Nyomtatás E-mail

2017.01.01. 10 óra

Köszöntő ige: 121. zsoltár 1-2. vers
Énekek: 90. 285. 151. 89. 285.
Olvasmány: 34. zsoltár
Alapige: Zsoltárok 34,20 : "Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Honnan jön segítségem?!

( 121. zsoltár 1-2. vers )

 

alt

34. zsoltár

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

1. Dávidé, mikor elváltoztatta értelmét Abimélek előtt, és mikor ez elűzte őt és elment.
2. Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van!
3. Dicsekedik lelkem az Úrban; s hallják ezt a szegények és örülnek.
4. Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét!
5. Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem.
6. A kik ő reá néznek, azok felvidulnak, és arczuk meg nem pirul.
7. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt.
8. Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül és kiszabadítja őket.
9. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, a ki ő benne bízik.
10. Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert a kik őt félik, nincs fogyatkozásuk.
11. Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek; de a kik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek.
12. Jőjjetek fiaim, hallgassatok rám, megtanítlak titeket az Úr félelmére!
13. Ki az az ember, a kinek tetszik az élet, és szeret napokat, hogy jót láthasson?
14. Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtől.
15. Kerüld a rosszat és cselekedjél jót; keresd a békességet és kövesd azt.
16. Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltásán;
17. Az Úr orczája pedig a gonosztevőkön van, hogy kiirtsa, emlékezetöket a földről.
18. Ha igazak kiáltnak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket.
19. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket.
20. Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr.
21. Megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból.
22. A gonoszt gonoszság öli meg, és meglakolnak, a kik gyűlölik az igazat.
23. Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, a ki ő benne bízik.

34. zsoltár 20. vers

Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr.

 

 

„Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr.”

Kedves Testvéreim!

A 2017. évi református Bibliaolvasó Kalauz újévi igéje: 34. zsoltár.

1. „Az Úrhoz folyamodtam, és Ő meghallgatott, megmentett…”

A zsoltár történeti háttere egy nagyon nehéz helyzetre utal: Dávid király élete egy hajszálon múlt, amikor Saul izraeli király elől menekülve a filiszteusoknál remélt oltalmat. A filiszteus vezetők azonban ellenségesen fogadták a menekülő Dávidot, és arra akarták rávenni a filiszteus királyt, hogy fogja el, és végezze ki Dávidot, aki tulajdonképpen az ellenségük volt. Dávid csak úgy menekült meg, hogy őrültnek tettette magát, így elengedték, azt gondolván, hogy mégsem az ellenségüket sikerült elfogni…

Figyeljünk arra a komoly tanításra, amely elénk tárul ebben a zsoltárban: egyedül az Úrhoz érdemes menekülni a bajokból!

A zsoltár első része tele van túláradóan örvendező hálaadással – hálaének a zsoltár első része:
- „áldom az Urat, az Úrral dicsekszik lelkem”
- „kiáltott a nyomorult, az Úr meghallgatta, kiszabadította”
- „boldog ember az, aki Hozzá menekül”

2. „Megtanítalak titeket.”

A zsoltár második része tanítás. A szabadulást átélt zsoltáríró feladatának érzi a közösség többi tagjának tanítását.

Mire tanítja őket? A megszentelt életre, amely által lehetséges nemcsak az Úrhoz menekülni, hanem az Úrral lelki közösségben megmaradni, Tőle el nem távozva, Tőle el nem szakadva:
- nyelved ne szóljon csalárdságot
- hagyj fel a rosszal
- cselekedj jót
- törekedj békességre
- kiálts az Úrhoz
- megtört, megsebzett szívvel is maradj az Úr mellett

3. „Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr.”

„A bűnöst megöli a gonoszság” (a héber szöveg olvasata), „az Úr pedig megváltja, megszabadítja azokat, akik Hozzá menekülnek”.

„Sok baj éri az igazat” – ez szomorúan, félelmesen hangzik.
De annál vigasztalóbb, reménykeltőbb: „valamennyiből kimenti az Úr”.

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.