Nyomtatás E-mail

2017.02.28.18 óra EVANGELIZÁCIÓ

Köszöntő ige: 33. Zsoltár 12. vers
Énekek: 294. 200. Bús, sötét éjből, börtönömből…
Olvasmány: Mózes IV. könyve 23. rész 8-12. 20. 25-26. vers
Igehirdető: BARTHA GYULA nyugalmazott esperes-lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Boldog nép az, a melynek Istene az Úr,
az a nép, a melyet örökségül választott magának.”

( 33. Zsoltár 12. vers )

 

alt

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

Mózes IV. könyve 23. rész 8-12. 20. 25-26. vers

8. Mit átkozzam azt, a kit Isten nem átkoz, és mit szidalmazzam azt, a kit az Úr nem szidalmaz?
9. Mert sziklák tetejéről nézem őt, és halmokról tekintem őt; ímé oly nép, a mely maga fog lakni, és nem számláltatik a nemzetek közé.
10. Ki számlálhatja meg a Jákób porát, és Izráel negyedrészének számát? Haljon meg az én lelkem az igazak halálával, és legyen az én utolsó napom, mint az övé!
11. És monda Bálák Bálámnak: Mit cselekeszel én velem? Hogy megátkozzad ellenségeimet, azért hoztalak téged, és ímé igen megáldád őket.
12. Ez pedig felele és monda: Avagy nem arra kell-é vigyáznom, hogy azt szóljam, a mit az Úr adott az én számba?
___ ___ ___

20. Ímé parancsolatot vettem, hogy áldjak; ha ő áld, én azt meg nem fordíthatom.
___ ___ ___

25. Akkor monda Bálák Bálámnak: Se ne átkozzad, se ne áldjad őt.
26. Felele pedig Bálám, és monda Báláknak: Avagy nem szólottam volt-é néked, mondván: Valamit mond nékem az Úr, azt mívelem?


Az Úr védelmében és áldásaiban részesülő nép és Mózes

Kedves Testvéreim!

Szinte várható volt, hogy egy felülről vezérelt útnak jó vége kell, hogy legyen. Sok tanulság van számunkra az Isten által választott nép történetében.

Egyiptomban nem csak Józseffel volt az Úr, hanem az Ő népével. Minden szereplő, így Mózes is, az isteni forgatókönyv szerint került a helyére. Mintegy 400 év után a szabadítás útja nem volt könnyű a választott népnek. Akkor sem, ha Isten az útjukat megtisztította, szabaddá tette csodáinak sorozatával. A Vörös tengernél utat nyitott, a mannával asztalt terített, a sziklából vizet fakasztott, a két kőtáblán törvényt adott. A Mózes áldásra tartott kezei által sorozatos győzelmeket arattak.

Vissza tudunk mi is gondolni a magunk életének eddig megjárt múltjára? Meg tudjuk látni, hogy hogyan, kik által és mikor tette szabaddá Isten a hozzá vezető utat?

Voltak ott is, akiknek nem volt öröm Isten választott népének előbbre jutása. Voltak és vannak ma is úton állók, akik azonban félnek attól az Istentől, akinek áldó keze alatt vonulsz a rád bízott népeddel. Jövőnk Istentől nyert ígérete most is sokakat bosszant még. A próféta szava ma is mindent a helyére kell, hogy tegyen: „Áldásra kaptam parancsot, s ha Ő áld, meg nem másíthatom.”

Érdemes lenne Isten minden neked adott ígéretét újra felidézni magad előtt. Ahogy Mózes (mint Isten barátja) a választott népért, Jézus (az Isten Fia) pedig az egész teremtett világért imádkozott – érted is. Isten csodálatosan megáldja az övéit a világ szeme láttára. Veled sem tud semmi rosszat tenni a világ, ha Isten áldás-parancsának oltalma alatt élsz. Aki áld téged, áldott lesz, aki átkoz, átkozott lesz. Ehhez a néphez tartozhatunk, válaszolva a védelmező és elhívó Úr szavára.

Mózes még pályára állította Józsuét, a következő hadvezért, és a határ hegyről, távolról még megláthatta az Ígéret Földjét, a tejjel mézzel folyó Kánaánt. Ez kevesebb volt annál, amit várt, de jóval több volt, mint amit megérdemelt.

Jézus, a mi barátunk, nekünk az Ő országát ígérte, és nem a mi érdemeinkért adja meg nekünk, hanem végtelen szeretete, ingyen való kegyelme által. Ő ma téged szólít és akar pályára, az Ő pályájára állítani, hogy minden napodért érdemes legyen élned, és végül az Ő nyugalmának szabadságába beköltöznöd.

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.