Nyomtatás E-mail

2017.02.19. 10 óra

Köszöntő ige: Márk evangéliuma 9. rész 36-37. vers
Énekek: 225. 167. 299. 479. 469.
Olvasmány: Pál apostol I. levele a Thesszalonikaiakhoz 2. rész 1-12. vers
Alapige: 2.Korinthus 6,18 : "Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

És előfogván egy gyermeket, közéjök állatá azt; és ölébe vévén azt, monda nékik:
A ki az ilyen gyermekek közül egyet befogad az én nevemben,
engem fogad be;
és a ki engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, a ki engem elbocsátott.

( Márk evangéliuma 9. rész 36-37. vers )

 

alt

Pál apostol I. levele a Thesszalonikaiakhoz 2. rész 1-12. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

1. Mert magatok tudjátok, atyámfiai, hogy a mi ti hozzátok való menetelünk nem volt hiábavaló;

2. Sőt inkább, noha elébb már háborúságot és bosszúságot szenvedtünk volt Filippiben, a mint tudjátok, volt bátorságunk a mi Istenünkben, hogy közöttetek is hirdessük az Isten evangyéliomát sok tusakodással.

3. Mert a mi buzdításunk nem hitetésből van, sem nem tisztátalanságból, sem nem álnokságból:

4. Hanem a miképen az Isten méltatott minket arra, hogy reánk bízza az evangyéliomot, akképen szólunk; nem úgy, hogy embereknek tessünk hanem az Istennek, a ki megvizsgálja a mi szívünket.

5. Mert sem hízelkedő beszéddel, a mint tudjátok, sem telhetetlenség színében nem léptünk fel soha, Isten a bizonyság;

6. Sem emberektől való dicsőítést nem kerestünk, sem tőletek, sem másoktól, holott terhetekre lehettünk volna, mint Krisztus apostolai.

7. De szívélyesek valánk ti közöttetek, a miként a dajka dajkálgatja az ő gyermekeit.

8. Így felbuzdulva irántatok, készek valánk közleni veletek nemcsak az Isten evangyéliomát, hanem a mi magunk lelkét is, mivelhogy szeretteinkké lettetek nékünk.

9. Emlékezhettek ugyanis atyámfiai a mi fáradozásunkra és bajlakodásunkra: mert éjjel-nappal munkálkodva hirdettük néktek az Isten evangyéliomát, csakhogy senkit meg ne terheljünk közületek.

10. Ti vagytok bizonyságok és az Isten, milyen szentül, igazán és feddhetetlenül éltünk előttetek, a kik hisztek.

11. Valamint tudjátok, hogy miként atya az ő gyermekeit, úgy intettünk és buzdítgattunk egyenként mindnyájatokat.

12. És kérve kértünk, hogy Istenhez méltóan viseljétek magatokat, a ki az ő országába és dicsőségébe hív titeket.

 

Pál apostol II. levele a Korinthusiakhoz 6. rész 18. vers

És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.

 

A Magyar Református Gyermekvédelmi Szolgálat Nevelőszülői Hálózatának indíttatása és indítása

 

„Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr.”

Kedves Testvéreim!

Ma egy különleges ünnepi istentiszteletnek vagyunk kiváltságos részesei. Az a megtisztelő felkérés érkezett hozzánk, hogy Református Egyházunk képviseletében fogadjuk be, hatalmazzuk fel és bocsássuk szolgálatba azokat az új nevelőszülőket, akik a Magyar Református Gyermekvédelmi Szolgálat Nevelőszülői Hálózatának keretében arra a szép és komoly hivatásra kaptak indíttatást Istentől, hogy nevelőszülőként nehéz sorsú gyermekek szeretetteljes gondviselőivé váljanak.

A lelki, hitbeli alkalmasság mellett egy szakmai felkészítő tanfolyamot is el kellett végezniük azoknak, akik a nevelőszülői hivatásban szeretnének szolgálni. Ez a mostani istentisztelet tehát egy nevelőszülői szolgálatra kibocsátó ünnepi, megszentelt alkalom. Így vegyünk részt ezen az istentiszteleten – imádságos szívvel!

Az ünnepélyes kibocsátás előtt hallgassuk Isten igéjének üzenetét az elhangzott bibliai szakaszok alapján:

Pál apostol a gyülekezetekhez írt leveleiben a keresztyének közösségét úgy ábrázolja, mint egy nagy, szeretetteljes családot.

1. „Leszek nektek Atyátok, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek.”

Isten lényének legkedvesebb, leghitelesebb szemléltetése az, hogy Ő a mi mennyei Atyánk. Jézus is ezt a megszólítást, megnevezést használta. Apának, atyának lenni azt jelenti, hogy az apa az élet nemzője és az élet gondviselője. Az igazi apa - atya - bensőséges szeretet-kapcsolatban van a családja tagjaival (egy jó édesapától nem kell félni…), ugyanakkor egy igazi édesapa tiszteletet érdemlő, bölcs, példamutató személy.

A mi mennyei Atyánkhoz is ez a kettős érzület fűzhet minket: bizalom és tisztelet. Neki köszönhetjük az életünket, Ő visel ránk gondot, Ő nevel-vezet bölcs szeretettel minket, mint gyermekeit. Ha egy Atyánk van, akkor egymásnak testvérei vagyunk. Nem idegenek, nem vetélytársak, nem ellenségek, hanem testvérek.

Sajnos, nem mindig vagyunk jó testvérei egymásnak. A családban is mennyi veszekedés, irigykedés, versengés fordul elő a kisebb-nagyobb testvérek között. Mennyi alkalommal kell a szülőknek ismételni: Gyerekek, szeressétek egymást, hiszen testvérek vagytok! A gyülekezet lelki családjában is nagyon vigyázni kell(ene) a testvéri szeretet és békesség kapcsolatára, hogy az ördög el ne szakítson egymástól, szembe ne fordítson egymással!

2. „…ahogyan az anya dajkálja gyermekeit…”

„…mint gyermekeit az apa, intettünk és buzdítottunk…”

Pál apostolnak nem volt biológiai családja, mégis egy óriási család lelki atyja volt, hiszen őáltala születtek sokan új életre, őáltala kaptak lelki nevelést, útmutatást hitbeli növekedésre nézve. Pál apostol úgy tekintett a gyülekezet tagjaira, mint lelki gyermekeire. Tudjuk, hogy Timóteus, a tehetséges félárva ifjú Pál apostol atyai gondoskodása által érlelődött férfivá, és vált köztiszteletben álló keresztyén vezetővé. Pál Timóteust is arra kérte, hogy a gyülekezet közösségét tekintse úgy, mint lelki családjának tagjait (I. Timóteus 5,1-2)

A Magyar Református Gyermekvédelmi Szolgálat Nevelőszülői Hálózatának elhívott tagjai így szolgáljanak: lelki apává, anyává kell válniuk, a gyermekeket pedig lelki testvérekként kell nevelni – gondoskodó, tanító, intő és buzdító krisztusi szeretettel. Úgy legyen!

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.