Nyomtatás E-mail

2017.02.26.10 óra evangelizáció Bartha Gyula

Köszöntő ige: Ézsaiás könyve 43. rész 1. vers

Énekek: 138. 512. 167. 462.
Az Úr csodásan működik…
Ne félj, mert megváltottalak…
Hű Jézusom kezébe teszem kezem le én…
Olvasmány: Mózes II. könyve 2. rész 11-25. vers
Alapige: 2.Mózes 2,25. : "Rátekintett Isten Izrael fiaira, és gondja volt rájuk Istennek."
Igehirdető: BARTHA GYULA nyugalmazott esperes-lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

És most, oh Jákób, így szól az Úr, a te Teremtőd, és a te alkotód, Izráel:
Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!

( Ézsaiás könyve 43. rész 1. vers )

 

alt

Mózes II. könyve 2. rész 11-25. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

11. Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevekedék, kiméne az ő atyjafiaihoz és látá az ő nehéz munkájokat s látá, hogy egy Égyiptombeli férfi üt vala egy héber férfit az ő atyjafiai közűl.

12. Mikor ide-oda tekinte és látá hogy senki sincs, agyonüté az Égyiptombelit és elrejté azt a homokba.

13. Másnap is kiméne és ímé két héber férfi veszekedik vala. És monda annak a ki bűnös vala: Miért vered a te atyádfiát?

14. Az pedig monda: Kicsoda tett téged fő emberré és bíróvá mi rajtunk? Talán engem is meg akarsz ölni, mint megöléd az égyiptomit? Mózes pedig megfélemlék és monda: Bizony kitudódott a dolog.

15. A Faraó is meghallá azt a dolgot és Mózest halálra keresteti vala: de elfuta Mózes a Faraó elől és lakozék Midián földén; leűle pedig egy kútnál.

16. Midián papjának pedig hét leánya vala, és oda menének és vizet húzának és tele merék a válúkat, hogy megitassák atyjoknak juhait.

17. A pásztorok is oda menének és elűzék őket. Mózes pedig felkele és segítséggel lőn nékik és megitatá juhaikat.

18. Mikor atyjokhoz Réhuelhez menének, monda ez: Mi az oka, hogy ma ilyen hamar megjöttetek?

19. Ők pedig mondának: Egy égyiptombeli férfi oltalmaza minket a pásztorok ellen, annakfelette vizet is húzott nékünk, és megitatta a juhokat.

20. S monda leányainak: És hol van ő? miért hagytátok ott azt a férfit? hívjátok el, hogy egyék kenyeret.

21. És tetszék Mózesnek, hogy ott maradjon e férfiúnál, és ez feleségül adá Mózesnek az ő leányát, Czipporát.

22. És fiat szűle ez és nevezé nevét Gersomnak, mert mondá: Jövevény voltam az idegen földön.

23. És lőn ama hosszú idő alatt, meghala az Égyiptom királya, Izráel fiai pedig fohászkodnak vala a szolgaság miatt, és kiáltnak vala és feljuta a szolgaság miatt való kiáltásuk Istenhez.

24. És meghallá Isten az ő fohászkodásukat és megemlékezék Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal kötött szövetségéről.

25. És megtekinté Isten az Izráel fiait és gondja vala rájok Istennek.


Mózes II. könyve 2. rész 25. vers

És megtekinté Isten az Izráel fiait és gondja vala rájok Istennek.

 

Az elhívott és bízni tudó Mózes

 

„Rátekintett Isten Izrael fiaira, és gondja volt rájuk Istennek.”

Kedves Testvéreim!

Az Ószövetség egyik legnagyobb közbenjáró, elhívott embere: Mózes. Mózes szülei, kockázatot is vállalva, várták Isten akaratának beteljesülését gyermekük életében.

Még az anyaméhben voltunk, Isten már megszentelt bennünket. Vajon ezt a mennyei elhívást meg tudják-e látni a mai szülők gyermekeik életében?

Jövőnkkel nem csak szüleinknek, nekünk, hanem Istennek is terve van. Nem az dönt felőlünk, hogy hol és milyen körülmények között nőttünk fel. Van mindannyiunknak egy Isten által írt forgatókönyve. A legcsodálatosabb az, amikor Isten elgondolása találkozik a mi terveinkkel. Érdemes a mennyei forgatókönyv szerint is végiggondolni az eddig megélt történéseket az életünkben. A jövőre nézve pedig nem sürgethetjük Istent, hogy mikor, mit tegyen. Minden a mennyei menetrend szerint meg fog érkezni.

Mi emberek sokszor azt érezzük, hogy érthetetlen módon csendben marad az Isten. Ő viszont ad időt, hogy fel tudjunk készülni a küldetésre. El fog jönni annak is az ideje, amikor neked kell mondani: ”Itt vagyok Uram, hallja a te szolgád.” Amíg Isten nem akarja, addig fölösleges minden emberi kapkodás, türelmetlenség. Közben talán bennünket is csendesebb, türelmesebb, alázatosabb, engedelmesebb emberré tud a kiküldő Úr formálni.

Mózes is kivárta a felülről meghatározott alkalmas időt. Ha az megérkezik, akkor viszont nem lehet ódzkodni az elindítás előtt. Isten jelét fogja adni, hogy az úton mindvégig veled marad. Minden akadályt Ő bont le, hogy a küldetés teljesíthető legyen. Ha gonoszat gondolnak felőled ez úton, Isten azt jóra tudja fordítani. Előbb Isten elé fog minden kerülni, ami téged ér. Meg fogjuk tapasztalni látható és láthatatlan dolgokban, hogy Isten vezet. Bizalmunk nem a saját erőnkben, hanem az Úr erejében volt, van és marad.

Ahogy az énekünk szavai is mondják:

 

Csak vezess Uram végig és fogd kezem,
Míg boldogan a célhoz elérkezem.
Mert nélküled az én erőm oly kevés,
De hol Te jársz, előttem nincs rettegés.

 

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.