Nyomtatás E-mail

2016.10.30. 10 óra

Köszöntő ige: Ezékiel könyve 33. rész 11. vers
Énekek: Halleluja Kórus szolgálata: Csak Krisztus, senki más! … – 430. 168. 345. 495. 446. – Úrvacsora alatt: 436-442.
Olvasmány: Ezsdrás könyve 2. rész 1,59,68-70. vers 
Alapige: Ezsdrás 2,1 : " ... visszatérhettek Jeruzsálembe és Júdába, kiki az ő városába."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

... Élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy
nem gyönyörködöm a hitetlen halálában,
hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen.
Térjetek meg,
térjetek meg gonosz útaitokról!
hiszen miért halnátok meg, oh Izráel háza!?

( Ezékiel könyve 33. rész 11. vers )

 

alt

Ezsdrás könyve 2. rész 1,59,68-70. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
1. Ezek pedig a tartománynak fiai, kik feljöttek vala a rabság foglyai közül, a kiket Nabukodonozor, Babilónia királya, fogva vitetett Babilóniába, s most visszajövének Jeruzsálembe és Júdába, kiki az ő városába.
===   ===   ===
59. És ezek, a kik feljövének Tél-Melahból, Tél-Harsából, Kerub-Addán-Immérből, de nem mondhatták meg családjukat és eredetüket, hogy Izráel közül valók-é.
===   ===   ===
68. A családfők közül pedig, mikor megérkezének az Úr házához, mely Jeruzsálemben van, némelyek önkénytesen adakozának az Isten házára, hogy fölépítenék azt az ő helyén;
69. Tehetségök szerint adának az építés költségére aranyban hatvanegyezer dárikot, s ezüstben ötezer mánét, és száz papi ruhát.
70. És lakozának mind a papok, mind a Léviták, mind a nép fiai, mind az énekesek, mind a kapunállók, mind a Léviták szolgái városaikban, s így az egész Izráel a maga városaiban vala.

Ezsdrás könyve 2. rész 1. vers

... visszatérhettek Jeruzsálembe és Júdába, kiki az ő városába.

 

 

„ … visszatérhettek … ”

Kedves Testvéreim!

Az Ezsdrás-Nehémiás könyve alapján várjuk-fogadjuk az Úr Isten kijelentését-üzenetét. Ezsdrás-Nehémiás kora az Ó és az Új szövetség időbeli határán foglal helyet (Krisztus előtti V. század), ezáltal össze is köti a két szövetség időszakát. Ezsdrás – Nehémiás könyve a megmaradásról szól, sőt a külső-belső megépülés-megújulás Isten által megkészített lehetőségéről.

1. Visszatérhettek!

Ezsdrás könyve 2. fejezete a babiloni fogságból hazatértek névsorát tartalmazza. Isten népének tagjait Krisztus előtt 587-ben hurcolták el a fogságba Nebukadneccar babiloni király seregei, és Krisztus előtt 539-ben történhetett a csodálatos hazatérés Círus perzsa király rendelete alapján. Fél évszázad telt el a két esemény között. Túl hosszú, hogy rövid „átmeneti időszaknak” lehessen minősíteni. Ezalatt egy új nemzedék is született és nevelkedett fel. Akit fiatalon, húszas éveiben hurcoltak el, ha túlélte, már a hetvenes éveiben járt a szabadulás idején; aki a fogságban született, az nem tudhatta, mit jelent az Ígéret Földjén élni.

A fogságban eltöltött évtizedek meg tudják nyomorítani a lelket és az elmét. Egy megsemmisülést átélve-túlélve újra elindulni, újra kezdeni a nulláról…! És mégis voltak, akik visszatértek!

Eltértek, de visszatértek, mert a kegyelmes Isten készített lehetőséget a visszatérésre.

Lehet újra kezdeni, lehet újat kezdeni – ezt üzeni először e mostani ige számunkra. Van bűnbocsánat, van új élet, mert az Örök Szövetség áll és megújul Jézus Krisztus által mindnyájunk számára!

2. Nem tudták igazolni családjukat és származásukat.

Izrael népe közösségében évezredekre visszamenőleg pontos származási jegyzéket tartanak nyilván. Ezt bizonyítják a bibliai nemzetségtáblázatok. De voltak családok, akik nem tudták bizonyítani az izraelita származásukat a fogságból való visszatéréskor. Mégis „visszatértek”… Elveszett a bizonyíték – nem csoda! Vagy nem is volt bizonyíték, csupán csatlakoztak Isten népéhez?!

Isten Új Szövetsége Jézus Krisztus által kiterjedt minden népre! A bizonyíték a Szentírás. Isten kedves gyermeke vagy, bármely családból, bármely nemzetből!
(János 3:16, Apostolok 10:34-35, Jelenések 7,9)

3. Erejükhöz képest adtak az Isten házának felépítésére.

A fogságból hazatértek adakoztak a templom újjáépítésére – „erejükhöz képest”. Ki mennyit bír lelkileg, szellemileg, fizikailag, anyagilag, annyi felelősséget, terhet, szolgálatot, áldozatot vállalhat – Máté 25:15, Márk 14:8, II.Korintus 8:11-12.

Mennyi telik tőlünk ?!

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.