Nyomtatás E-mail

2016.12.24. 17 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Ének-zenei szolgálat: Nyíri Ákosné Éva, Ráczné Nyíri Dorottya és Seress Júlia:
Énekek: 326,1-5 329,1-5 Halleluja Kórus éneke „Csendes éj”
Olvasmány: János evangéliuma 3. rész 16. vers :
"Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. "
Olvasmány: Lukács evangéliuma 15. rész 11-32. vers
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

( 1 Korinthus 1,3 )

 

alt

János evangéliuma 3. rész 16. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Lukács evangéliuma 15. rész 11-32. vers

11. Monda pedig: Egy embernek vala két fia;
12. És monda az ifjabbik az ő atyjának: Atyám, add ki a vagyonból rám eső részt! És az megosztá köztök a vagyont.
13. Nem sok nap mulva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét, messze vidékre költözék; és ott eltékozlá vagyonát, mivelhogy dobzódva élt.
14. Minekutána pedig mindent elköltött, támada nagy éhség azon a vidéken, és ő kezde szükséget látni.
15. Akkor elmenvén, hozzá szegődék annak a vidéknek egyik polgárához; és az elküldé őt az ő mezeire disznókat legeltetni.
16. És kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, a mit a disznók ettek; és senki sem ád vala néki.
17. Mikor aztán magába szállt, monda: Az én atyámnak mily sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg!
18. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened.
19. És nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam; tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy!
20. És felkelvén, elméne az ő atyjához. Mikor pedig még távol volt, meglátá őt az ő atyja, és megesék rajta a szíve, és oda futván, a nyakába esék, és megcsókolgatá őt.
21. És monda néki a fia: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened; és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam!
22. Az atyja pedig monda az ő szolgáinak: Hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá; és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira!
23. És előhozván a hízott tulkot, vágjátok le, és együnk és vígadjunk.
24. Mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott; elveszett, és megtaláltatott. Kezdének azért vígadni.
25. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn vala: és mikor hazajövén, közelgetett a házhoz, hallá a zenét és tánczot.
26. És előszólítván egyet a szolgák közül, megtudakozá, mi dolog az?
27. Az pedig monda néki: A te öcséd jött meg; és atyád levágatá a hízott tulkot, mivelhogy egészségben nyerte őt vissza.
28. Erre ő megharaguvék, és nem akara bemenni. Az ő atyja annakokáért kimenvén, kérlelé őt.
29. Ő pedig felelvén, monda atyjának: Ímé ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam: és nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vígadjak.
30. Mikor pedig ez a te fiad megjött, a ki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad néki a hízott tulkot.
31. Az pedig monda néki: Fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd!
32. Vígadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt, és feltámadott; és elveszett, és megtaláltatott.

 

„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta.”

Kedves Testvéreim!

Karácsony ünnepének Szent estéjén Isten egy csodálatos Ajándékot adott a világnak, benne személyesen nekünk is: az Ő Fiát, Jézus Krisztust. Jézus Krisztus az Isten szeretetének megtestesítője és hiteles tanítója is. A tékozló fiú története egy szemléletes tanítás Isten szeretetéről.

Milyen az Isten szeretete, amely megjelent Jézus Krisztus által?

- következetes szeretet

Az atya házában rend volt. Az atya házában nem lehetett akármit csinálni: öntörvényűen élni, mulatozni a barátokkal…

- elengedő szeretet

Amikor a fiatalabb fiú megelégelve az atyai irányítást, felügyeletet, és követelve az örökség részét, elhagyta az atyai házat, az apa elengedte! Tudta, hogy az érkezik haza igazán, aki előzőleg eltávozott, elszakadt az atyai háztól… Az atya nem kötötte erővel magához a fiát, de a szeretet kapcsolata részéről megmaradt, nem szakadt meg. Féltékenységgel, erőszakkal, zsarolással senkit sem lehet megtartani.

Csillagok, csillagok, mondjátok el nekem 
Merre jár, hol lehet most a kedvesem. 
Veszélyes út, amin jársz, veszélyes út, amin járok. 
Egyszer te is hazatalálsz, egyszer én is hazatalálok. 
(Republic Együttes: 67-es út)

- hazaváró szeretet

Az apa elengedte a fiát, de minden nap hazavárta. Onnan tudhatjuk ezt, hogy a hazatérő fiút „még mikor távol volt” meglátta az atyja, eléje futott, átölelte. Észrevenni azt lehet, akit hazavárnak.

- megbocsátó szeretet

A megbocsátó szeretet lezárja a múltat, megnyitja a jövőt, helyreállítja az összeomlott, egyensúlyából kibillent életet.

- békéltető szeretet

Az apa az idősebb fiút is szeretettel vette körül. Igyekezett megbékíteni őt a testvérével.

Ilyen az Isten szeretete. A tékozló fiú történetét Jézus Krisztus mondta el a korabeli hallgatóinak. Ez a történet azonban nemcsak egy tékozló fiúról szól, hanem egy „TÉKOZLÓ ATYÁRÓL” is, aki fiaira tékozolta a szeretetét. Sőt ez a történet szól arról a „TÉKOZLÓ FIÚRÓL” is, aki eljött a mennyei dicsőségből e földre, hogy reánk tékozolja a szeretetét.

De jó lenne, ha ez a tékozló, gazdagon és feltétel nélkül kiáradó szeretet nem válna elpazarolt szeretetté, hanem megbecsülve ezt a szeretetet, mi is ennek a szeretetnek a „tékozlóivá” válnánk… Isten adjon nekünk az Ő szeretete által boldog Karácsonyt!

Ámen.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.