttól annyian származtak, mint az égnek csillagai sokaságra nézve, és mint a tenger partja mellett a fövény, mely megszámlálhatatlan.
1. A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.
2. Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régebbiek.
3. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő.
4. Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, a mi által bizonyságot nyert a felől, hogy igaz, bizonyságot tevén az ő ajándékairól Isten, és az által még holta után is beszél.
5. Hit által vitetett fel Énokh, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert a felől, hogy kedves volt Istennek.
6. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik.
7. Hit által tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén a még nem látott dolgok felől, házanépe megtartására bárkát készített, a mely által kárhoztatá e világot és a hitből való igazságnak örökösévé lett.
8. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, a melyet örökölendő vala, és kiméne, nem tudván, hová megy.
9. Hit által lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival.
10. Mert várja vala az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten.
11. Hit által nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szűlt, minthogy hűnek tartotta azt, a ki az ígéretet tette.
12. Azért is egytől, még pedig mintegy kihalttól annyian származtak, mint az égnek csillagai sokaságra nézve, és mint a tenger partja mellett a fövény, mely megszámlálhatatlan.

 

Jakab levele 2. rész 17. vers

Azonképen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában.

 

Teremjetek jó gyümölcsöt!

 

„A hit, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában.”

Kedves Testvéreim!

A 450 éves II. Helvét Hitvallás tanulmányozása által készülünk a Reformáció 500. évfordulójának ünneplésére – 2017. okt. 31-ére. A mai vasárnapon a XVI. fejezet következik, amelynek címe: „A hit és a jó cselekedetek, azok jutalma és az emberi érdem.”

A két elhangzott bibliai ige mintha ellentmondana egymásnak…
Példa: a kétkomponensű ragasztó csak a két anyag összevegyítése után hat. Nincs tehát ellentmondás, csupán Isten igazságának két összetartozó tényezőjéről van szó.

1. Mi a hit?

A hit a hatodik „érzékszervünk”, amely a másik öttel együtt (látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás) Isten ajándéka, és amely által a valóságot képesek vagyunk megtapasztalni: Isten létét, szeretetét, hatalmát, bölcsességét. A hit által nem csak Istenben hiszünk, hanem Istennek is hiszünk, vagyis Reá tudjuk bízni magunkat, szeretteinket és minden dolgainkat. A hit olyan adomány, amely növekedni képes. Isten gondoskodik arról, hogy örömök és próbatételek által szilárduljon a Benne vetett bizalmunk.

2. Mi a jó cselekedet?

A jó cselekedet az igaz hit következménye, gyümölcse. Ha valóban bízunk Istenben, akkor a hit az Isten akarata szerinti jó cselekedetekre indít.

A hit hősei esetében láthatjuk, hogy az Istenbe vetett bizalmukból következett az a cselekedet, amely beleillett Isten tervébe:
- Ábel – a legszebb áldozat bemutatása
- Énók – Istennel járás a földi határt túlhaladva is
- Noé – a bárka megépítése
- Ábrahám – elindulás Istennel az ismeretlenbe

Jézus a hit és a jó cselekedet kapcsolatát a gyümölcstermő fához hasonlítja:
„Vagy legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fák, és teremjetek romlott gyümölcsöt; mert gyümölcséről ismerik meg a fát." (Máté 12,33)

A jó cselekedet olyan „út”, amelyen a hívő embernek járnia kell.
(Efézusi levél 2. rész 10. vers; Timóteushoz írt II. levél 3. rész 17. vers)

A jó cselekedet tehát nem érdem, amellyel az üdvösséget megszerezhetjük. Az üdvösség egyedül Jézus Krisztus érdeméért lehet a mienk, aki engesztelő áldozat a mi vétkeinkért és a világ vétkeiért. A tökéletes Isten csak az Ő szent Fia egyszeri tökéletes áldozatát fogadta el mindnyájunkért. A mi jóságunk erősen kétséges és hiányos, sőt meg van fertőzve számos bűnös indulat és gondolat tisztátalanságával.

Szívleljük meg Baran Tibor: Te tudod című versének üzenetét:

Te tudod, Uram, mi a jó nekem,
Rád bízom magam, fogjad a kezem.
Legyél a társam, az igazságom:
ez az én vágyam és vigaszságom.

Te ismersz engem, munkálkodsz értem,
bár én a tervet nem mindig értem.
Magasztos elméd értelmem felett
vezeti Feléd az életemet.

És ha még olykor mást mond az eszem,
mint amit jókor én értem teszel,
később már látom, úgy volt jó minden:
Taníts meg várnom mindenkor hitben.

 

Ámen.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.