Nyomtatás E-mail

2016.07.24. 10 óra

Köszöntő ige: „...teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel...” Ef. 4,1-3.
Énekek: 84,1. ♫ 164,1-3.♫ 152,1.♫ 480,4.♫ 1959, 1-3.
Olvasmány: 1Kor. 14,26-33.
Alapige: Kol. 3,16.
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

„A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. ”

( Kol. 3,16. )

 

alt

1Kor. 14,26-33.

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

Mi következik mindezekből, testvéreim? Amikor összejöttök, kinek-kinek van zsoltára, tanítása, kinyilatkoztatása, nyelveken szólása, magyarázata: minden épüléseteket szolgálja!Ha nyelveken szól is valaki, ketten vagy legfeljebb hárman szóljanak, mégpedig egymás után; egy valaki pedig magyarázza meg. Ha pedig nincs magyarázó, hallgasson a gyülekezetben, csak önmagához szóljon és az Istenhez. A próféták pedig ketten vagy hárman szóljanak, a többiek pedig ítéljék meg. De ha közben az ott ülők közül egy másik kap kinyilatkoztatást, az előző hallgasson el. Mert egyenként mindnyájan prófétálhattok, hogy mindenki tanuljon, és mindenki bátorítást kapjon. A prófétákban lévő lélek pedig alárendeli magát a prófétáknak. Mert Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek Istene. Mint ahogyan ez a szentek valamennyi gyülekezetében történik

Kol. 3,16.

A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek.

 

 

Kedves Testvéreim!

A Reformáció 500. évfordulójára készülve (2017. október 31), a II. Helvét Hitvallás fejezetei alapján tekintjük át református keresztyén hitünk legfontosabb tanításait. Ma a XXII. fejezet áll előttünk. A címe:

Az egyházi szent összejövetelek

1. Miért van szükség a szent összejövetelre?

Miért van szükség családra, iskolára, kórházra, munkaközösségre?! Éljünk egyedül, tanuljunk otthon, gyógyítsuk meg magunkat, oldjunk meg minden problémát segítség nélkül?! Teljes képtelenség!!! Éljünk hát Istennel és egymással áldott közösségben! Idézet a II. Helvét Hitvallás XXII. fejezetéből:

„Jóllehet mindenkinek szabad a Szentírást otthon egyénileg olvasni, és egymást oktatva az igaz vallásban építeni, - hogy az Isten igéjét helyesen hirdessék a népnek, és hogy nyilvános könyörgéseket és imádságokat tartsanak, valamint a sákramentumokat helyesen szolgáltassák ki, és hogy a gyülekezet adakozhasson a szegények támogatására, és az egyház minden szükséges költségére, vagy szokásos tevékenységeinek fenntartására, - mindenképpen szükségesek a hívők szent összejövetelei.”

  • a jeruzsálemi ősgyülekezet: „… kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban…napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban… ” (Apostolok cselekedetei 2. rész 42-47. vers)
  • a dél-koreai keresztyének: naponként, hajnalban, 4 és 5 órakor már istentiszteleten vesznek részt, ezren és százezren…
  • az indiai keresztyének: családi körben naponként van áhítat, az istentisztelet pedig 3 óra hosszáig tart…

II. Helvét Hitvallás: „Mindazok, akik ezeket lebecsülik, és magukat ezektől elkülönítik, az igaz vallást is megvetik. Noszogatni kell az ilyeneket a lelkipásztoroknak, és a kegyes hatóságoknak, hogy továbbra is konokul ne különüljenek el, és ne kerüljék a szent összejöveteleket.”

2. Az összejövetelek legyenek nyilvánosak.

János evangéliuma 3,16. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Timóteushoz írt I. levél 2,4. „aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére.”

3. Az összejövetelek helyei legyenek tisztességesek.

„Tisztítsuk meg a templomokat mindazoktól a dolgoktól, melyek nem illenek az egyházhoz, viszont szereljük fel mindegyiket, hogy semmi se hiányozzon belőlük, ami az egyház szertartásaihoz és szükséges tevékenységeihez nélkülözhetetlen.”

4. Illendően kell viselkedni az összejöveteleken:

Az illendő keresztyén viselkedés: alázat, tisztességes ruházat, lelki fegyelmezett. A templom ékességei nem az arany és a drágakő, hanem a hívek megszentelt és szolgáló élete. „A legszebb templom: a tele templom.” (Anglia, Hollandia)

5. Ékes és szép rend legyen az istentiszteleten.

Minden a hívek épülésére történjen – közérthetően…

Ámen.

 

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.