Nyomtatás E-mail

2016.12.31. 17 óra

Köszöntő ige: I. Sámuel 7. rész 12b. vers
Énekek: 90. 280. 283.
Imádság: 90. zsoltár 
Alapige: Zsoltárok 33,1-22 : "... Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is Benned reménykedünk! ..."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Mindeddig megsegített minket az Úr!

( I. Sámuel 7. rész 12b. vers )

 

alt

90. zsoltár

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
1. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre!
2. Minekelőtte hegyek lettek és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten.
3. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza embernek fiai!
4. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, a mely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel.
5. Elragadod őket; olyanokká lesznek, mint az álom; mint a fű, a mely reggel sarjad;
6. Reggel virágzik és sarjad, és estvére elhervad és megszárad.
7. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk!
8. Elédbe vetetted a mi álnokságainkat; titkos bűneinket a te orczádnak világa elé.
9. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt; megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet.
10. A mi esztendeinknek napjai hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolczvan esztendő, és nagyobb részök nyomorúság és fáradság, a mely gyorsan tovatünik, mintha repülnénk.
11. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat?
12. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.
13. Térj vissza Uram! meddig késel? és könyörülj a te szolgáidon.
14. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vígadjunk minden mi időnkben.
15. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, a melyekben gonoszt láttunk.
16. Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain.
17. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá!

33. zsoltár 1-22. vers

1. Örvendezzetek ti igazak, az Úrban; a hívekhez illik a dícséret. 
2. Dicsérjétek az Urat cziterával; tízhúrú hárfával zengjetek néki. 
3. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. 
4. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. 
5. Szereti az igazságot és törvényt; az Úr kegyelmével telve a föld. 
6. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök. 
7. Összegyűjti a tenger vizeit, mintegy tömlőbe; tárházakba rakja a hullámokat. 
8. Féljen az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. 
9. Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott. 
10. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait. 
11. Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről-nemzedékre. 
12. Boldog nép az, a melynek Istene az Úr, az a nép, a melyet örökségül választott magának. 
13. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. 
14. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára. 
15. Ő alkotta mindnyájok szivét, és jól tudja minden tettöket. 
16. Nem szabadul meg a király nagy sereggel; a hős sem menekül meg nagy erejével; 
17. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. 
18. Ámde az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, 
19. Hogy kimentse lelköket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. 
20. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és paizsunk ő. 
21. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk! 
22. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, a miképen bíztunk te benned.

 

 

„Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is Benned reménykedünk!”

Kedves Testvéreim!

A 2016. évi református Bibliaolvasó Kalauz óévi igéje: a 33. zsoltár.

1. „Adjatok hálát!”

Elérkeztünk egy újabb esztendő végéhez. Nem természetes ez, hanem Isten kegyelme, meg nem érdemelt szeretete. Hamar eltelt ez az év, és mégis mennyi esemény történt: szép dolgok, amelyeknek örülhettünk, és nehéz dolgok, amelyeken átsegített az Úr. Nem mi voltunk ügyesek, nem a szervezetünk volt szívós, nem szerencsénk volt, hanem Isten hűséges szeretete kísérte életünk minden napját (23. zsoltár 6. vers).

2. „Az Úr igéje igaz.”

Isten szava igaznak, megbízhatónak bizonyult az elmúlt esztendő során is. Amikor elhittük, elfogadtuk az Úr igaz igéjét, és engedelmeskedtünk, megtapasztaltuk, hogy jó az Úrra hallgatni, jó az Úrra bízni a sorsunkat, családunkat, ügyeinket. Ha kételkedtünk, engedetlenek voltunk, annak is voltak következményei - keserves tanulságai.

3. „Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr.”

Isten terve, szívének szándéka évről évre változatlan (11. vers): Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, az életünk megszentelődjön. Hétköznapi kifejezéssel: Isten azt akarja, hogy boldogok legyünk és boldoggá tegyük egymást. Ez egyedül az Úr Isten szeretete által lehetséges, aki Jézus Krisztust adta nekünk, hogy példát mutasson számunkra, és segítsen a szeretetet a hétköznapok helyzeteire alkalmazni.

4. „Az Úr a mi segítségünk, pajzsunk, Benne bízunk, Benne reménykedünk”

Az óév és újév fordulóján feszülten figyeljük az „előrejelzéseket”: vajon milyen esztendő vár ránk? Könnyebb lesz, nehezebb lesz? Ilyen és olyan vélemények is elhangzanak…

Vegyük komolyan a Bibliában található józanító figyelmeztetést és biztató ígéretet: 
- „Csalódik, aki lovaktól vár segítséget…” 
- „Akik az Úr szeretetében bíznak, megmenti őket a haláltól, éhínség idején is megtartja életüket.”

„Egyedüli reményem, / Ó Isten, csak Te vagy!” (276. dicséret)

Bízzunk az életünket, családunkat, egyházunkat, nemzetünket eddig is megtartó, vezérlő kegyelmes Istenben, és imádkozzunk azért, hogy a jövő évben is „maradjon velünk az Úr szeretete”. Lehetséges, hogy nehéz próbatételek is várnak ránk, de bizonyos, hogy az Úr velünk lesz, feltéve, ha mi is ragaszkodunk Hozzá, és igyekszünk megmaradni örök szövetségében.

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.