Nyomtatás E-mail

2017.03.05. 10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Énekek: 254. 86. 164. 295. 446. Úrvacsora előtt és alatt: 23. 436–442.
Olvasmány: Ézsaiás könyve 58. rész 6-14. vers
Alapige: 5,1-20. : "... Mikor pedig Jézust távolról meglátta, oda futamodék, és elébe borula ..."
Igehirdető: Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára teológiai professzor

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

( 1 Korinthus 1,3 )

 

alt

Ézsaiás könyve 58. rész 6-14. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
6. Hát nem ez-é a bőjt, a mit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek?
7. Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat?
8. Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ.
9. Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja: Ímé, itt vagyok. Ha elvetended közüled az igát, és megszünsz ujjal mutogatni és hamisságot beszélni;
10. Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad a setétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél.
11. És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, a melynek vize el nem fogy.
12. És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.
13. Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván:
14. Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban; és én hordozlak a föld magaslatain, és azt mívelem, hogy Jákóbnak, atyádnak örökségével élj; mert az Úr szája szólt!

Márk evangéliuma 5. rész 1-20. vers

1. És menének a tenger túlsó partjára, a Gadarenusok földére.
2. És a mint a hajóból kiméne, azonnal elébe méne egy ember a sírboltokból, a kiben tisztátalan lélek volt,
3. A kinek lakása a sírboltokban vala; és már lánczokkal sem bírta őt senki sem lekötni.
4. Mert sokszor megkötözték őt békókkal és lánczokkal, de ő a lánczokat szétszaggatta, és a békókat összetörte, és senki sem tudta őt megfékezni.
5. És éjjel és nappal mindig a hegyeken és a sírboltokban volt, kiáltozva és magát kövekkel vagdosva.
6. Mikor pedig Jézust távolról meglátta, oda futamodék, és elébe borula,
7. És fennhangon kiáltva monda: Mi közöm nékem te veled, Jézus, a magasságos Istennek Fia? Az Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem.
8. (Mert ezt mondja vala néki: Eredj ki, tisztátalan lélek, ez emberből.)
9. És kérdezé tőle: Mi a neved? És felele, mondván: Légió a nevem, mert sokan vagyunk.
10. És igen kéré őt, hogy ne küldje el őket arról a vidékről.
11. Vala pedig ott a hegynél egy nagy disznónyáj, a mely legel vala.
12. És az ördögök kérik vala őt mindnyájan, mondván: Küldj minket a disznókba, hogy azokba menjünk be.
13. És Jézus azonnal megengedé nékik. A tisztátalan lelkek pedig kijövén, bemenének a disznókba; és a nyáj a meredekről a tengerbe rohana. Valának pedig mintegy kétezeren; és belefúlának a tengerbe.
14. A kik pedig őrzik vala a disznókat, elfutának, és hírt vivének a városba és a falvakba. És kimenének, hogy lássák, mi az, a mi történt.
15. És menének Jézushoz, és láták, hogy az ördöngős ott ül, fel van öltözködve és eszénél van, az, a kiben a légió volt; és megfélemlének.
16. A kik pedig látták, elbeszélék nékik, hogy mi történt vala az ördöngőssel, és a disznókkal.
17. És kezdék kérni őt, hogy távozzék el az ő határukból.
18. Mikor pedig a hajóba beszállott vala, a volt ördöngős kéré őt, hogy vele lehessen.
19. De Jézus nem engedé meg néki, hanem monda néki: Eredj haza a tiéidhez, és jelentsd meg nékik, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és mint könyörült rajtad.
20. El is méne, és kezdé hirdetni a Tízvárosban, mely nagy dolgot cselekedett vele Jézus; és mindnyájan elcsodálkozának.

 

JÉZUS SZABADÍTÁSA MINDENKIÉ

Kedves Testvéreim!

Biblia vasárnap van, amely ebben az évben Böjt I. vasárnapja is. Atyánk számára legfőbb érték az ember, akit Jézus által megszabadít.

1. Nagy bajban lévő ember az, aki Jézus szeme elé került.

Amikor Jézus a tanítványaival átment a Genezáret tavának a túlsó partjára, a sírboltok között egy olyan emberrel találkozott, akinek már senkivel semmi kapcsolata nem volt, a családjával sem. Veszélyes volt mindenkire, még önmagára is. Az emberek próbáltak segíteni rajta, de nem tudtak. Vannak helyzetek, amikor az emberi jószándék, segítség kevés ahhoz, hogy a bajban lévő, a válságos helyzetben lévő embert megszabadítsa. Ez az ember, amikor Jézus közeledését észrevette, tiltakozott ellene. Azonosította magát a sötétség erejével. Annak a gonosz erőnek a szószólója, aki az emberi mivoltának megrontója volt.

Gadara lakója. Ez a város a Jordán folyó keleti részén lévő Tízvárosnak egyike. Ezen a területen zsidók már kevesen éltek. A város lakói főként görögök voltak. A görög isteneknek volt ott templomuk. A kultuszokhoz hozzátartozott a malacok élve való feláldozása. Jézus ebben a környezetben szólította meg a nagy bajban lévő embert. Mikor Jézus a nevét kérdezte, ezt mondta: Légió a nevem, mert sokan vagyunk. Egy római légió 6. 000 katonát jelentett. Jézus ereje nagyobb a gonosz minden hatalmánál. Jézus minden esetben meglátja a bajban lévő embert, és szabadításával ajándékozza meg. Adja a szabadítását akkor is, ha nem ennyire súlyos a baj. Ő nekünk is és azoknak is Szabadítója, akik lehet, hogy ma még tiltakoznak ellene.

2. A mély válságban lévő ember megszabadul, a hegyen legelésző disznónyáj azonban elpusztul.

Miért történt ez így? Miért kellett a disznóknak elpusztulni? Jézus talán nem szereti az állatokat? Nem erről van szó. Jézusnak ez a tette prófétai jel. Jézusnak egy ember szabadítása is fontos. Minden áldozatra kész azért, hogy válságos helyzetben lévő ember szabad legyen. Az ellenség, a gonosz bilincseit leoldja. Ennek feltételét golgotai keresztje, önmaga feláldozása által teremtette meg. – A görög vidék lakóinak is ajándékozza szabadítását, viszont mivel ott és akkor a disznó a tisztátalanság szimbóluma volt, így pusztulásuk által azt hirdeti, hogy Gadara lakói a régi életmódjukat nem folytathatják tovább, helyette vállalniuk kell(ene) Jézusnak az új életre szóló szabadítását, az Istennek tetsző emberséges életet. Jézus jeladása továbbá azt szemlélteti, hogy ahol a sötétség ereje megjelenik az élet bármely területén, ott pusztulás következik be. Végül azonban azt jelzi Jézus prófétai jele, hogy a gonosz hatalma nem tart örökké, Jézus dicsőséges visszajövetelekor megsemmisül. A mindenkit és mindent pusztító hatalomnak vége.

3. A megszabadult embertől Jézus missziói munkát vár.

A meggyógyult ember szeretett volna ott maradni az Úr Jézus mellett, azonban Jézus azt kérte, hogy a családjában, Gadarában legyen az Ő követe. Jézus ugyan elment Gadarából, elment e földről is, de Ő gondoskodott arról, hogy a jó hír, az evangélium szóljon szabadító munkájáról. Szóljon elsősorban a családunk körében, hiszen mindnyájan szeretnénk, hogy velünk együtt szeretteink is ott legyenek Jézus dicsőséges országában. Szóljon hát mindenütt az örömhír Jézus szabadításáról!

Ő megerősíti velünk való szövetségét az úrvacsorai közösség által ma is. Éljünk vele, és teljesítsük küldetésünket!

Ámen.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.