Nyomtatás E-mail

2016.10.02. 10 óra

Köszöntő ige: Jeremiás könyve 29. rész 7. vers
Énekek: ♫ 65,1.♫ 294,1-3.♫ 172,1. ♫ 283,5. ♫ 285,6-8.
Olvasmány: Római levél 13. rész 1-10. vers
Alapige: Márk evangéliuma 12. rész 17. vers
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

„Jézus ezt mondta nekik: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené.”

( Márk evangéliuma 12. rész 17. vers )

 

alt

Római levél 13. rész 1-10. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Aki tehát ellene szegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen; akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra. Mert a jócselekedet miatt nem kell félni az elöljáróktól, hanem csak a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle: mert Isten szolgája az a te javadra. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgája, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell nemcsak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok: akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig tisztelettel: a tiszteletet. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert azt, hogy ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolatot ez az ige foglalja össze: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.” A szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése.


Márk evangéliuma 12. rész 17. vers

Ekkor Jézus ezt mondta nekik: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené.” És igen elcsodálkoztak rajta.

 

„Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené.”

Kedves Testvéreim!

A Reformáció 500. évfordulójára készülve a II. Helvét Hitvallás útmutatása szerint Szentírás alapján tekintjük át református keresztyén hitünk tanításait. A XXX. fejezet címe:

„A világi felsőbbség”

1. A felsőbbség Istentől van.

II. Helvét Hitvallás: „Mindenféle felsőbbséget maga Isten rendelt az emberi nem békességére és nyugalmára. Ha ez a felsőbbség ellensége az egyháznak, sok mindenben akadályozhatja és háborgathatja, ha azonban barátja, sőt tagja az egyháznak, akkor igen hasznos és kiváló tagja annak, mert igen sokat használhat neki és hathatósan segítheti.”

Nincs tökéletes társadalom itt e földön. A tökéletes Ország a mennyben van elkészítve számunkra. Azonban a káosznál, az anarchiánál a nem tökéletes rend is sokkal jobb. Példa: ha kikapcsolják a közlekedési lámpákat, és a sárgán villogó lámpák mellett kell áthaladni az útkereszteződésen, az a helyzet a legveszedelmesebb, mert sokan csak a maguk érdekét nézik.

2. A felsőbbség tiszte.

II. Helvét Hitvallás: „A felsőbbség legfontosabb kötelessége a békéről és a köznyugalomról gondoskodni és fenntartani. Jó és Isten igéjéhez szabott törvényekkel kormányozza az Istentől rábízott népet, és tartsa meg fegyelemben, kötelességében és engedelmességben. Igazságos bíráskodással törvénykezzen: ne legyen személyválogató, se ajándékokat ne fogadjon el, az özvegyeket, árvákat és bajban lévőket oltalmazza, a gonoszevőket, csalókat és erőszakosokat tartsa féken…”

Az Istentől rendelt felsőbbség feladata a rosszak megbüntetése, a jók megjutalmazása. Sajnos, nem minden történelmi-társadalmi időszakban érvényesül ez az isteni szándék. Ha a felsőbbség az alapvető isteni rendhez igazodik, akkor érvényes rá a Biblia és a II. Helvét Hitvallás tanítása. Ha felsőbbség istentelen és embertelen intézkedéseket hoz, akkor „Istennek kell inkább engedni, mint az embereknek”.

3. Az alattvalók kötelessége.

II. helvét Hitvallás: „Tiszteljék és becsüljék a felsőbbséget, mint Isten szolgáját, szeressék és imádkozzanak érte, engedelmeskedjenek minden jogos és méltányos rendelkezésének. Fizessék hűségesen a vámokat, adókat és más ilyen természetű szolgáltatásokat."

A keresztyének alapvetően jó állampolgárok, akiknek feladata a felsőbbségért való imádkozás, a becsületes munkavégzés, az állam fenntartásához való hozzájárulás. A keresztyén ember nem lázadó, hanem példamutató, áldást hordozó és közvetítő személy.

 

 

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.