Nyomtatás E-mail

2017.02.12. 10 óra

Köszöntő ige: Zsoltár 43,5.
Énekek: 425,1.   397,1-3.   425,2.   425,4.   397,4-5.
Olvasmány: Királyok II. könyve 5. rész 1-19a. vers
Alapige: Máté 10,32-33 : "Aki vallást tesz Rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek mennyei Atyám előtt."
Igehirdető: Csoma Zoltán lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Miért csüggedsz el lelkem, miért nyughatatlankodol bennem?
Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek.

( Zsoltár 43,5 )

 

alt

Királyok II. könyve 5. rész 1-19a. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

1. És Naámán, a siriai király seregének fővezére, az ő ura előtt igen nagy férfiú és nagyrabecsült volt, mert általa szabadította volt meg az Úr Siriát; és az a férfi vitéz hős, de bélpoklos volt.

2. Egyszer portyázó csapatok mentek ki Siriából, és azok Izráel országából egy kis leányt vittek el foglyul, és ez Naámán feleségének szolgált.

3. És monda ez az ő asszonyának: Vajha az én uram szembe lenne azzal a prófétával, a ki Samariában van, kétség nélkül meggyógyítaná őt az ő bélpoklosságából.

4. És Naámán beméne, és elbeszélé az ő urának, mondván: Így s így szólott az Izráel országából való leány!

5. Akkor monda Siria királya: Menj el, és ím levelet küldök az Izráel királyának. Elméne azért és vőn magával tíz tálentom ezüstöt és hatezer aranyat, azon felül tíz öltöző ruhát.

6. És elvivé a levelet az Izráel királyának, ezt írván: Mikor e levél hozzád érkezik, ímé az én szolgámat, Naámánt azért küldöttem hozzád, hogy őt gyógyítsd meg bélpoklosságából.

7. De a mikor elolvasta az Izráel királya a levelet, megszaggatá az ő ruháit és monda: Isten vagyok-e én, hogy öljek és elevenítsek, hogy ez én hozzám küld, hogy gyógyítsam meg e férfiút az ő bélpoklosságából? Vegyétek eszetekbe és lássátok, hogy csak okot keres ellenem.

8. Mikor pedig meghallotta Elizeus, az Isten embere, hogy az Izráel királya ruháit megszaggatta, külde a királyhoz ilyen izenettel: Miért szaggattad meg a te ruháidat? Hadd jőjjön hozzám, és tudja meg, hogy van próféta Izráelben.

9. És elméne Naámán lovaival és szekereivel, és megálla az Elizeus házának ajtaja előtt.

10. És külde Elizeus követet ő hozzá, mondván: Menj el és fürödj meg hétszer a Jordánban, és megújul a te tested, és megtisztulsz.

11. Akkor megharaguvék Naámán és elment, és így szólt: Íme én azt gondoltam, hogy kijő hozzám, és előállván, segítségül hívja az Úrnak, az ő Istenének nevét, és kezével megilleti a beteg helyeket, és úgy gyógyítja meg a kiütést.

12. Avagy nem jobbak-é Abana és Párpár, Damaskus folyóvizei Izráel minden vizeinél? Avagy nem fürödhetném-é meg azokban, hogy megtisztuljak? Ilyen módon megfordulván, nagy haraggal elment.

13. De hozzá menének az ő szolgái, és szólának néki, mondván: Atyám, ha valami nagy dolgot mondott volna e próféta neked, avagy nem tetted volna-é meg? Mennyivel inkább, a mikor csak azt mondja, hogy fürödj meg és megtisztulsz?

14. Beméne azért a Jordánba, és belemeríté magát abba hétszer az Isten emberének beszéde szerint, és megújult az ő teste, mint egy kis gyermek teste, és megtisztult.

15. Azután visszatért egész kiséretével az Isten emberéhez, és bemenvén megálla előtte, és monda: Ímé, most tudom már, hogy nincsen az egész földön Isten, csak Izráelben! Azért most vedd el, kérlek, ez ajándékot a te szolgádtól.

16. Ő pedig monda: Él az Úr, a ki előtt állok, hogy el nem veszem. Kényszeríti vala pedig őt, hogy elvegye; de ő nem akará.

17. És monda Naámán: Ha nem; adj kérlek a te szolgádnak e földből annyit, a mennyit elbír két öszvér; mert a te szolgád többé égőáldozattal, vagy egyéb áldozattal nem áldozik idegen isteneknek, hanem csak az Úrnak.

18. Ebben a dologban legyen az Úr kegyelmes a te szolgádnak, hogy mikor bemegy az én uram a Rimmon templomába, hogy ott imádkozzék, és ő az én kezemre támaszkodik, ha akkor én is meghajlok a Rimmon templomában: azt, hogy én meghajlok a Rimmon templomában, bocsássa meg az Úr a te szolgádnak ebben a dologban.

19. És monda néki Elizeus: Eredj el békességgel.

Máté evangéliuma 10. rész 32-33. vers

32. Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt;

33. A ki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt.

 

„Aki vallást tesz Rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt.”

Kedves Testvéreim!

Évek óta dúlnak a harcok Szíriában, pusztul az ország, már alig van épség benne, pusztulnak az emberek, vannak akik a puszta életüket próbálják menteni, mindenüket odahagyva, földönfutóvá válva. Ki tudja, mikor lesz ennek vége, mikor lesz újra lakható ország belőle? Mikor térhetnek vissza a menekültek?

Amit a Bibliánkból hallottunk, még tovább fokozza a döbbenetet. Már a Krisztus előtti századokban is dúlt a háború Szíriában is, sok más helyen is. Mert az Istentől való elfordulásnak ez is lett a következménye, az egymástól való elfordulás, sőt az egymással való szembefordulás, gyilkolás, pusztítás, halál. S ez állandó jelenséggé lett az emberiség történetében egyre pusztítóbb fegyverekkel. Micsoda félelmetes világ ez a békére, szeretetre vágyó emberek számára!

Akik ezekben a hadakozásokban győzelmet vívnak ki népük számára, nagyra becsült hősök lesznek, mint a hallott történetben a Szíriai király seregének fővezére, Naámán volt. Ez az elismerés nagy gazdagságot is jelentett. Milyen boldog lehetett volna ez az ember, csak hogy ez a vitéz hős bélpoklos volt. Ebből a betegségből csak különös isteni kegyelem által volt gyógyulás. Ez a beteg ember vágyott meggyógyulni, minden áldozatot hajlandó volt meghozni gyógyulásáért.

A kegyelem lehajolt hozzá, nem a vagyonáért, hanem hogy megmutassa, Teremtőnk nem a pusztításnak, rombolásnak, halálnak az Ura, hanem az életnek és a békességnek. Milyen egyszerű módját találta Isten a kegyelme kiárasztásának! Egy fogoly kislány Izráelből tudta vállalni a bizonyságtevő szolgálatát. Naámán felesége komolyan vette, ő lett a következő láncszem. De még a vitéz hős sem mondta, hogy nem komoly dolog egy gyermeknek a fecsegése. Ment királyához a hírrel, és a király is komolyan vette, és útnak indította Izráel királyához.

Úgy nézett ki, itt elakad a dolog, pont Izráel királyánál.

De eljutott a hír Isten emberéhez Elizeus prófétához. „Hadd jöjjön hozzám és tudja meg, hogy van próféta Izráelben.” Naámán ment, és elképzelte, hogyan fogja a próféta meggyógyítani. De nem az elképzelése szerint történt, és ő ezen megbotránkozott. Már vissza akart fordulni, gyógyulás nélkül hazamenni. És itt van a következő láncszem, a szolgái bölcsessége. Leszállni a magas lóról, engedni Isten akaratának, mert csak ez hozza meg a gyógyulást, s annak mindent felülhaladó örömét.

Adná mindenét, de nem kell az ajándéka, ő maga kell, hogy ne a tehetetlen bálványoké, hanem a minden hatalommal bíró Istené legyen és maradjon a szíve mindörökre. Meglett a gyógyulás, meglett az öröm és felfakadt a hála, s hangzott a szívből jövő bizonyságtétel: "Ímé, most tudom már, hogy nincsen az egész földön Isten, csak Izráelben!" Vagyis csak ő az egyedüli Isten, akinek Elizeus a prófétája. Egyedül őhozzá érdemes tartozni és egész életében ragaszkodni.

Mi már többet tudhatunk erről a hatalmas Istenről, hiszen Fiában itt volt azóta közöttünk, és szemtől-szemben mutatta magát. Fiában nemcsak a betegségek, hanem a halál feletti hatalmáról is bizonyságot tett, és arról, hogy ezt a hatalmat a mi bűnből és halálból való szabadításunkra akarja használni. Hiszed-e ezt? Ha igen, te is vallod Naámánnal, hogy csak ehhez az Istenhez érdemes tartozni. Ha így gondolod, és ezt vallod, akkor Őt másnak is nyugodtan lehet ajánlani.

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.