Nyomtatás E-mail

2016.08.14. 10 óra

Köszöntő ige: Mózes V. könyve 6. rész 6-7. vers
Énekek: 119. 294. 379. 276. 432.
Olvasmány: Márk evangéliuma 10. rész 13-16. vers
Alapige: Máté evangéliuma 25. rész 34. és 36. vers
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

És ez ígék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben.
És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te
házadban ülsz,
vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz.

( Mózes V. könyve 6. rész 6-7. vers )

 

alt

 

Jézus Krisztus mondja:
„Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot! ...
…mert beteg voltam, és
meglátogattatok…

Kedves Testvéreim!

 

A Reformáció 500. évfordulójára készülve (2017. október 31), a II. Helvét Hitvallás fejezetei alapján tekintjük át református keresztyén hitünk legfontosabb tanításait. Ma a XXV. fejezet áll előttünk. A címe:

„A hitoktatás, a betegek vigasztalása vagy meglátogatása”

Kérdés: Mire van szüksége az embernek az élet kezdetén és az élet végén – és a két pont közötti időszakban, különösen a próbatételek idején?
Felelet: Isten igéjének tanítására, amely utat mutat a földi és az örök életre; bátorít, figyelmeztet, vigasztal, megerősít a Szentháromság Istenbe vetett boldog és üdvözítő hitünkben.

1. A gyermekek és a fiatalok hitoktatása - alapozás.

„Az Úr az Ő ószövetségi népének lelkére kötötte, hogy az ifjúságot a legnagyobb gonddal és idejekorán helyesen tanítsák, sőt határozottan megparancsolta, hogy azt az Ő törvényére oktassák, és neki a sákramentumok titkait megmagyarázzák. (Mózes II. könyve 12. rész 24-27. vers; Mózes V. könyve 4. rész 9-10. vers)
Isten az Ő újszövetségbeli népére is nem kevésbé ügyel, nyilván bizonyságot tesz erről: 'Engedjétek hozzám jönni a kis gyermekeket, mert ilyeneké a mennyeknek országa': (Márk 10,14) tehát igen helyesen cselekszenek az egyházak lelkipásztorai, akik az ifjú nemzedéket korán és szorgalmasan oktatják, lerakván a hit első alapját és híven tanítván vallásunk elemeit, megmagyarázva Isten tíz parancsolatát, az apostoli hitvallást, az úri imádságot, a sákramentumok lényegét és vallásunk más alapelveit és főbb hittételeit.
Az egyház (a szülők, nagyszülők, keresztszülők) pedig ebben a tekintetben mutassa meg a hitét és buzgóságát azzal, hogy a gyermekeket a kátéba bevezeti, örömmel óhajtván, hogy a gyermekei kellő oktatásban részesüljenek.

2. A betegek vigasztalása, meglátogatása - alkalmazás.

„Az emberek soha sincsenek nagyobb megpróbáltatásoknak kitéve, mint amikor erőtlenség miatt gyötrődnek vagy betegeskednek, amidőn úgy a test, mint a lélek a betegségek miatt elgyengül: tehát az egyházak lelkipásztorainak soha sem illik gondosabban őrködni nyájaik boldogsága fölött, mint éppen az ilyen betegségek és gyengélkedések alkalmával.
Látogassák meg tehát idejekorán a betegeket, viszont a betegek is kellő időben hívják el őket magukhoz, ha ugyan éppen a körülmény megkívánja; vigasztalják pedig őket és erősítsék az igaz hitben, általában gyámolítsák a sátán veszedelmes háborgatásai ellen, továbbá tartsanak a beteg mellett házi könyörgéseket, és ha szükséges, könyörögjenek a beteg egészségéért a nyilvános gyülekezetben is, és legyen gondjuk arra, hogy boldogan költözzék el a beteg e világból.”

 

Isten igéje igaz ismeret a gyermeknek, iránytű a fiatalnak,
erőforrás a középkorúnak, vigasztalás és reménység az idős embernek.

 

Isten törvényét és evangéliumát kell hirdetni a földi élet kezdetén, az élet viharaiban és a földi élet lezárulásakor. A beteglátogatás nem az „utolsó kenet”, hanem a vigasztalás és a gyógyulásért való imádkozás alkalma – Isten akaratának elfogadásával.


Ámen.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.