Nyomtatás E-mail

2016.12.25. 10 óra

Köszöntő ige: Timóteushoz írt I. levél 2. rész 4. vers
Énekek: 182. 326. 315. 446. Úrvacsora előtt és alatt: 23. és 436-442.
Olvasmány: Máté evangéliuma 2. rész 1-12. vers 
Alapige: Titusz 2,11-14 : "... Várjuk a mi üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését ..."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

A ki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson.

( Timóteushoz írt I. levél 2. rész 4. vers )

 

alt

Máté evangéliuma 2. rész 1-12. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
1. A mikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván:
2. Hol van a zsidók királya, a ki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki.
3. Heródes király pedig ezt hallván, megháborodék, és vele együtt az egész Jeruzsálem.
4. És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit, tudakozódik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie?
5. Azok pedig mondának néki: A júdeai Bethlehemben; mert így írta vala meg a próféta:
6. És te Bethlehem, Júdának földje, semmiképen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között: mert belőled származik a fejedelem, a ki legeltetni fogja az én népemet, az Izráelt.
7. Ekkor Heródes titkon hivatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolá tőlük a csillag megjelenésének idejét.
8. És elküldvén őket Bethlehembe, monda nékik: Elmenvén, szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek néki.
9. Ők pedig a király beszédét meghallván, elindulának. És ímé a csillag, a melyet napkeleten láttak, előttük megy vala mind addig, a míg odaérvén, megálla a hely fölött, a hol a gyermek vala.
10. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének.
11. És bemenvén a házba, ott találák a gyermeket anyjával, Máriával; és leborulván, tisztességet tőnek néki; és kincseiket kitárván, ajándékokat adának néki: aranyat, tömjént és mirhát.
12. És mivel álomban meginttettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton térének vissza hazájokba.

Tituszhoz írt levél 2. rész 11-14. vers

11. Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek,
12. A mely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:
13. Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését;
14. A ki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.

 

„Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek.
Várjuk a mi üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését.”

Ünnepi Gyülekezet! Kedves Testvéreim!


Karácsony ünnepén újra hangzik az örömhír:

1. „Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme.”

Megjelent = láthatóvá vált, valósággá lett Istennek évezredekkel korábban kijelentett ígérete: eljön a Megváltó, a Szabadító, Aki akar és tud segíteni a bűnbe veszett emberiségen.

A kegyelem meg nem érdemelt szeretetet jelent, a büntetés elengedését. Az üdvözítés pedig a boldog élet helyzetét és állapotát foglalja össze egyetlen mélyértelmű szóban.

2. „Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek.”

Ez az üdvözítő kegyelem minden embernek megjelent. Isten nem személyválogató, Isten nem köti feltételekhez a szeretetét. Isten felkínálja az Ő bűnbocsátó, szabadító, helyreállító szeretetét minden embernek – kivétel nélkül!

3. „Az Isten üdvözítő kegyelme nevel minket.”

Isten üdvözítő szeretete nem hagyja az embert érintetlenül: nevel, formál minket.
Egyrészt arra, hogy tagadjuk meg a hitetlenséget (Isten iránti bizalmatlanságot), a világi kívánságokat (az Isten nélkül élő
emberek rossz példájának követését, a lelkiek helyett az anyagiak hajszolását). 
Másrészt pedig arra nevel, hogy józanul, igazságosan és
kegyesen éljünk, tehát Isten útmutatása szerint, Isten akarata szerint, Isten tetszése szerint.

4. „Várjuk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését.”

A két évezreddel ezelőtt, emberi testben megjelent Jézus Krisztus az idők végezetekor dicsőségben jelenik meg újra, és magához veszi azokat, akik Benne vetett hittel, engedelmesen járták végig életük pályáját. Amilyen valóságosan bekövetkezett Jézus Krisztus megjelenése két évezreddel ezelőtt, olyan bizonyosan bekövetkezik Jézus Krisztus megjelenése az utolsó időkben.

Akik Jézus Krisztust, a Megváltót nem fogadták el, azok kirekesztik saját magukat Isten örök, boldog országából.

Akit szeretünk, akivel rendezett a kapcsolatunk, azzal szívesen találkozunk. Ha nem várjuk „boldog reménységgel” Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, akkor még nem vagyunk készen lelkileg az Ő kegyelmes, szentséges színe előtt való megjelenésre.

Legyen imádságunk: 
Úr Jézus, készíts fel engem a Te színed előtt való megállásra! 
Segíts, hogy elvégezhessem a rám bízottakat!

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.