Nyomtatás E-mail

2016.09.04. 10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Énekek: 155. 98. 170. 466. 199.
Olvasmány: Péter apostol I. levele 5. rész 5c-11. vers 
Alapige: Efézus 2,1-10 : "Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez."
Igehirdető: Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára teológiai professzor

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

( 1 Korinthus 1,3 )

 

alt

Péter apostol I. levele 5. rész 5c-11. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
5. Hasonlatosképen ti ifjabbak engedelmeskedjetek a véneknek: mindnyájan pedig, egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád.
6. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.
7. Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.
8. Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:
9. A kinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.
10. A minden kegyelemnek Istene pedig, a ki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, a kik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká.
11. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.

Efézusi levél 2. rész 1-10. vers

1. Titeket is megelevenített, a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt,
2. Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik;
3. A kik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerinti haragnak fiai valánk, mint egyebek is.
4. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, melylyel minket szeretett,
5. Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!)
6. És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban:
7. Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban.
8. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
9. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.
10. Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.

 

AZ IGAZ ISTEN A MINDENHATÓ

 

„Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez.”

Kedves Testvéreim!

Vajon hogyan él a mai ember tudatában a mindenható Isten? Mit tud, mit gondol róla? Sokan talán azért vannak távol Istentől, mert egyáltalán nem ismerik, vagy téves ismereteik vannak róla.

A hiteles istenismeret, emberismeret-önismeret és a világ megismerésének a forrása a Biblia. Az Efézusi levél, Pál apostol körlevele, mai Igénkben három alapvető jelentőségű dolgot mond el Urunkról, Istenünkről.

1. Isten, a Mindenható, a Teremtő, az irgalomnak Atyja.

Nem akarja a bűnös ember halálát, hanem a megváltozás, az élet lehetőségét biztosítja számára. Igénk először a gyülekezetek tagjait emlékezteti az egykori életükre, a múltjukra. Ezt mondja: „Halottak voltatok egykor a vétkeitek, a bűneitek miatt.” Az ember ugyanis azzal, hogy nem hallgatott Isten figyelmeztető szavára, az élet lehetőségét veszítette el. A Sátán, Isten ellensége indítására az ő igényének megfelelően éltetek, éltünk: a levegőbeli birodalom fejedelmének hatása alatt. A korabeli világképnek megfelelően szól az apostol Isten ellenségéről. Ahol az megjelenik, ott gyűlölet, az élet minden úton-módon való pusztítása tapasztalható. Gonosz munkáját a hatása alatt lévő emberek által viszi véghez. Mi, bűneset utáni emberek, a rosszra hajlamos természettel születünk mindnyájan. A múlt – a bűneset utáni múlt – az ember – minden ember – számára szánalmas, siralmas, halálos veszedelmet jelent. Megváltozásra, döntő fordulatra van szükség ahhoz, hogy ne a halálhoz vezető utat járjuk. (Egy tudós idézete) Isten, a mindenható, az irgalom Atyja a megváltozás, a megtérés feltételét megteremtette.Legyünk hálásak érte, és éljünk vele!

2. Isten, a Mindenható, a szeretet Istene.

Megkegyelmezett a bűnös embernek. „Kegyelemből van üdvösségetek, hit által.” A gyülekezetek jelene Isten határtalan szeretetét, kegyelmét hirdeti. „Életre keltett titeket, életre keltett minket Krisztussal együtt.” Krisztus golgotai keresztjének áldozata alapján új életet nyertünk.

Lehetőséget kaptunk arra mindnyájan, hogy ne a gyűlölet, hanem a szeretet, ne a szomorúság, hanem a boldogság, nem az értelmetlen bolyongás, hanem az értelmes cél érvényesítése legyen az életünk tartalma. Üdvösségünk van. (Luther Márton tapasztalatának ismertetése) „Az üdvösség egyedül kegyelemből, hit által, Isten ajándéka.” Isten kinyújtotta felénk örök életet ajándékozó kezét: tegyük kezébe a mi kezünket, vagyis higgyünk benne! Életünk elválaszthatatlanul Krisztushoz kötött. Vele együtt mi is feltámadásban, boldog mennyei létmódban részesülünk. Ezzel a reménységgel éljünk!

3. Isten, a Mindenható, az újjáteremtő.

Isten alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézus által jó cselekedetekre teremtett. Újjáteremtésünk célja és lehetősége, hogy általunk mindaz, ami jó: érvényesüljön. Azt jelenti ez, hogy mindaz, ami jó, érvényesüljön. Azt jelenti ez, hogy mindaz, ami igazságos, mindaz, ami emberséges, azt tegyük a családunkban, a munkahelyünkön, és mindenütt, ahol arra lehetőségünk van Szentlelke vezetése nyomán. Törekedjünk arra, hogy munkánk által szűnjön meg a tudatlanság, a tájékozatlanság, a tévhit, az embereknek különböző hazugságokkal való ámítása, tévútra vezetése, mindaz, ami rossz, ami halálos veszedelmet jelent. Legyünk, mert lehetünk, jó Atyánk erejének a közvetítői.

A mögöttünk levő héten megtörténtek az évnyitó ünnepségek. Elkezdődött az új iskolai év. Kívánjuk a pedagógusoknak, hogy az irgalom Atyja, a szeretet Istene, akinek alkotásai vagyunk, adja áldását rájuk és ránk is úgy, hogy az előre elkészített jó cselekedetek sorozata általuk és általunk megtapasztalhatóvá legyen környezetük, környezetünk javára, és az igaz, mindenható Isten, a minden hatalommal rendelkező Úr Isten dicsőségére.

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.