Nyomtatás E-mail

2016.07.03. 10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3 : Kegyelem néktek és békesség ...
Énekek: 154. 431. 98. 170. 455.
Keresztelés
Olvasmány: Jakab apostol levele 2. rész 14-22. vers
Alapige: Lukács 10,25-37 : „Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”
Igehirdető: Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára teológiai professzor

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

( 1 Korinthus 1,3 )

 

alt

Jakab apostol levele 2. rész 14-22. vers

14. Mi a haszna, atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Avagy megtarthatja-é őt a hit?
15. Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők, mezítelenek, és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül,
16. És azt mondja nékik valaki ti közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól; de nem adjátok meg nékik, a mikre
szüksége van a testnek; mi annak a haszna?
17. Azonképen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában.
18. De mondhatja valaki: Néked hited van, nékem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteidből, és én
meg fogom néked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet.
19. Te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek.
20. Akarod-é pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt?
21. Avagy Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazíttatott-é meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra?
22. Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit;
14. Mi a haszna, atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Avagy megtarthatja-é őt a hit?
15. Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők, mezítelenek, és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül,
16. És azt mondja nékik valaki ti közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól; de nem adjátok meg nékik, a mikre szüksége van a testnek; mi annak a haszna?
17. Azonképen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában.
18. De mondhatja valaki: Néked hited van, nékem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteidből, és én meg fogom néked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet.
19. Te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek.
20. Akarod-é pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt?
21. Avagy Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazíttatott-é meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra?
22. Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit;

 

Lukács evangéliuma 10. rész 25-37. vers

25. És ímé egy törvénytudó felkele, kísértvén őt, és mondván: Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem?
26. Ő pedig monda annak: A törvényben mi van megírva? mint olvasod?
27. Az pedig felelvén, monda: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, mint magadat.
28. Monda pedig annak: Jól felelél; ezt cselekedd, és élsz.
29. Az pedig igazolni akarván magát, monda Jézusnak: De ki az én felebarátom?
30. Jézus pedig felelvén, monda: Egy ember megy vala alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esék, a kik azt kifosztván és megsebesítvén, elmenének, és ott hagyák félholtan.
31. Történet szerint pedig megy vala alá azon az úton egy pap, a ki azt látván, elkerülé.
32. Hasonlóképen egy Lévita is, mikor arra a helyre ment, és azt látta, elkerülé.
33. Egy samaritánus pedig az úton menvén, odaért, a hol az vala: és mikor azt látta, könyörületességre indula.
34. És hozzájárulván, bekötözé annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba; és azt felhelyezvén az ő tulajdon barmára, vivé a vendégfogadó házhoz, és gondját viselé néki.
35. Másnap pedig elmenőben két pénzt kivévén, adá a gazdának, és monda néki: Viselj gondot reá, és valamit ezen fölül reáköltesz, én mikor visszatérek, megadom néked.
36. E három közül azért kit gondolsz, hogy felebarátja volt annak, a ki a rablók kezébe esett?
37. Az pedig monda: Az, a ki könyörült rajta. Monda azért néki Jézus: Eredj el, és te is a képen cselekedjél.A SZERETET ISTENE SZERETETET,

AZ IRGALOM ATYJA
KÖNYÖRÜLETET VÁR

 

„ ... kit gondolsz, hogy felebarátja volt annak, a ki a rablók kezébe esett?
Az pedig monda: Az, a ki könyörült rajta.
Monda azért néki Jézus: Eredj el, és te is a képen cselekedjél.

Kedves Testvéreim!

Mai igénk egy fontos kérdést vet fel, a legfontosabbat. A gondolkodó ember előbb-utóbb nem csak a jelene, nem is csak földi életének a jövője kérdéseivel, hanem azzal is szembesül, hogy mi következik akkor, ha vége lesz a földi életének: „Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”

Ezt a fontos kérdést egy törvénytudó tette fel Jézusnak. Kérdése azonban nem őszinte tudásvágyból született meg, hanem csapdát állított fel Jézus számára ezzel. Jézust a szavával akarta tőrbe csalni (Máté evangéliuma 22. rész 15. vers) Folytatta azt a sorozatot, amit a Sátán kezdett el. Jézus azonban ennek ellenére szóba állt vele, választ adott a kérdésére. Útmutatást jelent tanítása minden ember számára, nekünk is.

1. A szeretet Istene szeretetet vár az embertől, mindenkitől. Az örök életre vezető út a szeretet tetteivel van kirakva.

Jézus a törvénytudó kérdésére kérdéssel válaszol: „Mi van a törvényben megírva?” Kikerüli a törvénytudó csapdáját. Istent és Szent Fiát nem sikerül egymással szembeállítani. Jézus nem mond mást, mint amit az Ő Atyja mondott. Isten megvilágította az örök életre vezető utat. Isten népének tagjai ezt jól tudták, naponként mondták el. Ezt idézte a törvénytudó is. Neki nem az ismereteivel van baj, hanem a tetteivel. A mindenható Isten azonban megszánta népét: Jézus elszenvedte a kereszthalált nem csak a népe bűnéért, hanem az egész világért is, lehetőséget teremtve arra, hogy az ellenség hatalma alól kiszabadulva, a szeretet útjának követőivé legyenek. Ez az út a mi útunk, ez a lehetőség a mi lehetőségünk. A szeretet útja vezet az örök életre. A törvénytudó újabb kísértő kérdést tesz fel Jézusnak: „De ki az én felebarátom?”

2. Jézus szemléletes történettel ad választ a feltett kérdésre.

A mindennapi élet egy eseményét idézi. Egy bajba jutott ember helyzetét ismerteti, aki az útfélen tehetetlenül feküdt. Látta őt, és elment mellette egy pap, őt pedig követte egy lévita. Mindketten észrevették, de egyik sem segített rajta. Egy samaritánus azonban megállt a bajban levő ember mellett, és segített rajta. Vállalta az anyagi áldozatot is érte. Kiáltó az ellentét a pap, a lévita és a samaritánus között. A pap és a lévita jól tudta, hogy mit kellene tennie, de nem tette, a samaritánus viszont megtette azt, amit kellett adott helyzetben. Közöny a bajban levő emberrel szemben az egyik oldalon, a szeretet, könyörület, emberségesség a másik oldalon.

Ma is tapasztalható mind a kétféle magatartás. Gondolkozzunk el ezen. Mi hova tartozunk? Sietünk? Nem érünk rá? Elég nekünk a magunk baja?...

3. Jézus tanítása célszerű, és a konkrét kérdésre konkrét választ ad.

Az üdvösség elnyerésének útja és módja Isten kijelentésének nem csak ismerete, hanem a követése. A könyörülő Isten könyörülő embert akar látni az életben, az irgalmas Isten irgalmas tetteket vár. Konkrét tetteket, segítségnyújtást annak, aki mellettünk van, akivel az élet útján,a napi dolgaink intézése során találkozunk. A szeretet tettekben való megvalósítása mindenki iránt az üdvösség útja.

„Szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd felebarátodat!”

Ámen.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.