Nyomtatás E-mail

2016.10.16. 10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3

Énekek
Gyülekezeti éneklés: 150. zsoltár
GPS éneklés és kiséret: El Shaddai. - Csak pillanat. - Több erőt! - Tegyél engem pecsétnek! - Felemeltél. - Rajta, dicsérjük!

Olvasmány: Mózes I. könyve 4. rész 1-8. vers
Alapige: Mózes I. könyve 4. rész 25-26. vers : "...Akkor kezdték segítségül hívni az Úrnak nevét."
Igehirdető: Felhősi András exmisszus teológiai hallgató

Igehirdetés letöltése

GPS-szolgálat letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

( 1 Korinthus 1,3 )

 

alt

Mózes I. könyve 4. rész 1-8. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

1. Azután ismeré Ádám az ő feleségét Évát, a ki fogad vala méhében és szűli vala Kaint, és monda: Nyertem férfiat az Úrtól.
2. És ismét szűlé annak atyjafiát, Ábelt. És Ábel juhok pásztora lőn, Kain pedig földmívelő.
3. Lőn pedig idő multával, hogy Kain ajándékot vive az Úrnak a föld gyümölcséből.
4. És Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekinte az Úr Ábelre és az ő ajándékára.
5. Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekinte, miért is Kain haragra gerjede és fejét lecsüggeszté.
6. És monda az Úr Kainnak: Miért gerjedtél haragra? és miért csüggesztéd le fejedet?
7. Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz; ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása; de te uralkodjál rajta.
8. És szól s beszél vala Kain Ábellel, az ő atyjafiával. És lőn, mikor a mezőn valának, támada Kain Ábelre az ő atyjafiára, és megölé őt.

Mózes I. könyve 4. rész 25-26. vers

25. Ádám pedig ismét ismeré az ő feleségét, és az szűle néki fiat, és nevezé annak nevét Séthnek: mert adott úgymond, énnékem az Isten más magot Ábel helyett, kit megöle Kain.
26. Séthnek is született fia, és nevezé annak nevét Énósnak. Akkor kezdték segítségül hívni az Úrnak nevét.

 

KAIN ÉLETÉNEK TANULSÁGA

 

„...Akkor kezdték segítségül hívni az Úrnak nevét.”

Kedves Testvéreim!

Káin és Ábel története egyike a Szentírás azon részeinek, amelyek a legközelebb állnak hozzánk. Ez a történet Isten és az ember kapcsolatáról és az embernek embertársával való kapcsolatáról szól. Ez a történet bármikor bármelyikünkkel megtörténhet. Ezt a történetet egyszerre nézzük a páholyból, és egyszerre vagyunk szereplői is a színpadon.

Miért fogadja el Isten az egyik áldozatát, és a másikét miért nem? Nem adhatunk erre a kérdésre olcsó választ. Nem egy pillanatnyi cselekedetről van szó, mintha Ábel jól mutatta volna be az áldozatot, Káin pedig nem. A történet az emberi lélek két útját vázolja fel előttünk. Az egyik út a Káinoké, a másik út az Ábeleké.

1. Káin ígéretes élete.

Ő az első emberpár, Ádám - az Ember és Éva - az Életadó elsőszülött gyermeke. Beszédes nevet adott neki az édesanyja. A Káin szót így fordíthatjuk: „kaptam, szereztem, csináltam – az Úr által”. Kain volt az elsőszülött fiú, apjának, anyjának szemefénye, az örökös, a neve is azt mutatta: Isten ajándéka. Vele szemben Ábel neve csak ennyit jelentett: lehelet, pára.

Mindkét testvér Isten felé fordult, de Ábel áldozatát elfogadta Isten, a Kainét nem. A különbség az Istenhez való hozzáállásukban volt.
(Zsidókhoz írt levél 11:4. - I. János 3:12)

2. Káin kísértése.

Amint megtapasztalta Káin a testvére és a közte lévő különbséget, haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Az Istentől kapott többi áldásról elfeledkezett. Nem foglalkozott már a nevével, az elsőszülöttségével, a szüleivel, az élettel. Ha Istenre nézett volna, aki adta őt, akkor tudhatta volna, hogy nem esett ki Isten szeretetéből, akkor az érthetetlen dolgait Isten elé vihette volna.

Itt indult el Káin a lefelé vezető úton. Isten látta a bajt, és beszélt Káinnal: „Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz!”

Kedves Testvéreim!
Nincs miért lehorgasztanunk a fejünket! Mindannyian Isten teremtményei és gyermekei vagyunk. Nézzünk bátran az Ő
szemébe, ne horgasszuk le a fejünket, mint Káin. De ha lehorgasztottad a fejed, ideje felnézned és beszélned Istennel, kiönteni a szívedet. Mert Káin és mi is képesek vagyunk jót tenni. Képesek vagyunk rá, hogy adjunk, szeressünk, megtegyük, amit Isten vár. Közben pedig vigyáznunk kell: a bűn ott van az ajtó előtt. Azonban nem muszáj vétkeznünk!

3. Káin tragédiájának tanulsága.

Isten észrevette, hogy Káin lehorgasztotta a fejét, és beszélt vele. Nekünk is igyekeznünk kell megmenteni embertársunkat!

Ámen.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.