Nyomtatás E-mail

2016.12.26. 10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Énekek: 182.   318.   164.   199.
Olvasmány: Lukács evangéliuma 2. rész 1-14 vers 
Alapige: Titusz 3,4-7. : "Az ő irgalmából üdvözített minket"
Igehirdető: Dr. Lenkeymé dr. Semsey Klára teológiai professzor

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

( 1 Korinthus 1,3 )

 

alt

Lukács evangéliuma 2. rész 1-14 vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
1. És lőn azokban a napokban, Augusztus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék.
2. Ez az összeírás először akkor történt, mikor Siriában Czirénius volt a helytartó.
3. Mennek vala azért mindenek, hogy beirattassanak, kiki a maga városába.
4. Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába,a Dávid városába, mely Bethlehemnek neveztetik, mivelhogy a Dávid házából és háznépe közül való volt;
5. Hogy beirattassék Máriával, a ki néki jegyeztetett feleségül, és várandós vala.
6. És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének napjai.
7. És szülé az ő elsőszülött fiát; és bepólyálá őt, és helyhezteté őt a jászolba, mivelhogy nem vala nékik helyök a vendégfogadó háznál.
8. Valának pedig pásztorok azon a vidéken, a kik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájok mellett.
9. És ímé az Úrnak angyala hozzájok jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket: és nagy félelemmel megfélemlének.
10. És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen:
11. Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.
12. Ez pedig néktek a jele: találtok egy kis gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban.
13. És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, a kik az Istent dícsérik és ezt mondják vala:
14. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!

Titusz 3,4-7.

4. De mikor a mi megtartó Istenünknek jóvolta és az emberekhez való szeretete megjelent,
5. Nem az igazságnak cselekedeteiből, a melyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,
6. Melyet kitöltött reánk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által;
7. Hogy az ő kegyelméből megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint.

 

„Az ő irgalmából üdvözített minket”

Kedves Testvéreim!

Jó hírt hirdetni öröm, ajándékot kapni boldogság. Jó hír hangzott fel azon az éjszakán, a júdeiai Betlehem mezején, amikor Jézus megszületett. A jó hír hirdetője angyal volt. Messiási munkájának megkezdése után Jézus lett, mennybemenetele után tanítványai és elhívott szolgái. A jó hír hangzik ma is.

1.

Isten jósága és emberszeretete mindenki számára szent Fia emberré lételében mutatkozott meg. Ez a páratlan jelentőségű esemény hitre, bizalomra indít. Isten jósága és emberszeretete univerzális jelentőségű, a világegyetem minden részére kihat. Hatással van a mennyre és hatással van a földre. Isten egyszülött Fiának megváltó munkája következtében az ellenség hatása alá került világ nemcsak a teremtés jogán, hanem a megváltás alapján is Istené. Krisztus keresztje az a győzelmi jelvény, amely hirdeti, hogy a világ ki van váltva, meg van váltva az ellenség hatalma alól. A Krisztus születésével elkezdődött eseménysorozat egyetemes érvényű. Nem csak Jézus kortársainak, nem is csak egy népnek, hanem minden kor minden nép valamennyi emberének szól. Mindenki részese lehet Isten jóságának, emberszeretetének.

Amit mi emberek elrontottunk, Istenünk Krisztus által jóvá tette. Megszabadít az ellenség hatása alól. Új életre teremtett lehetőséget. Hitre szólít! Higgyünk a mi irgalmas Istenünknek, aki nem pillanatnyi örömöt, hanem egész életre szóló megoldást, segítséget ad. Hozzánk jött és velünk marad.

2.

Istenünk jósága és emberszeretete újjászülő, megújító munkáját Krisztus engesztelő áldozatának a hirdetése által végzi, és bennünket is jóságra, szeretetben való életre indít. Azt akarja, hogy az a Krisztus, aki egykor Betlehemben megszületett, bennünk is megszülessék, Ő éljen bennünk, és így mi éljünk általa. Bűnbocsánatot ad, nem kárhoztat. Segít mindenkin, aki imádságban segítségét kéri. Nincs egyetlen eset sem, amikor Ő bárkit, bármi okból elutasított volna. Azt mondta: Aki énhozzám jön semmiképpen ki ne vetem. Ad, megajándékoz, nem elvesz. Oltalmaz, nem szolgáltat ki a gonosznak, az ellenségnek. Meggazdagít, nem kifoszt. Elhordoz, nem elvet. Gondoskodik, nem vádaskodik. Reménységet ébreszt, nem keserűséget. Világosságot teremt, eloszlatja a sötétséget. Láttatja az élet értelmét, a célját és biztosítja annak teljesítéséhez a szükséges erőt.

Ezért ne csak várjuk a jót, a jóságot, hanem mi is tegyük. Ne csak várjuk a boldogságot, hanem boldogítsunk, ne csak igényeljük a szeretet, hanem ajándékozzuk feltétel nélkül úgy, ahogyan a Nap a fényét és melegét sugározza. Krisztus Urunk azért jött le a földre, hogy mi a mennybe mehessünk, azért lett emberré, hogy mi Isten gyermekeiként élhessünk. Irgalmából üdvözített bennünket, legyünk irgalmasságának jelzőivé.

3.

Isten jósága és emberszeretete reménységben való életre indít bennünket. Jézus emberré lételével elkezdődött az a korszak, amely dicsőséges visszajöveteléig tart. Ő, aki egykor emberré lett, dicsőséges Isten fiúi létmódban jön el. Visszajön és dicsőséges testben támasztja fel a halottakat, minősíti a földi életünket. Elhozza a teljes váltság napját. Elhozza azt a korszakot, amikor a hitünk látássá lesz, a reménységünk beteljesedik, a szeretetünk pedig kiteljesedik. Reménységgel tekintsünk a jövőre, a jövőnkre, mert nem a kilátástalanság, nem a teljes pusztulás, hanem a teljes váltság napjának az eljövetelét jelenti a jövő. Minden múló nap hozzá visz egyre közelebb.

Isten jósága és emberszeretete hitre szólít, teljesítsük kérését. Jóságra, a szeretetben való életre indít, éljünk így. Reménységet ajándékoz, így legyünk ott azok körében, akik között élünk.

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.