Nyomtatás E-mail

2016.11.27. 10 óra

A Halleluja Kórus szolgálata 
Köszöntő ige:
68. zsoltár 20-21. vers
Énekek: 312,1.   307,1-2.   312,2.   312,4.   307,3-4.
Olvasmány: Ézsaiás könyve 60. rész 19-22. vers és 61. rész 1-2. vers
Alapige: Ézsaiás 9,6-7. : " ... gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen ... "
Igehirdető: Csoma Zoltán református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Áldott legyen az Úr! Napról-napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene! Szela.
Ez a mi Istenünk a szabadításnak Istene, és az Úr Isten
az, a ki megszabadít a haláltól.

( 68. zsoltár 20-21. vers )

 

alt

Ézsaiás könyve 60. rész 19-22. vers és 61. rész 1-2. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
19. Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,
20. Napod nem megy többé alá, és holdad sem fogy el, mert az Úr lesz néked örök világosságod, és gyászod napjainak vége szakad.
21. És néped mind igaz lesz, és a földet mindörökké bírják, plántálásom vesszőszála ők, kezeim munkája dicsőségemre.
22. A legkisebb ezerre nő, és a legkevesebb hatalmas néppé. Én az Úr, idején, hamar megteszem ezt.
====   ====   ====
1. Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást;
2. Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját; megvígasztaljak minden gyászolót;

Ézsaiás könyve 9. rész 6-7. vers

6. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!
7. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek Urának buzgó szerelme mívelendi ezt!

 

"Egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az Ő vállán lészen, és hívják nevét:
csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!
Uralma növekedésének nem lesz vége.”
(Károli fordítás)

Kedves Testvéreim!

2016. november 27-e a mai nap, naptárunk szerint Advent első vasárnapja. Ünnep számunkra ez a nap, mert egy csodálatos ígéretre emlékeztet, amit Ézsaiás próféta könyvéből hallottunk: "Mert egy gyermek születik nékünk ... ". Sok gyermek született és születik erre a világra, ez az egy Gyermek miért fontosabb minden más gyermeknél?! Mert Ő a Szabadító!

Kinek van szüksége szabadításra? Sokan mondják: nem vagyok börtönben, nincs szükségem rá, nem foglalkozok vele. De vajon csak a börtön jelent rabságot az ember számára? Testi, lelki betegségek nem jelentenek rabságot? Szenvedélyek nem jelentenek rabságot? Szegénység nem jelent rabságot? S ha mindezek valakiket elkerülnek, van, ami senkit nem kerül el: a halál nem jelent rabságot?

Bizony, ha élni akarna, és nem is akárhogy, mindenkinek szüksége lenne a Szabadítóra. Adva is lett mindenkinek. Az Írásból tudjuk, hogy Jézusban „minden embernek megjelent az Isten üdvözítő kegyelme”. Mert évszázadok óta már nem csak ígéret, hanem beteljesedett valóság.

Az Isten egyszülött Fia ember fiává is lett érettünk, itt volt közöttünk, és így végezte el szabadításunkat szemünk láttára. Nem volt és ma sincs olyan rabság, ami kifogott volna rajta, s azt kellett volna mondania: ez felülhaladja tehetségemet. Még a halál sem! Aki ilyen hatalommal bír, Rajta kívül nincs más és nem is kell más Szabadító.

Hol van most ez a csodálatos Szabadító? Készíti a helyet azok számára, akikért nem hiába áldozta erejét, életét, akik az általa felkínált kegyelmet elfogadták, elfogadják. Amikor minden kész, újra eljön, hogy akik elfogadták a szabadítást, részesülhessenek a minden rabságtól szabad élet örökké tartó boldogságában. Erre a boldog pillanatra várni az övéi számára a második Advent. Ez Urunk számára is adventi időszak, mert Ő pedig arra vár türelemmel és szeretettel, hogy minél többen elfogadják a benne adott szabadítást. Nem a halálunkat akarja, akkor nem jött volna el, hanem a boldog örök életünket.

Ezért a maga részéről ma is mindent megtesz.

De ami a mi dolgunk, azt nekünk kell megtenni. Elfogadni vagy elutasítani Jézus szabadítását. Ő soha nem az utóbbira biztatott, mindig az előbbire. De nem csak biztat, hanem segít is elfogadni.

Ő ismeri az utat, s Ő kész előttünk járni, csak legyen, aki kövesse. Aki mindezek után sem jut életre, csak magát vádolhatja majd. Ne ez legyen a sorsunk, ha beteljesedik a második Advent!

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.