Nyomtatás E-mail

2017.01.22. 10 óra

Köszöntő ige: "Éljetek méltón ahhoz az elhívatáshoz ..." Efézusi levél 4. rész 1b-6. vers
Énekek: ♫ 65,1. ♫ 392,1-3.♫ 395,3.♫ 397,1.♫ Bár szétszakadva él az egyház… ♫ HIMNUSZ
Olvasmány: Pál apostol II. levele a Korinthusiakhoz 5. rész 14-20. v.
Alapige:
Pál apostol II. levele a Korinthusiakhoz 5. rész 14. és 19. vers
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

„Krisztus szeretete szorongat minket –Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával,

úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét.

(2Kor. 5,14 és 19. )

 

alt

 

 

Kedves Testvéreim!

Ma van az Ökumenikus Imahét zárónapja. Gyülekezeti hagyományunk szerint ezen a vasárnapon igyekszem összefoglalni az Imahét témáját és üzeneteit az Imahét kijelölt bibliai szakasza alapján, amelyet ebben a jubileumi évben a németországi keresztyén testvérek állítottak össze.

„Krisztus szeretete szorongat minket.”

Az Ökumenikus Imahéten különösképpen foglalkoztatja a keresztyéneket a megosztottság szomorúsága és az egység vágya. Erről szólnak az igehirdetések és az imádságok. A német testvérek jól tudják, hogy mi a megosztottság, hiszen 1961-1989-ig fal választotta el a német embereket a német emberektől…Sajnos, sokféle válasz-fal magasodik az emberek között e világban, amely elválasztja őket egymástól. Ezek a falak a legtöbb esetben nem kőből épülnek, hanem szeretetlenségből, gőgből, megvetésből, önigazságból, irigységből, versengésből, gyűlöletből, kapzsiságból, vádaskodásból, személyválogatásból, türelmetlenségből…A zsidó és pogány származású keresztyéneket „az ellenségeskedés fala” választotta el egymástól… (Efézusi levél 2,14.) Isten le akarja bontani ezeket az elválasztó falakat! Azért „szorongat – lefoglal, késztet, sürget” minket a Krisztus szeretete, mert az Ő nagy jósága olyat cselekedett, melyhez bűnösökként nem vagyunk „hozzászokva”: Isten egyoldalúan megbocsátott nekünk, egyoldalúan eltörölte vétkeinket, és minden szeretetlenségünkre szeretettel válaszolt. Ez teljesen megdöbbentő cselekedet, amely egészen a hatása alá von minket. Bűnbánatra, megtérésre, szolgálatra indít. Az Ökumenikus Imahét napi bibliai témái:

1. nap: „Egy meghalt mindenkiért” – Jézus meghalt értünk, hogy mi is „meghaljunk a bűnnek, és éljünk Istennek”.

2. nap: „Többé ne önmagunknak éljenek” – Krisztus önfeláldozó szeretete minket is a mások iránti szeretetre késztet – önzés helyett

3. nap: „Senkit nem ismerünk test szerint” – a külső személyiségjegyek nem lényegesek, megváltoztathatóak (haj, szem, ruhaviselet, testsúly, liturgia). A lényeg a belső jellemvonásokon van. (Itt keresendő a sok válás egyik oka is – csak a külső tényezők alapján születette a döntés, a belső-lelki dolgok nem voltak tisztázva, nem voltak elsődlegesek.)

4. nap: „A régi elmúlt” – „A múlt elmúlt.” „A múltból nem lehet megélni.” A múlt, a hagyomány fontos tanulságul szolgálhat a jelenre és a jövőre nézve. „Engedd, hogy a múlt esztendőt, / Mint már vissza nem jövendőt, / Magamnak tűkörűl felvégyem; / A jót benne követhessem, / A rosszat elkerülhessem.” (280. dicséret)

5. nap: „Íme: új jött létre.” – Teremteni, újjáteremteni, mindent újjá tenni egyedül a kegyelmes Isten képes. (Jelenések 21. rész 5. vers) Isten az Ő Fia, Jézus Krisztus által kész és képes újat teremteni: új szívet, új természetet – isteni természetet, megújult szerelmet, rendeződött családi kapcsolatokat, új egzisztenciát…

6. nap: „Isten Krisztusban megbékéltette a világot önmagával.” – Isten kínált fel nekünk békességet, bocsánatot – „nem várva, hogy lelkemnek terhe, szennye fogy” (460. dicséret)

7. nap: „Reánk bízta a békéltetés igéjét.” – Hirdetni, képviselni, munkálni kell a békét: családban, gyülekezetben, társadalomban.

8. nap: „Béküljetek meg az Istennel!” – „Én nem haragszom az Istenre!” Megbékélni = rendezni a kapcsolatot, beszélni Istennel, engedelmeskedni Istennek, azonosulni Isten tervével.

 

 Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.