Nyomtatás E-mail

2016.09.25. 10 óra

Köszöntő ige: Apostolok cselekedetei 16. rész 31. vers
Énekek: 153.   236.   84.   289.   434.
Olvasmány: Efézusi levél 5. rész 21. verstől 6. rész 4. versig
Alapige: Józsué könyve 24. rész 15. vers  : "Én és az én házam népe az Urat szolgáljuk!"
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mind te, mind a te házad népe.

( Apostolok cselekedetei 16. rész 31. vers )

 

alt

Efézusi levél 5. rész 21. verstől 6. rész 4. versig

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

21. Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében.
22. Ti asszonyok a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak.
23. Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek.
24. De miképen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjöknek mindenben.
25. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért;
26. Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével az íge által,
27. Hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen.
28. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségöket, mint az ő tulajdon testöket. A ki szereti az ő feleségét, önmagát szereti.
29. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte; hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképen az Úr is az egyházat;
30. Mert az Ő testének tagjai vagyunk, az Ő testéből és az Ő csontjaiból valók.
31. Annakokáért elhagyja az ember atyját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez; és lesznek ketten egy testté.
32. Felette nagy titok ez: de én a Krisztusról és az egyházról szólok.
33. Hanem azért ti is egyen-egyen, ki-ki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát; az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét.

=== === === ===

1. Ti gyermekek szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban; mert ez az igaz.
2. Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat (a mi az első parancsolat ígérettel).
3. Hogy jól legyen néked dolgod és hosszú életű légy e földön.
4. Ti is atyák ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint.


Józsué könyve 24. rész 15. vers

Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak: válaszszatok magatoknak még ma, a kit szolgáljatok; akár azokat az isteneket, a kiknek a ti atyáitok szolgáltak, a míg túl valának a folyóvizen, akár az Emoreusok isteneit, a kiknek földjén lakoztok: én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk.

 

„Én és az én házam népe az Urat szolgáljuk!”

Kedves Testvéreim!

A Reformáció 500. évfordulójára készülve a II. Helvét Hitvallás útmutatása szerint Szentírás alapján tekintjük át református keresztyén hitünk tanításait. A XXIX. fejezet címe:

„A nőtlenség, a házasság és a háztartás.”

A házasság és család témája egész személyiségünket és teljes életünket érinti, befolyásolja. Az üdvösségünk után ez a sorsunk legjelentősebb döntése, eseménye.

1. Házasság nélküli élet.

- Isten megállapítása: „Nem jó az embernek egyedül lenni.” (I. Mózes 2,18) 
- A társ nem csak házastárs lehet, hanem lelki testvér, Istentől kapott barát, barátnő. 
- Jézus megnyilatkozása: „Nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van.” (János evangéliuma 16. rész 32. vers) 
- II. Helvét Hitvallás:

„Azok, akik Istentől a nőtlenség (házasság nélküli élet) kegyelmi ajándékát megkapták, úgy, hogy teljes szívvel-lélekkel tiszták és önmegtartóztatók tudnak lenni, szolgáljanak abban az elhívásban az Úrnak, amíg úgy érzik, hogy megvan bennük az az isteni ajándék, és ne tartsák magukat különbnek másoknál.”

2. Házas élet.

II. Helvét Hitvallás: 
„A házasságot maga az Úr Isten szerezte, bőségesen meg is áldotta, és azt akarja, hogy a férfi és a nő elválhatatlanul ragaszkodjon egymáshoz, és a legnagyobb szeretetben és egyetértésben éljenek együtt. A házasság a kicsapongásnak orvossága, az önmegtartóztatásnak egyik formája. Elítéljük a többnejűséget, és azokat, akik tiltják a másodszor való házasodást.” (Máté evangéliuma 19. rész 4-9. vers; Korinthusi I. levél 7. rész)

3. Gyermekek nevelése.

II. Helvét Hitvallás: 
„A szülők gyermekeiket istenfélelemben neveljék és gondoskodjanak róluk. Tanítsák tisztességes mesterségekre, melyekkel magukat fenntartsák; vonják el őket a henyéléstől és oltsanak beléjük Istenbe vetett bizodalmat, nehogy kishitűségük vagy túlságos biztonságérzetük vagy rút fösvénységük miatt elzülljenek és gyümölcstelen életet éljenek.” (Timóteushoz írt I. levél 5. rész 8. vers Efézusi levél 5. rész 21 – 6. rész 4. vers)

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.