Nyomtatás E-mail

2016.08.28. 10 óra

Köszöntő ige: János evangéliuma 11. rész 25-26. vers
Énekek: 90. 276. 42. 422. 421.
Olvasmány: János evangéliuma 3. rész 16-21. vers
Alapige: János 5,24. : "Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él;
És a ki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal.
Hiszed-é ezt?

( János evangéliuma 11. rész 25-26. vers )

 

alt

János evangéliuma 3. rész 16-21. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
16. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
17. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.
18. A ki hiszen ő benne, el nem kárhozik; a ki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.
19. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valának.
20. Mert minden, a ki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek;
21. A ki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek.

János evangéliuma 5. rész 24. vers

Bizony, bizony mondom néktek, hogy a ki az én beszédemet hallja és hisz annak, a ki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.

 

Jézus mondja : „Bizony, bizony, mondom nektek:
aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van;
sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.”

Kedves Testvéreim!

A Reformáció 500. évfordulójára készülve (2017. október 31) a II. Helvét Hitvallás fejezetei alapján tekintjük át református keresztyén hitünk legfontosabb tanításait. Ma a XXVI. fejezet áll előttünk. A címe:

 

„A hívők eltemetése és a holtak körül való gondoskodás,
a purgatórium és a szellemek megjelenése”

 

1. A temetéssel kapcsolatos keresztyén kötelességek:

a) a hívek testét, mint a Szent Lélek templomát, tisztességesen és babonaság nélkül el kell temetni
– óvakodnunk kell a halott- és temetőkultusztól
– a gyász fájdalmát természetesen kell viselnünk
b) az üdvös feltámadás reménységében kell temetni
c) őrizni kell az elköltözöttek emlékét
d) az özvegyeket és árvákat vigasztalni, segíteni kell

2. Az ember örök sorsa a földi életben dől el:

a) aki hisz Jézusban, annak örök élete van: János 3,36. , 5,24
b) aki nem hisz Jézusban, már ítélet alatt van: János 3,18.

3. A testből elköltöző lélek állapota:

a) a halállal a földi élet és a kegyelmi idő is lezárul
– A gazdag és Lázár története : Lukács 16,19-31
a gazdag sem a mennybe, sem vissza a földre nem jöhetett!
– a pokol még nem a kárhozat, hanem a halottak lelkeinek gyűjtőhelye – várakozó helye
* van, aki a mennyre vár örömmel
* van, aki a kárhozatra vár félelemmel
b) a Biblia alapján nem hiszünk a tisztítóhelyben (purgatórium = tisztítóhely, tisztítótűz)

4. A szellemek megjelenése.

a) a Biblia nem igazolja a „szellemjárást”
b) a II. Helvét Hitvallás idézete: „az ördög incselkedései, mesterkedései és ámításai közé soroljuk”
c) V. Mózes 18, 9-14; Ézsaiás könyve 8. rész 19-20.
d) Házi feladat: gyűjtsünk vigasztaló igéket a Bibliából!

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.