Nyomtatás E-mail

2016.06.19. 10 óra

Köszöntő ige: Máté evangéliuma 11. rész 29b. vers
„Tanuljátok meg Tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek.”
Énekek: 133. 265,1-7. 152. 459,4. 450,1-5.
Olvasmány: Ésaiás 63. rész 7-10, 15-19. vers
Alapige: 1.Péter 5,5c-11 : Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ád.
Igehirdető: Balogh Barnabás református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Tanuljátok meg Tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek.

( Máté evangéliuma 11. rész 29b. vers )

 

alt

Ésaiás 63. rész 7-10, 15-19. vers

7. Az Úrnak kegyelmességeiről emlékezem, az Úr dicséreteiről mind a szerint, a mit az Úr velünk cselekedett; az Izráel házához való sok jóságáról, a melyet velök cselekedett irgalma és kegyelmének sokasága szerint.
8. És ő mondá: Bizony az én népem ők, fiak, a kik nem hazudnak; és lőn nékik megtartójok.
9. Minden szenvedésöket Ő is szenvedte, és orczájának angyala megszabadítá őket, szerelmében és kegyelmében váltotta Ő meg őket, fölvette és hordozá őket a régi idők minden napjaiban.
10. Ők pedig engedetlenek voltak és megszomoríták szentségének lelkét, és ő ellenségükké lőn, hadakozott ellenök.
==== ==== ====
15. Tekints alá az égből, és nézz le szentséged és dicsőséged hajlékából! Hol van buzgó szerelmed és hatalmad? Szívednek dobogása és irgalmad megtartóztatják magokat én tőlem!
16. Hiszen Te vagy Atyánk, hiszen Ábrahám nem tud minket, és Izráel nem ismer minket, Te, Uram, vagy a mi Atyánk, megváltónk, ez neved öröktől fogva.
17. Miért engedél eltévelyedni minket útaidról, oh Uram! miért keményítéd meg szívünket, hogy ne féljünk tégedet? Térj meg szolgáidért, örökséged nemzetségeiért!
18. Kevés ideig bírta szentségednek népe földét, ellenségink megtapodták szent helyedet.
19. Olyanok lettünk, mint a kiken eleitől fogva nem uralkodtál, a kik felett nem neveztetett neved.

Péter apostol I. levele 5. rész 5c-11. vers

5. Hasonlatosképen ti ifjabbak engedelmeskedjetek a véneknek: mindnyájan pedig, egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ád.
6. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.
7. Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.
8. Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:
9. A kinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.
10. A minden kegyelemnek Istene pedig, a ki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, a kik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká,
11. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.

 

„Hit-gőggel csak veszíthetek, alázatos hittel csak győzhetek.”

Kedves Testvéreim!

1. Az embert az alázat teheti naggyá.

Testvérek! Hiszitek-e, hogy az embert naggyá nem a siker, hanem az alázat teheti?
Madách: „A cél halál, az élet küzdelem / S az élet célja e küzdés maga!”
Megtanulunk-e szabályszerűen küzdeni úgy, hogy a veszteséget és azzal járó megaláztatást is el tudjuk hordozni? Ha ismerem az igei fegyverforgatás és önvédelem szabályait, akkor ennek az igének a Példabeszédek-béli változatába is belekapaszkodhatok, mert hitben ígéretem és biztosítékom van rá, hogy „Ő megcsúfolja a csúfolókat” (3,34). Amikor erre várok, akkor és abból tanulom és gyakorlom az alázatot. A hívő embert nem ragadhatja el a maga természete, az érzelmeit is alá kell, hogy rendelje a krisztusi alázatnak. Az eddigi nagyravágyásom Hozzá-vágyássá nemesül, és nem tartom magam nagyobbnak a legkisebbnél sem; a mások által lenézettek, megvetettek, tehetetlenek felé figyelmes szeretettel fordulok. Ezt úgy tudom megtenni, ha magam nem tartom többre, ha nem lenézek mást, hanem felnézek a megalázottra is.

2. A Kisértő.

Testvéreim a Krisztusban! Hiszitek-é, hogy a félelmet keltő oroszlán – csupán láncra fűzött fenevad a Mindenható kezében? Legyetek józanok és vigyázzatok – szól az apostoli figyelmeztetés! A Kísértő csalárdsága éppen abban nyilvánul meg, hogy a veszélyt bagatellizálja, és el akarja hitetni, hogy a megtámadottnak esélye sincs, így ne is próbáljon védekezni. A Krisztus-követőnek készen kell lennie, hogy felvegye a harcot a külső és belső fenyegetettséggel szemben. A Sátán a „nagy vádoló, a közösséget felbontó és a rendet szétdobáló” a világ fejedelmének tartja magát, sőt Jézus is annak nevezi őt (János 12,31). Az Édenben egy ravaszul kúszó, sziszegő kígyó képében jelent meg a Kísértő, akit Péter apostol ordító oroszlánnak nevez. Az önvédelemre és fegyverzetre nézve egy egész sor tanács és fegyver áll rendelkezésünkre. (Efézus 6,10-19)

Az alázat megtanít felnézni hitünk elkezdőjére és bevégzőjére, de megtanít visszatekinteni a hit hőseire is. Jakab az ellenállást és az engedelmességet ajánlja olvasóinak (4,7). Dietrich Bonhoeffer ezt írja „Hiszem, hogy Isten minden szükséghelyzetben kész akkora ellenálló erőt adni, amekkorára szükségünk van. De ezt nem adja meg előre, azért, hogy ne magunkban, hanem Benne bízzunk”.

3. Az Isten iránti alázat.

Testvérek! Hiszitek-e, hogy az alázat s az ellenállás összetartozik? Akit Péter apostol „minden kegyelem Istenének” nevez, azt az Urat Pál apostol „minden vigasztalás Isteneként” hívja segítségül (2. Korintus 1,3). Az Ige és a Lélek két olyan forrás, Akikből a megfáradt vagy kimerült ember bőséggel meríthet erőt. Aki megalázza magát Isten hatalmas keze alatt, az megtapasztalja a 133. zsoltár csodáját: „oda küld az Úr áldást”.

Ámen.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.