Nyomtatás E-mail

2016.06.12. 10 óra

Köszöntő ige: 25. zsoltár 5. vers
Énekek: 75,1. 238,1-10. 287,1. 397,1. 288.1-7.
Köszöntés: Csoma Zoltán lelkipásztor és családja köszöntése

Olvasmány: 40. zsoltár
Alapige: Lukács 4,31-37 : ...Mi közünk hozzád názáreti Jézus? Jöttél, hogy elveszíts minket?... (34)
Keresztel: Id. Csoma Zoltán református lelkipásztor -- Keresztelő ének: 431. dicséret: Úr Isten, kérünk tégedet…
Igehirdető: ifj. Csoma Zoltán református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Vezess engem a te igazságodban és taníts engem,
mert te vagy az én szabadító Istenem, mindennap várlak téged.

( 25. zsoltár 5. vers )

 

alt

40. zsoltár

1. Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára.
2. Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat.
3. És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet.
4. És új éneket adott szájamba, a mi Istenünknek dicséretét; sokan látták és megfélemlettek, és bíztak az Úrban.
5. Boldog ember az, a ki az Úrba vetette bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez és a hazugságra vetemedettekhez!
6. Sokat cselekedtél te, Uram Istenem, a te csodáiddal és terveiddel mi érettünk; semmi sem hasonlítható hozzád; hirdetném és elbeszélném, de többek, semhogy elszámlálhatnám.
7. Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél; füleimet fölnyitottad; égőáldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál.
8. Akkor azt mondtam: Ímé jövök; a könyvtekercsben írva van felőlem,
9. Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van.
10. Vígan hirdetem az igazságosságot a nagy gyülekezetben; ímé, nem tartom vissza ajkamat, te tudod, óh Uram!
11. Igazságosságodat nem rejtem el szívemben, elmondom a te hűségedet és segítségedet; nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben.
12. Te, Uram, ne tartsd vissza tőlem irgalmadat; kegyelmed és igazságod mindig megóvnak engem.
13. Mert bajok vettek engem körül, a melyeknek számuk sincsen; utolértek bűneim, a melyeket végig sem nézhetek; számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem.
14. Tessék Uram néked, hogy megments engemet; siess Uram segítségemre!
15. Szégyenüljenek meg és piruljanak mind, a kik életemre törnek, hogy elragadják azt; riadjanak vissza, gyalázat érje, a kik bajomat kívánják.
16. Pusztuljanak el az ő gyalázatosságuk miatt, a kik azt mondják nékem: Hehé, hehé!
17. Örülnek és örvendeznek majd mindazok, a kik téged keresnek; azt mondják mindenha: Magasztaltassék fel az Úr, a kik szeretik a te szabadításodat.
18. Rólam is, noha én szegény és nyomorult vagyok, az én Uram visel gondot. Te vagy segítségem, szabadítóm, oh Istenem, ne késsél!
1. Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára.
2. Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat.
3. És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet.
4. És új éneket adott szájamba, a mi Istenünknek dicséretét; sokan látták és megfélemlettek, és bíztak az Úrban.
5. Boldog ember az, a ki az Úrba vetette bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez és a hazugságra vetemedettekhez!
6. Sokat cselekedtél te, Uram Istenem, a te csodáiddal és terveiddel mi érettünk; semmi sem hasonlítható hozzád; hirdetném és elbeszélném, de többek, semhogy elszámlálhatnám.
7. Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél; füleimet fölnyitottad; égőáldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál.
8. Akkor azt mondtam: Ímé jövök; a könyvtekercsben írva van felőlem,
9. Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van.
10. Vígan hirdetem az igazságosságot a nagy gyülekezetben; ímé, nem tartom vissza ajkamat, te tudod, óh Uram!
11. Igazságosságodat nem rejtem el szívemben, elmondom a te hűségedet és segítségedet; nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben.
12. Te, Uram, ne tartsd vissza tőlem irgalmadat; kegyelmed és igazságod mindig megóvnak engem.
13. Mert bajok vettek engem körül, a melyeknek számuk sincsen; utolértek bűneim, a melyeket végig sem nézhetek; számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem.
14. Tessék Uram néked, hogy megments engemet; siess Uram segítségemre!
15. Szégyenüljenek meg és piruljanak mind, a kik életemre törnek, hogy elragadják azt; riadjanak vissza, gyalázat érje, a kik bajomat kívánják.
16. Pusztuljanak el az ő gyalázatosságuk miatt, a kik azt mondják nékem: Hehé, hehé!
17. Örülnek és örvendeznek majd mindazok, a kik téged keresnek; azt mondják mindenha: Magasztaltassék fel az Úr, a kik szeretik a te szabadításodat.
18. Rólam is, noha én szegény és nyomorult vagyok, az én Uram visel gondot. Te vagy segítségem, szabadítóm, oh Istenem, ne késsél!

Lukács evangéliuma 4. rész 31-37. vers

31. És leméne Kapernaumba, Galilea városába; és tanítja vala azokat szombatnapokon.
32. És csodálkozának az ő tudományán, mert beszéde hatalmas vala.
33. És a zsinagógában vala egy tisztátalan ördögi lélektől megszállt ember, a ki fennhangon kiálta,
34. Mondván: Ah, mi közünk hozzád názáreti Jézus? Jöttél, hogy elveszíts minket? Ismerlek téged ki vagy: az Istennek ama Szentje!
35. És megdorgálá őt Jézus, mondván: Némulj meg és menj ki ez emberből! És az ördög azt a középre vetvén, kiméne belőle, és nem árta néki semmit.
36. És támada félelem mindenekben, és egymással szólnak és beszélnek vala, mondván: Mi dolog ez, hogy nagy méltósággal és hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek és kimennek?
37. És elterjede a hír ő felőle a környék minden helyén.

 

JÉZUS A CSODÁLATOS TANÍTÓ ÉS SZABADÍTÓ

 

„ ...hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek és kimennek.”

Kedves Testvéreim!

Jézussal ma is lehet találkozni, nem csak földi tartózkodása alkalmával. A mai alkalom is egy találkozás Vele. (Máté 18:20) Engedjük, hogy Lelke által Krisztus ma is elvégezze áldásos munkáját bennünk!

A felolvasott Igén keresztül három gondolattal akar megajándékozni bennünket a Vele való találkozásnak ezen az alkalmán. Először egy városról tanít bennünket, ahol befogadták Őt. Másodszor az ellenség állandó és veszélyes jelenlétére akarja felhívni a figyelmünket! Harmadszor pedig megmutatja erejét, mely erő elől csak egyet tehet az ellenség: elfut előle!

1.

Jézus Kapernaumba érkezik, abba a városba, ahol szívesen fogadják! Ezt a szíves fogadtatást Jézus azzal viszonozza, hogy többször visszatér ebbe a városba, sőt egyenesen munkálkodásának egyik központi helyévé teszi! A názáretiek legszívesebben a halálba kergették volna, de Ő kiment a kezük közül. Nyílván ezek után nem akarta ezekre az emberekre ráerőltetni magát és kerülte felnevelkedésének a helyét. Megtörténik ez velünk is!

Van, ahol nem szívesen fogadnak bennünket annak ellenére sem, hogy nem ártó, hanem építő szándékkal érkezünk oda. Viszont ahol szeretettel fogadnak bennünket, ott jól érezzük magunkat, oda visszavágyunk, és ott áldással szolgálunk. Jézus is így cselekszik!

2.

A világunkban állandó harc folyik, aminek elfajult formája, amikor az emberek különböző eszközöket felhasználva pusztítják egymást. Ennek a gyökere lelki dolgokra nyúlik vissza. Van egy lelki hatalmasság, aki erősebb mint mi, de gyengébb, mint Jézus, akinek az a szándéka, hogy pusztítóvá és önpusztítóvá tegye az embert! (János 8:44) Elég gazdag a kelléktára: a depresszió, amely korunk egyik legnagyobb és legveszélyesebb betegsége; a különböző élvezeti cikkek használata, melyek által függővé teszi és így láncolja oda magához az embert.Tudja nagyon jól, hogy ezekből az ember segítség nélkül szabadulni nem tud. Így volt a kapernaumi zsinagógában az ördögi lélektől megszállt ember esetében is. Szabadítóra volt szüksége!

3.

A Szabadító mindenütt ott van, ahol szívesen látják, és elvégzi a maga áldásos munkáját! Az ördög azonnal fel is ismeri, és igyekszik rossz fényben feltüntetni a Szabadítót. Érzi az erőfölényt, érzi a vesztét. Legjobb védekezés a támadás, tereli önmagáról a figyelmet! Jézus itt ad egy magunk számára is felhasználható receptet, nem folytat az ördöggel párbeszédet, hanem távozásra bírja! Nekünk sem kell vele beszélgetnünk, mert ha Krisztuséi vagyunk, akkor nincs közös témánk, hanem nekünk is csak el kell őt küldenünk: Távozz tőlem Sátán!!! (Jakab 4:7) Ez a történet egy ember megszabadításának története! Az igazán nagy szabadítás az, ami a kereszten történt minden emberért. Jézus a Golgotán megszabadított mindnyájunkat a bűnből és a halálból. Ha ezt a nagy szabadítást elfogadjuk, akkor változik meg gyökeresen az életünk!

A kapernaumi hírmondó működött: igyekeztek minél több embert tájékoztatni, hogy a bajaikból és gondjaikból van Szabadítójuk. Vajon a debreceni hírmondó is így működik? Ez Rajtad is múlik, hogy hogyan teszel bizonyságot Jézusról a körülötted különböző bajokban vergődő emberek között! Isten áldja és tegye hitelessé bizonyságtételedet!


Ámen.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.