Nyomtatás E-mail

2016.09.11. 10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Énekek: 345. 431. 236. 165. 392. 395.
Olvasmány: Efézusi levél 4. rész 1-6. vers 
Alapige: Filippi levél 2. rész 2-5. vers  : " … ugyanaz a szeretet legyen bennetek … "
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

( 1 Korinthus 1,3 )

 

alt

Efézusi levél 4. rész 1-6. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

1. Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, melylyel elhívattatok.
2. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben,
3. Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében.
4. Egy a test és egy a Lélek, miképen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is;
5. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség;
6. Egy az Isten és mindeneknek Atyja, a ki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik.


Filippi levél 2. rész 2-5. vers

2. Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén;
3. Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál.
4. Ne nézze kiki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is.
5. Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is.

 

„ … ugyanaz a szeretet legyen bennetek … ”


Kedves Testvéreim!

A Reformáció 500. évfordulójára készülve (2017. október 31) a II. Helvét Hitvallás fejezeteit követve a Szentírás alapján tekintjük át református keresztyén hitünk legfontosabb tanításait. Ma a XXVII. fejezet áll előttünk. A címe:

„A szertartások, a vallásos szokások és a közömbös dolgok”

1. Szertartások és vallásos szokások.

Bullinger Henrik, a II. Helvét Hitvallás szerzője a XVI. századi egyházi élet deformációja ellen emeli fel a szavát, nevezetesen az ellen, hogy a forma ne váljon fontosabbá a tartalomnál.

Ha egy nő csak külsőleg szép, de belül a lelke és az elméje kényes, hisztis, rideg, beképzelt, akkor az egész személyiség értéktelen. Ha egy férfi csak megjelenésében figyelemébresztő, de belül igénytelen, célnélküli, állhatatlan, fegyelmezetlen, durva, önző, akkor az egész ember visszataszító.

Ha egy vallási szertartás csak külső látványosság, egyházi ruhák, tárgyak sokadalma, de nem hangzik Isten igéje, nem árad a szeretet, békesség, lelki öröm, akkor az egész ceremónia üres, értelmetlen. Ugyanakkor int a Biblia arra, hogy az istentisztelet és minden egyházi ünnep(ség) illendő rendben történjen, legyen méltó a forma a tartalomhoz. (Korinthusi I. levél 14. rész 40. vers)

Sajnos, ma már ott tartunk, hogy az emberek igénytelenek az öltözködésben, a beszédben és a viselkedésben. Nem attól kell félni, hogy túlzásba esnek a külsőséget illetően, hanem attól, hogy nem érik el a kívánatos színvonal minimumát – ha egyáltalán tudják, hogy mi lenne az illendő és méltó…

Tehát: öltözzünk fel szépen, legszebben az istentisztelet alkalmára; figyeljünk arra, hogy szép szavakat használjunk a gondolataink-érzéseink kifejezésére, és annak tudatában viselkedjünk, hogy a legnagyobb ÚR jelenlétében vagyunk. Énekeljünk teljes szívből, fogadjuk el Isten szavát és üzenetét teljes értelmünkkel, és igyekezzünk teljes odaadással egymásnak segíteni, egymásnak örömet jelenteni a családban, a gyülekezetben és a világban.

2. Különböző szertartások.

Éliás József, áldott emlékű református lelkipásztor egyik kedvenc mondása volt: „Az unitás nem jelent uniformitást.” – Az egység nem jelent egyformaságot. Így igaz. Azonban a sokféleség ne jelentsen öntörvényűséget, egyénieskedést, „csakazértis” lázadozást.

A keresztyén egység a közösséghez tartozás boldogsága és alkalmazkodása – szeretettel a szeretetért. (Efézus 4,1-6., Filippi 2,1-5)

3. Közömbös dolgok.

„Közömbös dolog az, ami sem igazságodnak, sem bűnödnek nem számít.” (Hieronymos)
„Nem üdvösség kérdése!” – mondjuk mi.
„De vigyázzunk, hogy ne soroljuk a közömbös dolgok közé azokat, amelyek valójában nem közömbösek…” (II. Helvét Hitvallás)

Ami Istenhez közelebb visz – jó. Ami Istentől távolít – rossz. Ami másokat távolít Istentől (botránkozás) – rossz, még ha nekünk nem jelentene is problémát. (I.Korinthus 8,8-13., I.Korinthus 10,23-24)

Ámen.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.