Nyomtatás E-mail

2017.03.19. 10 óra

Köszöntő ige: Péter apostol I. levele 2. rész 5. vers
Énekek: 89.   274.   154.   287.   493.
Olvasmány: Nehémiás könyve 3. rész 1-14. vers 
Alapige: Nehémiás 2,20b. : "Maga a menny Istene ad nekünk sikert, és mi az Ő szolgáiként kezdjük el az építést."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá,
hogy lelki áldozatokkal áldozzatok,
a melyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.

( Péter apostol I. levele 2. rész 5. vers )

 

alt

Nehémiás könyve 3. rész 1-14. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
1. És fölkele Eliásib, a főpap és atyjafiai, a papok és építék a juhok kapuját; ők szentelék meg azt és állíták fel annak ajtait; építék pedig a kőfalat a Meáh toronyig, a melyet megszentelének, s azután Hanánel tornyáig;
2. És ő mellette építének a Jerikóbeliek, ezek mellett pedig épített Zakkur az Imri fia;
3. A halaknak kapuját pedig építék a Hasszenáa fiai, ők gerendázák be azt és állíták fel annak ajtait, kapcsait és závárait;
4. Mellettök javítgatá a kőfalat Merémóth, Uriásnak, a Hakkós fiának fia, mellette pedig javítgatott Mesullám, Berekiásnak, a Mesézabéel fiának a fia, és ő mellette javítgatott Sádók, Baána fia.
5. Ezek mellett pedig javítgatának a Tékoabeliek, a kiknek előkelői azonban nem hajták nyakukat az ő Urok munkájának jármába.
6. Az ó-város kapuját pedig javítgaták Jójada, a Pászéah fia és Mesullám, a Beszódia fia; ők gerendázák be azt és állíták fel annak ajtait, kapcsait és závárait;
7. És mellettök javítgatott a Gibeonból való Melátia és a Meronothból való Jádón, Gibeonnak és Mispának lakosai, a folyóvizen túl való helytartónak hivatala helyéig;
8. Mellettök javítgatott Uzziel, Harhajának fia az ötvösökkel, és ő mellette javítgatott Hanánia, a kenet-készítők egyike, és megerősíték Jeruzsálemet mind a széles kőfalig;
9. Mellettök javítgatott Refája, Húr fia, a ki a Jeruzsálemhez tartozó tartomány felének fejedelme vala;
10. Mellette javítgatott Jedája, Harumáf fia, és pedig a maga háza ellenébe, és mellette javítgatott Hattus, Hasabneja fia.
11. A kőfal másik darabját javítgatá Malkija, Hárim fia és Hassub, a Pahath-Moáb fia, és a kemenczéknek tornyát.
12. És mellettök javítgatott Sallum, Hallóhés fia, a ki fejedelme vala a Jeruzsálemhez tartozó tartomány másik felének, ő és az ő leányai.
13. A völgy kapuját javítgaták Hánun és Zánoah lakói, ők építék meg azt és állíták fel annak ajtait, kapcsait és závárait; és a kőfalból ezer singet a szemét-kapuig.
14. A szemét-kaput pedig javítgatá Malkija, Rékáb fia, Beth-Hakkerem tartományának fejedelme, ő építé meg azt és állítá fel ajtait, kapcsait és závárait.

Nehémiás könyve 2. rész 20b. vers

... A mennynek Istene, ő ad jó szerencsét nékünk, és mi mint az ő szolgái kelünk föl és építünk, néktek pedig részetek és jogotok és emlékezetetek nincsen Jeruzsálemben!

 

„Maga a menny Istene ad nekünk sikert, és mi az Ő szolgáiként kezdjük el az építést.”

Kedves Testvéreim!

1. Szándék és megvalósulás.

Istentől volt a Jeruzsálem romos falának újjáépítési szándéka, ezért Isten maga segített ezt a szándékot valóra váltani.

- „Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr tanácsa valósul meg.” (Példabeszédek 19. rész 21. vers) 
- „Isten az, aki munkálja mind az akarást, mind a cselekvést az Ő tetszésének megfelelően.” (Filippi levél 2. rész 13. vers)

Tanulság: ami az Isten tetszésének megfelelő szándék, azt Ő segít megvalósítani. Nehémiás és az Isten népe közösségének imádságos szándéka megvalósult, mert egyezett Isten tetszésével. Kívánhatunk, tervezhetünk bármit, de minden szándékunkat Isten elé kell tárnunk, hogy Ő támogassa vagy hiúsítsa meg, akaratának megfelelően.

2. Eljásib főpap és szolgatársai, a papok kezdték építeni a Juh-kaput.

A főpap és szolgatársai jártak elöl a jó példával. Külön üzenet, hogy a Juh-kaput építették, amely mellett a Betesda medence volt (az Irgalom Háza), ahol a gyógyvizű forrásnál a betegek remélték sorsuk jobbra fordulását – itt gyógyította meg Jézus később a 38 éve beteg embert is.

Isten gyermekeinek és szolgáinak mindig „elöl kell járniuk”, jó példát mutatva Isten népe közösségének és általában embertársaiknak.

3. Az előkelők nem hajtották a nyakukat Uruk szolgálatába.

Szomorú, hogy vannak emberek, akik megalázónak tartják Isten szolgálata bármely feladatának elvégzését. Jézus nem tartotta „rangon alulinak” azt, hogy megmossa a tanítványainak lábát, pedig az abban az időben a rabszolga munkája volt. (János evangéliuma 13. rész) Jézus azonban ezzel akarta jelezni a szolgálat méltóságát, azt, hogy boldogság szolgálni, mert aki szolgál, annak van adnivalója a másik ember számára.

Példa Schweitzer Albert, Nobel-díjas polihisztor életéből…

4. Ötvösök és kenőcskészítők javítgattak.

Két olyan mesterség, amelynek nem sok köze van a kőműves munkákhoz, ők mégis segíteni akartak. Lehetséges, hogy nem a legügyesebben rakták a falat, de hozzájárultak Jeruzsálem kapuinak megépüléséhez. Jót minden ember tud cselekedni, ha akar. A gyülekezetben mindenki tud segíteni valamit, ha akar. Nem az a kérdés, hogy mi a szakképzettséged, hanem az, hogy telve van-e a szíved szeretettel és tettrekészséggel? Ha igen, akkor ad az Úr neked is valamilyen feladatot a családban, a gyülekezetben, a munkahelyeden, a lakókörnyezetedben, amellyel embertársaid lelke-teste javát elősegítheted.

5. „…javítgatott a saját háza mellett…”

Figyelemre érdemes megjegyzés. Két gondolatot is ébreszthet bennünk:

- „Seperjen mindenki a maga háza előtt!” – tartja a közmondás, vagyis ne legyen az ember a más dolgába avatkozó, pletykás. 
- „Az önző ember csak magával törődik.” – szól egy másik mondás.

Óvakodjunk mindkét véglettől! Törekedjünk arra, hogy elsősorban legyen rendben a magunk élete, családja, munkája, ugyanakkor lássunk túl a saját életünk érdekein, és legyünk áldást jelentő tagjai a közösségnek!

6. Pontosan feljegyzésre került mindenki munkája.

Mennyivel inkább számon van tartva Istennél mindnyájunk szolgálata!

Ámen.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.