Nyomtatás E-mail

2017.02.05. 10 óra

Köszöntő ige: 18. zsoltár 26-29. vers
Énekek: 89. 168. 151. Ó, mi hű barátunk, Jézus… 197.
Olvasmány: Nehémiás könyve 1. rész 1-11. vers
Alapige: Nehémiás könyve 1. rész 5. vers : "Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik Téged szeretnek ..."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Az irgalmashoz irgalmas vagy: a tökéleteshez tökéletes vagy.
A tisztával tiszta vagy; s a visszáshoz visszás vagy.
Mert te megtartod a nyomorult népet, és a kevély szemeket megalázod;
Mert te gyujtod meg az én szövétnekemet;
az Úr az én Istenem megvilágosítja az én sötétségemet.

( 18. zsoltár 26-29. vers )

 

alt

Nehémiás könyve 1. rész 1-11. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

1. Nehémiásnak, a Hakália fiának beszédei. És lőn a Kislév nevű hóban, a huszadik esztendőben, hogy én Susán várában valék.

2. És jöve hozzám Hanáni, egy az én atyámfiai közül, és vele együtt férfiak Júdából, és tudakozódtam tőlök a fogságból megszabadult maradék zsidók felől és Jeruzsálem felől.

3. És mondának nékem: A fogságból megszabadult maradék zsidók ott abban a tartományban nagy nyomorúságban és gyalázatban vannak; és azonfelül Jeruzsálem kőfala lerontatott, s kapui tűzben égtek meg!

4. Hogy pedig meghallám e beszédeket, leültem és sírtam és keseregtem napokon át, s bőjtölék és imádkozám a mennynek Istene előtt;

5. És mondék: Kérlek Uram, mennynek Istene, nagy és rettenetes Isten! Ki megtartja a szövetséget és irgalmasságot az őt szeretőknek és az ő parancsolatait megtartóknak;

6. Oh, legyen figyelmetes a te füled, és szemeid legyenek nyitva, hogy meghallgassad a te szolgádnak könyörgését, melylyel én könyörgök most előtted nappal és éjjel Izráel fiaiért, szolgáidért, és vallást tészek az Izráel fiainak bűneiről, melyekkel vétkeztünk te ellened, én is s az én atyámnak háza vétkeztünk!

7. Felette igen vétkeztünk ellened, és nem tartottuk meg a parancsolatokat, és a rendeléseket és a törvényeket, melyeket parancsoltál volt Mózesnek a te szolgádnak.

8. Oh, emlékezzél meg arról a beszédről, melyet parancsoltál Mózesnek, a te szolgádnak, mondván: Ha ti vétkeztek, én meg elszélesztelek titeket a népek között;

9. Ha pedig megtérendetek hozzám és megtartjátok parancsolataimat és cselekeszitek azokat: még ha az égnek utolsó szélén volnának is szétszórt gyermekeitek, onnan is összegyűjtöm őket és beviszem arra a helyre, melyet választottam, hogy lakozzék ott az én nevem!

10. És ők a te szolgáid és a te néped, a kiket megszabadítottál a te nagy erőd által és a te erős kezed által!

11. Kérlek oh Uram, legyen figyelmetes a te füled a te szolgádnak könyörgésére és szolgáidnak könyörgésökre, a kik kívánják félni a te nevedet, és adj, kérlek, jó szerencsét most a te szolgádnak, és engedd, hogy kegyelmet találjon ama férfiú előtt. Én ugyanis a királynak pohárnoka voltam.

Nehémiás könyve 1. rész 5. vers

És mondék: Kérlek Uram, mennynek Istene, nagy és rettenetes Isten! Ki megtartja a szövetséget és irgalmasságot az őt szeretőknek és az ő parancsolatait megtartóknak;

 

„Ó, Uram, mennynek Istene, te nagy és félelmes Isten!
Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal,
akik Téged szeretnek, és parancsolataidat megtartják.”

Kedves Testvéreim!

1. Ki volt Nehémiás?

Nehémiás egy tehetséges zsidó férfi, aki a Krisztus előtti V. században a Méd-Perzsa Birodalom egyik udvari embere, Artaxerxes perzsa király főpohárnoka, akit az uralkodó később Juda tartomány helytartójának nevezett ki, és azzal bízott meg, hogy vezesse le Jeruzsálem kőfalainak megépítését. Nehémiás beszédes név, jelentése: Isten megvigasztal.

Nehémiás kortársa volt Ezsdrás papnak, akivel együttműködött Isten népe belső-külső megújulását munkálva.

Nehémiás egy újabb bizonyítéka annak, hogy lehetséges teljesen pogány környezetben Isten gyermekeként, szolgájaként megmaradni, sőt megnyerve a pogány uralkodó jóindulatát, lehetséges Isten népének javát elősegíteni abban a fontos hivatali körben, amelybe Nehémiást az Isten gondviselése helyezte. Nehémiás a magas bizalmi pozícióját nem a saját karriere építésére használta ki, hanem Isten népe érdekében használta fel.

2. A hírvivő Hanáni és társai.

A babiloni fogságból hazatért zsidóknak nagyon nehéz volt új életet kezdeni a szó szerinti romokon.

Ismét a nulláról indulni, megaláztatást, gúnyt elviselni, a méd-perzsa birodalom rosszindulatú tisztviselőinek visszaéléseit elszenvedni nem volt egyszerű dolog. Tehetetlenek voltak a reájuk zúduló ellenségeskedéssel szemben. Hanáni és társai azonban nem nyugodtak bele a helyzet nyomorúságába: elhatározták, hogy közbenjárnak Nehémiáson keresztül a perzsa királynál a körülmények megváltozásáért.

Ez a korabeli történet itt és most is arra biztat minket, hogy mi is járjunk közben Jézus nevében a Királyok Királyánál a szeretteinkért, lelki testvéreinkért. Mi tehetetlenek vagyunk sok nehéz üggyel szemben, de Isten lehetőségei korlátlanok.

Isten igéje buzdít minket a közbenjáró imádságra:

"Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért, Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt, A ki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson." (1.Timóteus 2,1-4)

3. Nehémiás bűnbánati imája.

Nehémiás mély együttérzéssel hallgatta meg a hírhozókat. Odafigyelt arra, amit a testvéreitől hallott, szívére vette Isten népének sorsát: sírt, gyászolt, böjtölt – de keserűsége nem volt céltalan fájdalom, mert imádkozott, az irgalmas és hűséges Isten elé tárta népe állapotát, helyzetét. Nehémiás imádsága minta-imádság:

- Istent dicsőíti, és nem vádolja

- Isten hűségéről tesz bizonyságot a nép hűtlenségével szemben

- bűnbánatot tart, magát is a vétkesek közé sorolva

- Isten és az Ő népe kapcsolatát valóságos, élő közösségnek vallja

- Isten népe iránti szeretetről tesz bizonyságot

- Istent imádságot meghallgató Úrnak ismeri

- Istent mindenhatóként tiszteli, aki a királynak is Királya

A mi imádságunkra jellemzőek ezek a lelki vonások?

 

Dicsőítjük-e Istent, hisszük-tapasztaljuk hűségét, őszintén bánjuk-e bűneinket,
látjuk-e Istennel való kapcsolatunk következményeit jó és rossz értelemben,
szeretjük-e Isten népét, bizonyosak vagyunk-e az imameghallgatásban,
tiszteljük-e a mindenható Istent?!

 

Válaszoljunk!

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.