Nyomtatás E-mail

2016.10.23. 10 óra

Köszöntő ige: János ev. 5. rész 17. vers
Énekek: 89.   236.   90.   472.   371.
Olvasmány: Ezsdrás könyve 1. rész 11. vers 
Alapige: Ezsdrás könyve 1,1 : "Az ÚR indította Círus perzsa király szívét."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Jézus mondja: „Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, Én is munkálkodom.”

( János ev. 5. rész 17. vers )

 

alt

Ezsdrás könyve 1. rész 11. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
Minden arany és ezüst edényeknek száma ötezernégyszáz. Mindezt magával vivé Sesbassár, mikor a foglyok kijövének Babilóniából Jeruzsálembe.

Ezsdrás könyve 1. rész 1. vers

Czírus persa király első esztendejében, hogy beteljesednék az Úrnak Jeremiás szája által mondott beszéde, felindítá az Úr Czírus persa király lelkét, és ő kihirdetteté az ő egész birodalmában, élőszóval és írásban is ...

 

„Az ÚR indította Círus perzsa király szívét.”

Kedves Testvéreim!

Az elmúlt év során (2015. október 4-től 2016. október 2-ig) a II. Helvét Hitvallás segítségével tekintettük át a legfontosabb református keresztyén hitvallási tételeinket a teljes Szentírás alapján.

Imádságban elkérve a folytatást, a mai vasárnaptól kezdve az Ezsdrás-Nehémiás könyve alapján várjuk-fogadjuk az Úr Isten kijelentését-üzenetét.

Ezsdrás-Nehémiás kora az Ó és az Új szövetség időbeli határán foglal helyet (Kr. e. V. század), ezáltal össze is köti a két szövetség időszakát. Ezsdrás – Nehémiás könyve a megmaradásról szól, sőt a külső-belső megépülés-megújulás Isten által megkészített lehetőségéről.

Lássuk, miről szól Ezsdrás könyvének 1. fejezete!

1. „Az ÚR indította…”

A nagy történelmi-társadalmi események zajlása közepette hajlamos elfeledkezni az ember arról, hogy a történelmet nem az emberek alakítják, hanem az ÚR irányítja. „Az ÚR indít”, az ÚR cselekszik. Isten munkálkodó ÚR, aki mindenek fölött és mindenek mögött áll.

Isten folyamatos munkája nem látható, de hit által vallhatjuk:

Az ÚR csodásan működik, / De útja rejtve van. 
Tenger takarja lábnyomát, / Szelek szárnyán suhan. 
Mint titkos bánya mélyiben / Formálja terveit,
De biztos kézzel hozza föl, / Mi most még rejtve itt.

A „Mai Ige” kiadványban olvastam: „Istennek megvan a terve, és megvan hozzá a menetrendje is, és amíg felkészít rá – addig a várótermében tart.” Isten folyamatosan munkálkodik érted – érted?!

Misszionárius türelem-próba – hosszú várakozás után: alkalmas!

De kérdés – Isten folyamatosan munkálkodhat benned?! Engedelmesen fogadod-e Isten megszentelő munkáját az életedben?

2. „Círus perzsa király szívét indította az ÚR.”

A föld (kis)királyai azt gondolják magukról, hogy ők a mindenekfeletti urak. „A föld minden országát nekem adta az ÚR.” Kétséges, hogy tisztában voltak-e azzal, hogy kicsoda az ÚR … Az pedig tény, hogy nem uralkodtak a föld minden országa felett.

A Biblia egyértelművé teszi, hogy az Örökkévaló ISTEN az ég és föld Ura, Ő rendelkezik minden ország és nép felett. Az Ő kezében van minden egyes embernek a sorsa, még a királyok sorsa is.

Círus sem magától cselekedett (Kr. e. 539), hanem az Úr indítása által. Ítélet és kegyelem, jó és rossz sorsfordulók - az Isten üzenetei.

3. Mire indította Círus perzsa király szívét az ÚR?

Arra, hogy bocsássa el a fogságból a Szentföldre hazatérni szándékozó zsidókat, és adja vissza a jeruzsálemi templom szent kincseit. („Új valláspolitika?”) Hazatérés: az új kezdet lehetősége.

Isten ismételten hajlandó új esélyt adni azoknak, akik elrontották az életüket. Sőt: minden nap egy új kezdet – Jeremiás siralmai 3,22-23.


Ámen.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.