Nyomtatás E-mail

2016.11.06. 10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Énekek: 155.   165.   162.   397.
Olvasmány: Máté evangéliuma 11. rész 27-30. vers 
Alapige: Korinthusi II. levél 6. rész 14-18. vers  : " ... ti az élő Istennek temploma vagytok ... "
Igehirdető: Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára teológiai professzor

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

( 1 Korinthus 1,3 )

 

alt

Máté evangéliuma 11. rész 27-30. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
27. Mindent nékem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya; az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és a kinek a Fiú akarja
megjelenteni.
28. Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.
29. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti
lelkeiteknek.
30. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.

Korinthusi II. levél 6. rész 14-18. vers

14. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a
sötétséggel?
15. És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez?
16. Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, a mint az Isten mondotta: Lakozom bennök
és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem lesznek.
17. Annakokáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket,
18. És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.

 

AZ ÉLŐ ISTEN TEMPLOMA VAGYUNK

 

„ ... ti az élő Istennek temploma vagytok ... ”

Kedves Testvéreim!

A Bibliában az egyes személyek megnevezése több esetben az ember személyiségéről és annak jelentőségéről szól.
Például Ábrahám azt jelenti:
„Sok nép atyja.” (I. Mózes 17,5)
Sámuel nevének jelentése: „Az Úr meghallgat.” (I. Sámuel 1,20)
A János név jelentése: „Az Úr kegyelmes.” (Máté
3,1)
Jézus neve élete programját hirdeti: „Az Úr megszabadít.” (Máté 1,21)

Az egyház megnevezése is többféle. Pál apostol ma igénkben ezt mondja: „az élő Isten temploma vagyunk”. Mit jelent ez?

1. Igen nagy lehetőséget.

Szabadítást jelent ez Béliál, az ellenség uralma alól, hit által, közösséget a mindenható Istennel, védelmet, biztonságot. A mindenható Isten nagy irgalmából szent Fia, Jézus golgotai keresztje által lehetőséget teremtett arra, hogy megszabaduljunk a gonosz istenellenes, az emberi életet megrontó, a hazugság atyja, az embergyilkos hatalma alól – hit által.

Reformátor atyáink a középkori egyház tévelygésével szemben hirdetik a bibliai igazságot. Egyedül kegyelemből, egyedül Krisztusért, egyedül hit által, egyedül a bibliai útmutatást követve nyerhetünk bűnbocsánatot. Lehet értelmes, boldog az életünk és örök életünk. Isten tulajdonai, Isten temploma vagyunk. Ő van, Ő lakik bennünk. Isten templomának nincs, nem lehet semmi köze a bálványokhoz.

Semmi közünk nem lehet Béliálhoz, ahogyan a világosságnak semmi köze nincs a sötétséghez, az igazságnak az igazságtalansághoz. Kálvin e részlet magyarázata során hangsúlyozza, hogy olyan ellentétről van itt szó, mint amilyen a tűz és a víz között van. Pál apostol Krisztus követői szabadságának, biztonságának megőrzése érdekében kéri: „ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában”. A felemás iga veszélyezteti a hitben járó fél hitét. Krisztus igájába hajtsuk a fejünket! Erre neveljük gyermekeinket, unokáinkat is! Irányítsuk őket olyan közösségi alkalmakra, amelyek ezt segítik elő! Isten temploma vagyunk!

2. Igen nagy felelősséget.

A szeretet Istenének megjelenítését, jelenvalóvá tételét az életben, a világ színterén. Istenünk a templomi istentisztelet után nem marad a templom falai között magányosként, hanem kijön velünk együtt a világba, általunk akar jelenlévővé válni. Hogyan?

a. Imádságaink által. Úgy, hogy áldjuk, és segítségül hívjuk Őt. Imádjuk, és megtanítjuk imádkozni a környezetünk tagjait.

b. Beszédünk, szavaink által. Megismerhetővé tesszük Atyánkat, Istenünket azok számára, akik bármi okból, de talán még soha nem léptek be a templomba.

c. Jó tetteink által. Úgy tesszük a magunk hétköznapi dolgait, azon a helyen, ahová állított bennünket a Mindenható, hogy az a környezetünkben lévők számára az Ő szeretetét jeleníti meg.

3. Küldetésünk teljesítéséhez reménységet jelentő ígéret fűződik.

Atyánk azt kéri, hogy a gonosznak, a tisztátalan, az emberi életet megrontó és romboló dolgoknak minden formáját kerüljük. Ígéret: „Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek – így szól az Úr.”

Szeretteinkkel együtt részeseivé lehetünk dicsőséges országának!

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.