Nyomtatás E-mail

2016.08.07. 10 óra

Köszöntő ige: Márk evangéliuma 12. rész 30. vers
Énekek: 116,1 494,1-4 42,1 202,3 478,1-6
Olvasmány: Római levél 14. rész 1-12. vers
Alapige: Római levél 14. rész 17-18. vers :
Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

„Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből.
Ez az első parancsolat.

( Márk evangéliuma 12. rész 30. vers )

 

alt

Római levél 14. rész 1-12. vers

1. A hitben erőtelent fogadjátok be, nem ítélgetvén vélekedéseit.
2. Némely ember azt hiszi, hogy mindent megehetik; a hitben erőtelen pedig zöldséget eszik.
3. A ki eszik, ne vesse meg azt, a ki nem eszik; és a ki nem eszik, ne kárhoztassa azt, a ki eszik. Mert az Isten befogadta őt.
4. Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? Az ő tulajdon urának áll vagy esik. De meg fog állani, mert az Úr által képes, hogy megálljon.
5. Emez az egyik napot különbnek tartja a másiknál: amaz pedig minden napot egyformának tart. Ki-ki a maga értelme felől legyen meggyőződve.
6. A ki ügyel a napra, az Úrért ügyel: és a ki nem ügyel a napra, az Úrért nem ügyel. A ki eszik, az Úrért eszik, mert hálákat ád az Istennek: és a ki nem eszik, az Úrért nem eszik, és hálákat ád az Istennek.
7. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának:
8. Mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.
9. Mert azért halt meg és támadott fel és elevenedett meg Krisztus, hogy mind holtakon mind élőkön uralkodjék.
10. Te pedig miért kárhoztatod a te atyádfiát? avagy te is miért veted meg a te atyádfiát? Hiszen mindnyájan oda állunk majd a Krisztus ítélőszéke elé.
11. Mert meg van írva: Élek én, mond az Úr, mert nékem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istent magasztalja.
12. Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek.

Római levél 14. rész 17-18. vers

17. Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.
18. Mert a ki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek, és az emberek előtt megpróbált.

 

„Az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm;
mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt, és megbízható az emberek előtt.
Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják.”

Kedves Testvéreim!

A Reformáció 500. évfordulójára készülve (2017. október 31), a II. Helvét Hitvallás fejezetei alapján tekintjük át református keresztyén hitünk legfontosabb tanításait. Ma a XXIV. fejezet áll előttünk. A címe:

Az ünnepnapok, böjtök és az ételekben való válogatás

1. Az Úr napja és az ünnepnapok.

„Ámbár a vallási élet nincs időhöz kötve, mégsem lehet idő kijelölése vagy megállapítása nélkül sem meggyökereztetni, sem gyakorolni.”

„A régi egyházakban nem csak hétközben rendeltek el bizonyos órákat az összejövetelekre, hanem az Úr napját is már az apostolok idejétől kezdve ugyanerre a célra és a szent munkaszünetre szentelték.”

 

„Nagyon helyeseljük, ha a gyülekezetek az Úr születésének, körülmetélésének, kínszenvedésének, feltámadásának, mennybemenetelének, és a Szent Léleknek az apostolokra való kitöltetésének emlékezetét áhítatosan megünneplik. De az emberek vagy szentek tiszteletére szentelt ünnepeket nem helyeseljük.
Mindamellett elismerjük, hogy a maga helyén és idején a prédikációkban nem haszontalan dolog a szentek emlékezetét a nép figyelmébe ajánlani, és a szentek szent példáit követés végett mindenki elé odaállítani.”

 

2. A böjt és az ételekben való válogatás.

„Minél súlyosabban elítéli Krisztus egyháza a tobzódást, részegeskedést és minden bujaságot és mértéktelenséget, annál buzgóbban ajánlja nekünk a keresztyén böjtöt. A böjt ugyanis semmi egyéb, mint a kegyesek önmegtartóztatása és mértékletessége, tehát testünknek fegyelmezése, fékentartása és megsanyargatása.”

„Nem tetszett Istennek az olyan böjt, melyben az ételtől, nem pedig a vétkektől tartóztatták meg magukat.”

„Régente csapások idején és az egyház nyomorúságos állapotában tartottak gyülekezeti böjtöt. Egész estig teljesen megtartóztatták magukat az ételtől. Ezt az egész időt pedig szent könyörgésekre, istentiszteletre és bűnbánattartásra fordították.”

„Magános böjtöt bárki vállalhat közülünk, ha úgy érzi, hogy lelki életétől elvonják a testi dolgok.”

„Mindenki azért böjtöljön, hogy a testiséget féken tartsa, és annál buzgóbban szolgáljon Istennek.”

„Egyébként tudjuk, hogy Isten minden teremtményét az emberek használatára és szolgálatára rendelte. Minden, amit Isten teremtett, jó, és válogatás nélkül istenfélelemmel és kellő mértékletességgel felhasználható.”

Példám: A katonaságnál nem volt idő a lelki csendességre. a lelkem jobban éhezett, mint a testem, ezért reggeli helyett Bibliát olvastam és imádkoztam. Ezzel a lelki táplálékkal volt elegendő erőm kibírni a napközbeni erőltetett gyakorlatokat.

Kedves Testvéreim!

Legyen az egész életünk – hétköznap és vasárnap – az Úrnak szentelve! Adjátok meg a testnek, ami a testé, és a léleknek, ami a léleké! – így megmenekedhetünk a testiség vagy a szektásság szélsőséges tetteitől.


Ámen.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.