Nyomtatás E-mail

2016.08.21. 10 óra

Köszöntő ige: Péter apostol I. levele 5. rész 7. vers
Énekek: 277. 269. 266. 278. 279. Úrvacsora előtt és alatt: 23. 436–442.
Olvasmány: Máté evangéliuma 6. rész 25-34. vers
Alapige: 68. Zsoltár 20. vers : „Áldott az ÚR! Napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk.”
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

„Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.

( Péter apostol I. levele 5. rész 7. vers )

 

alt

Máté evangéliuma 6. rész 25-34. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
25. Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?
26. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?
27. Kicsoda pedig az közületek, a ki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy araszszal?
28. Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak;
29. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.
30. Ha pedig a mezőnek füvét, a mely ma van, és holnap kemenczébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek?
31. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?
32. Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van.
33. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.
34. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.

68. Zsoltár 20. vers

Áldott legyen az Úr! Napról-napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene! Szela.

 

Ma is, idén is, ismét : hálaadás az új kenyérért

 

„Áldott az ÚR! Napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk.”

Kedves Testvéreim!

Ma az új kenyérért adunk hálát, amely Isten gondviselő, hűséges szeretetének jele és jelképe. Isten gondoskodásáról számos ószövetségi és újszövetségi történet, egyháztörténeti megtapasztalás és bizonyságtétel szól – tanulságunkra.

1. Isten gondviselése a Sínai-pusztában vándorlás idején.

Időszámításunk előtt kb. 1270-1230-ig, Isten napról napra gondoskodott a vándorló Izrael népének táplálásáról a manna által.
(II. Mózes 16,11-35. és
IV. Mózes 11,7-9)
„A manna olyan volt, mint a koriandermag, hasonló az illatos gyantacseppekhez. Kézimalmon megőrölték vagy mozsárban
megtörték, azután fazékban megfőzték és lepényt készítettek belőle. Olyan íze volt, mint az olajos süteménynek.”

Minden nap reggel lehetett szedni, személyenként kb. 3 és fél liternyi mennyiséget. Mindig frisset kellett szedegetni, mert másnapra megromlott. Azonban a péntek reggel szedett manna épen maradt szombaton, a nyugalom napján is! „Mán hu?!” = „mi ez?!” Isten gondviselő csodája.

2. Isten gondviselése a Kánaán földjén történt letelepedés után.

Az 1220 körül történt honfoglalás és letelepedés után a földművelés vált a megélhetés forrásává. (II. Mózes 23,10-11. III. Mózes 25,1-22). Isten azonban megparancsolta, hogy a földet hat éven át vessék-arassák, a hetedik évben pedig maradjon parlagon, hogy pihenjen a föld. Sőt, a 7x7-ik év utáni esztendő az elengedés éve, az újrakezdés éve. Minden 7. év és az 50. év a pihenés esztendeje volt – nem volt szabad művelni a földet, mégis elég volt a termés a családnak, még a szegényeknek és jövevényeknek is jutott belőle. Isten gondviselése!

3. Isten gondviselése Illés prófétáról az éhínség esztendei alatt.

Időszámításunk előtt a IX. században a több mint 3 évig tartó éhség idején Isten egy sareptai (pogány) özvegyasszonyon keresztül gondoskodott Illés prófétáról. (I. Királyok 17,8-16) Isten gondviselő csodája!

4. Isten gondviselése az ötezer emberről.

Jézus az egyik alkalommal több mint ötezer embert tanított – táplálta éhező-szomjazó lelküket. Ezt követően öt kis kenyérlepényt és két sült halat megáldva, megsokasítva, táplálta az éhező sokaság testét is. (János evangéliuma 6,1-15) Isten lelket-testet gondozó csodája!

5. Isten gondviselése Pál apostolról.

Pál apostol teljesen Istenre hagyatkozott a keresztyén hitre jutása és az apostoli szolgálatba elhívása után. Sokféle élethelyzetbe került. Volt része jólétben és nélkülözésben is.

A Filippi levél 4. rész 10-20. verseiben arról vall, hogy megtanulta az adott körülmények között a megelégedést, a mértéktartást, a hálaadást. Isten gondoskodó szeretete valamilyen módon mindig megnyilvánult az életében. Volt, amikor saját maga dolgozott a mindennapi kenyérért (Pál apostol sátorkészítő szakképesítéssel rendelkezett); volt, amikor az általa alapított gyülekezetek gondoskodtak róla. Isten gondviselő csodája!

Isten gondviselő szeretetének tanulságai:

- Isten gondoskodik a lelkünkről és testünkről is: ige és kenyér
- Isten gondoskodásának útjai: munka, embertársak, csodák…
- meg kell tanulnunk a megelégedést, a mértéktartást, a hálaadást
- meg kell tanulnunk a jövedelmünk beosztását és az adakozást

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.