Nyomtatás E-mail

2016.07.17. 10 óra

Köszöntő ige: 103. zsoltár 17-18. vers
Énekek: 437. 429. 438. 431. 430.
Olvasmány: Máté 28 ,18-20
Alapige: 1.Korinthusi 11,23-32 : „... ha mi ítélnők magunkat, nem ítéltetnénk el ...”
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;
Azokon, a kik megtartják az ő szövetségét és
megemlékeznek az ő parancsolatjairól,
hogy azokat megcselekedjék.

( 103. zsoltár 17-18. vers )

 

alt

Máté evangéliuma 28. rész 18-20. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

Korinthusi I. levél 11. rész 23-32. vers

23. Mert én az Úrtól vettem, a mit néktek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret,
24. És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
25. Hasonlatosképen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz új testamentom az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.
26. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, a míg eljövend.
27. Azért a ki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen.
28. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból,
29. Mert a ki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak testét.
30. Ezért van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan.
31. Mert ha mi ítélnők magunkat, nem ítéltetnénk el.
32. De mikor ítéltetünk, az Úrtól taníttatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk.

 

KERESZTSÉG és ÚRVACSORA

 

„... ha mi ítélnők magunkat, nem ítéltetnénk el ...”

Kedves Testvéreim!

A Reformáció 500. évfordulójára készülve (2017. október 31), a II. Helvét Hitvallás fejezetei alapján tekintjük át református keresztyén hitünk legfontosabb tanításait.

Ma a XIX - XX - XXI. fejezetek állnak előttünk. A címek:

A Krisztus egyházának sakramentumairól.
A szent keresztség.
Az úri szent vacsora.

1. Mi a sákramentum?

Idézet a II. Helvét Hitvallásból:

„A sákramentumok szent cselekmények, amelyeket Isten szerzett, és amelyek igéjéből, látható jelekből és jelölt dolgokból állnak. ezekkel tartja és újítja meg időnként az anyaszentegyház emlékezetében az Ő legnagyobb jótéteményeit, melyeket az emberrel cselekedett; ezekkel meg is pecsételi ígéreteit, és amit velünk bensőnkben cselekszik, azt külsőleg kiábrázolja, és szemléltetés végett mintegy elénk vetíti, és így a mi hitünket Szent lelkének a mi szívünkben való munkálkodása által erősíti és növeli.

Végül ezekkel különít el bennünket minden más néptől és vallástól, szentel meg, és kötelez el egyedül a maga számára, és ezekkel jelzi, hogy mit vár el tőlünk.

Az Isten igéje olyan, mint egy levél, a sákramentumok pedig olyanok, mint a levélen a pecsétek.

2. Az ószövetségi sákramentumok.

- a körülmetélkedés: az Isten népe közösségébe fogadás (egyszeri, életre szóló szertartás)
- a páska bárány: az egyiptomi szabadulás emlékünnepe (évenként ismétlődő, emlékeztető szertartás)

3. Az újszövetségi sákramentumok.

- keresztség: a keresztyén anyaszentegyházba fogadás, beiratás (egyszeri, életre szóló szertartás).
A k
ülső jel: a víz;
A jelentése: megtisztulás;
Az ígéret: Aki hisz Jézusban, és megkeresztelkedik, az üdvözül.

- úrvacsora: a bűneinkből szabadulás emlékünnepe, közösség Krisztussal (ismétlődő, a folyamatos hálaadást kifejező szertartás).
A külső jel: a kenyér és a bor;
A jelentésük: Krisztus teste és vére;
Az ígéret: Aki „eszi” Jézus testét és „issza” az Ő vérét, annak örök élete van.

4. A jegyek a szent használat közben felveszik a jelzett dolgok nevét.

A jegyek nem változnak át a jelzett dolgokká, de hordozzák és közvetítik kegyelemből hit által azok valóságát, áldását.

Nem a szent jegyek változnak át Krisztus testévé és vérévé, hanem a Krisztussal való lelki közösség által a mi életünk változik át: megtisztul a bűntől, átformálódik Isten dicsőséges képmására, képessé és alkalmassá válik Krisztus követésére és szolgálatára.

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.