Nyomtatás E-mail

2016.09.18. 10 óra

Köszöntő ige: 19. zsoltár 8-11. vers
Énekek: 62.   431.   167.   460.   119.   296.
Olvasmány: Timóteushoz írt I. levél 6. rész 17-21. vers
Alapige: 2.Timóteus 1,14. : "A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket ...

( 19. zsoltár 8-11. vers )

 

alt

Timóteushoz írt I. levél 6. rész 17-21. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

17. Azoknak, a kik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, a ki bőségesen megad nékünk mindent a mi tápláltatásunkra;
18. Hogy jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szíves adakozók, közlők,
19. Kincset gyűjtvén magoknak jó alapul a jövőre, hogy elnyerjék az örök életet.
20. Óh Timótheus, őrizd meg a mi rád van bízva, elfordulván a szentségtelen üres beszédektől és a hamis nevű ismeretnek ellenvetéseitől; 21. A melylyel némelyek kevélykedvén, a hit mellől eltévelyedtek. Kegyelem veled! Ámen.

Timóteushoz írt II. levél 1. rész 14. vers

A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szent Lélek által.

 

 

 

„A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által.”

Kedves Testvéreim!

A Reformáció 500. évfordulójára készülve a II. Helvét Hitvallás útmutatása szerint Szentírás alapján tekintjük át református keresztyén hitünk tanításait. A XXVIII. fejezet címe: „Az egyházi javak.”

1. Az egyház javai és helyes használatuk

Mi az egyház kincse? Egy példa jut eszembe: Egyik új gyülekezeti tagunk évekkel ezelőtt az ismerkedés alkalmával többek között azt mondta el magáról és a feleségéről, hogy három Mercedes van a családban. Gondoltam magamban: milyen gazdag ez az ember! Mosolygott, és megmagyarázta, hogy ő a három gyermekét érti e kincsek alatt, hiszen egy-egy Mercedes árába került egy-egy gyermek felnevelése…

Anyagias világunkban szinte csak épületekre, tárgyakra, pénzre gondolunk, pedig egészen másról van szó itt a Bibliában.

Az egyház kincse, amely az egyház szolgáira, sőt az egész keresztyén közösségre bízatott nemzedékről nemzedékre: az evangélium. Az „örömhír” Isten megváltó szeretetéről szól, amely Jézus Krisztus személyében lett valósággá, a Szent Lélek által lett érthetővé, a Biblia útján lett hozzáférhetővé számunkra.

Ezt a kincset kell megőrizni és továbbadni az idők végezetéig.

Az evangélium kincsét Isten „cserépedényekbe” helyezte: ezek a törékeny cserépedények mi vagyunk, az evangélium szolgái. Aki az evangélium kincsét meg akarja őrizni, annak vigyáznia kell az evangélium szolgáira, „kincstartóira” is. Az evangélium szolgái nem csak a lelkipásztorok és egyházi munkatársak, hiszen minden keresztyén feladata az evangélium őrzése, megélése, hirdetése.

Kedves Testvéreim!

Kincstartók vagyunk. Vigyázzunk magunkra, egymásra! Az Isten igéje legyen a kincsünk, a lelki értékek legyenek a fontosak, az anyagi javakkal pedig éljünk mértékletesen és szolgáljunk velük embertársainknak! (Máté evangéliuma 6:19-21, Lukács evangéliuma 12:13-21, Lukács evangéliuma 18:18-27)

„Szüksége van az egyháznak anyagi eszközökre – a hívők adakozásából eredően. Az egyház anyagi javainak helyes felhasználása egykor és most: fenntartani a tanítást az iskolákban és a szent gyülekezetekben az egész istentisztelettel, szertartásokkal és egyházi épülettel egyetemben; gondoskodni a tanítókról, tanulókról és lelkipásztorokról; más szükséges dolgokkal együtt, és a szegények megsegítéséről.” (II. Helvét Hitvallás)

2. Az egyház javainak gondozói

Bölcs gondnokok választása szükséges, akik szabályszerűen kezelik az egyházi (lelki, anyagi) javakat, hogy megóvják az egyházat mindenféle visszaéléstől.

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.