Nyomtatás E-mail

2016.07.10. 10 óra

Köszöntő ige: „Szolgáljatok az ÚRnak örömmel” Zsoltár 100, 2a.
Énekek: 135, 1. ♫ 512, 1-2.♫ 165, 3.♫ 493, 2.♫ 134, 1-3. Ensemble vocal – Németország, Hamburg
Olvasmány: 1Kor. 3,5-9.
Alapige: 1Pt. 2,9.
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

( 1 Korinthus 1,3 )

 

alt

1Kor. 3,5-9.

14. Mi a haszna, atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Avagy megtarthatja-é őt a hit?
15. Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők, mezítelenek, és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül,
16. És azt mondja nékik valaki ti közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól; de nem adjátok meg nékik, a mikre
szüksége van a testnek; mi annak a haszna?
17. Azonképen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában.
18. De mondhatja valaki: Néked hited van, nékem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteidből, és én
meg fogom néked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet.
19. Te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek.
20. Akarod-é pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt?
21. Avagy Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazíttatott-é meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra?
22. Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit;
Hát ki az az Apollós, és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívővé lettetek; mégpedig ki-ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet, és aki öntöz: egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.

 

1Pt. 2,9.

Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;

Kedves Testvéreim!

A Reformáció 500. évfordulójára készülve (2017. október 31.), a II. Helvét Hitvallás fejezetei alapján tekintjük át református keresztyén hitünk legfontosabb tanításait. Ma a XVIII. fejezet áll előttünk, címe ez: „Az anyaszentegyház szolgái, azok rendeltetése és kötelességei”

1. Isten szolgákat használ fel az egyház szervezésében.

„Isten avégre, hogy magának egyházat gyűjtsön vagy szervezzen, s azt kormányozza és megtartsa, mindig felhasznált szolgákat… tehát az egyházi szolgák eredete, felhatalmazása és tiszte isteni, nem pedig emberi rendelés. Ezért az egyházi szolgákra úgy kell néznünk, mint az Isten szolgáira, akik által Isten munkálja az emberek üdvösségét. Higgyük tehát, hogy Isten az Ő igéjével kívülről az Ő szolgái által tanít bennünket, belülről pedig a Szent Lélek által indítja hitre az Ő választottainak a szívét, és ezért a jótéteményért a dicsőséget Istennek kell tulajdonítani.”

2. Milyen egyházi szolgákat adott Isten e világnak?

  • Ószövetség: ősatyák és pátriárkák, Mózes és Józsué, bírák, próféták, papok, tanítók – Jézus Krisztus előképei
  • Különleges Idő: JÉZUS KRISZTUS - Király, Próféta és Főpap
  • Újszövetség: gyülekezeti munkatársak – Jézus Krisztus képviselői

¨ apostolok: gyülekezet alapítók, szervezők

¨ próféták: Isten akaratának közvetítői (múlt-jelen-jövő idő)

¨ evangélisták: Isten üdvözítő szeretetének hirdetői

¨ püspökök: az egyház felügyelői (lelki, anyagi, fegyelmi)

¨ presbiterek: tanácsadók testülete (lelki és szervezeti)

¨ pásztorok: a gyülekezet őrzői, lelkigondozók

¨ tanítók: a keresztyén ismeretek bölcs oktatói

¨ diakónusok: a szeretetnek cselekedettel közvetítői

* imaszolgálat végzői

* hitoktatók

* gyülekezeti csoportvezetők

* kántorok, kórusvezetők

* programszervezők

* adminisztrátorok, ügyintézők

* technikusok

* takarítók, karbantartók

* vendégfogadók

3. Minden hívő ember pap.

Testvér! Neked van-e már szolgálatod? Megértetted-e, hogy mire hívott el az Úr? Soknak vagy kevésnek érzed-e a feladataidat? Hűséges vagy?

Ámen.

Ensemble vocal – Németország, Hamburg

ensemble-vocalBig

Karnagy: Cornelius Trantow

CorneliusTrantow

 

Hanganyag letöltése


 

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.