Nyomtatás E-mail

2016.10.09. 10 óra

Köszöntő ige: Ézsaiás 40, 28.
Énekek: 66.   248.
Olvasmány: Máté evangéliuma 21. rész 33-41. és 45-46. vers
Alapige: Máté evangéliuma 21. rész 39-41. vers  : "És megfogván Őt, kiveték a szőlőn kívűl és megölék !"
Igehirdető: Csoma Zoltán református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremté a föld határait?
Nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen bölcsessége.

( Ézsaiás 40, 28. )

 

alt

Máté evangéliuma 21. rész 33-41. és 45-46. vers:

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
33. Más példázatot halljatok: Vala egy házigazda, a ki szőlőt plántála, és azt gyepűvel körülvevé, sajtót ása le benne, és tornyot építe, és kiadá azt munkásoknak, és elutazék.
34. Mikor pedig a gyümölcs ideje elérkezett vala, elküldé szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át az ő gyümölcsét.  
35. És a munkások megfogván az ő szolgáit, az egyiket megverék, a másikat megölék, a harmadikat pedig megkövezék.
36. Ismét külde más szolgákat, többet mint előbb; és azokkal is úgy cselekedének.
37. Utoljára pedig elküldé azokhoz a maga fiát, ezt mondván: A fiamat meg fogják becsülni.
38. De a munkások, meglátván a fiút, mondának magok közt: Ez az örökös; jertek, öljük meg őt, és foglaljuk el az ő örökségét.
39. És megfogván őt, kiveték a szőlőn kívül és megölék.
40. Mikor azért megjő a szőlőnek ura, mit cselekszik ezekkel a munkásokkal?
41. Mondának néki: Mint gonoszokat gonoszul elveszti őket; a szőlőt pedig kiadja más munkásoknak, a kik beadják majd néki a gyümölcsöt annak idejében.
====    ====    ====
45. És a főpapok és farizeusok hallván az ő példázatait, megértették, hogy róluk szól.
46. És mikor meg akarák őt fogni, megfélemlének a sokaságtól, mivelhogy úgy tartják vala őt mint prófétát.

Máté evangéliuma 21. rész 39-41. vers

39. És megfogván őt, kiveték a szőlőn kívül és megölék.
40. Mikor azért megjő a szőlőnek ura, mit cselekszik ezekkel a munkásokkal?
41. Mondának néki: Mint gonoszokat gonoszul elveszti őket; a szőlőt pedig kiadja más munkásoknak, a kik beadják majd néki a gyümölcsöt annak idejében.

 

„És megfogván Őt, kiveték a szőlőn kívűl és megölék !”

Kedves Testvéreim!

Tele vagyunk gonddal, bajjal és ennek jóvátehetetlen következménye is lehet. Urunk példázata szerint, mindennek a kapzsiság és a nagyravágyás az okozója. Példázatait nem ítéletként, hanem szeretetteljes intésként, időben hangzó figyelmeztetésként szólta és tárja ma is az emberek elé. Nagyon érdemes megszívlelni őket, ezt is, amelyet ma hallhattunk a gonosz szőlőmunkásokról.

Az igaz valóságot tárja elénk.
Világunk nem gazdátlan, amit az vesz birtokba, aki akarja, hanem annak tulajdona, aki teremtette. Ő pedig nem mond le tulajdonáról senkinek a kedvéért és el sem veheti tőle senki.
Ezt fejezi ki ez a példázat. Olyan világot teremtett Isten, ami használható, ami gyümölcsöt terem, aminek haszna van. Gondoskodott munkásokról is, hogy műveljék a szőlőt, és olyan bizalommal volt irántuk, hogy merte magukra hagyni őket. 
A gazda jó munkát végzett, mikor a szőlőt telepítette, mert gyümölcstermővé lett a szőlő. Hogy a munkások el ne feledkezzenek róla, hogy a szőlő nem az övék, egy csoportot választott magának munkásai közül, hogy ne szűnjenek meg emlékeztetni szolgatársaikat, nem ők a gazdák, nem az övék a szőlő, de akkor is gazdagon és boldogan élhetnek munkájuk után, ha tisztességgel megadják a gazdának is, ami neki tulajdona után jogosan jár.

Nem ez történt!
Mikor elérkezett a gyümölcsérés ideje a gazda elküldte szolgáit, hogy vegyék át az ő gyümölcsét. De nem kapták meg, helyette kaptak verést, megkövezést, halált. Küldött más szolgákat ezek után, de azokkal is úgy cselekedtek. Végül a gazda elküldé egyetlen Fiát is.
A munkások azt gondolhatták, hogy a gazda már nem is él, mivel a Fia jött, ezért ... : "Mondának magok közt: ez az örökös, jertek öljük meg őt és foglaljuk el az örökségét. És megfogván őt, kiveték a szőlőn kívül és megölék." 
Hát ez a kapzsiság, a telhetetlenség! Nem jól gondolkodtak a munkások, a gazda nem halt meg, így volt hatalma a tulajdonát megvédeni. "Mikor azért megjő a szőlőnek ura, mit cselekszik ezekkel a munkásokkal? Mondának néki: mint gonoszokat gonoszul elveszti őket a szőlőt pedig kiadja más munkásoknak, akik beadják majd néki a gyümölcsöt annak idejében."

Ez történt!
A világ minden népéből választ az Isten, akik nem csak a gazdát, de Fiát és szolgáit is megbecsülik, hogy Őt ne csak a múló időben, hanem mindörökké szolgálhassuk.

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.