Nyomtatás E-mail

2017.03.26. 10 óra

Köszöntő ige: Mózes V. könyve 6. rész 13-15. vers

Énekek: 225. dicséret 1-8. vers – Nagy hálát adjunk
GPS Ifjúsági Zenekar énekszolgálatai:
Több erőt; Csak pillanat létünk; Felemeltél; Rajta, dicsérjétek az Úr nevét;
Még nem is éltem én; Tied a dicsőség; Szabadításod öröme; Áldjad lelkem

Imádságok az istentisztelet alatt: Ifi gyülekezeti tagok

Olvasmány: Ezsdrás könyve 9. rész 1-6. 10-12. vers
Alapige: Ezsdrás könyve 9. rész 6b vers : "... a mi vétkeink mind az égig nevekedtek! ..."
Igehirdető: Péter-Szarka László egyetemi lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Féljed az Urat, a te Istenedet, ő néki szolgálj, és az ő nevére esküdjél.
Ne járjatok idegen istenek után, azoknak a népeknek istenei közül, a kik
körültetek vannak; (Mert az Úr, a te Istened féltőn szerető Isten te közötted),
hogy az Úrnak, a te Istenednek haragja fel ne gerjedjen reád, és el ne törüljön téged a föld színéről.

( Mózes V. könyve 6. rész 13-15. vers )

 

alt

Ezsdrás könyve 9. rész 1-6. 10-12. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
1. Minekutána ezek elvégeződének, jövének hozzám a főemberek, mondván: Izráel népe és a papok és a Léviták nem különíték el magokat e tartományok népeitől, a miképen pedig azoknak, a Kananeusoknak, Hitteusoknak, Perizeusoknak, Jebuzeusoknak, Ammonitáknak, Moábitáknak,Égyiptomiaknak és Emoreusoknak útálatos vétke szerint el kellett volna,
2. Mert ezek leányai közül vettek vala feleséget magoknak és fiaiknak, és megelegyedett a szent mag e tartományok népeivel; és pedig a fejedelmek és főemberek valának elsők e bűnben.
3. Mihelyt e dolgot meghallottam, megszaggatám alsó- és felső ruhámat, s téptem fejem hajszálait és szakállamat, és veszteg ültem.
4. És hozzám gyűlének mindnyájan, a kik reszketve gondoltak Izráel Istenének beszédeire azoknak vétke miatt, a kik a fogságból megjöttek vala; és én veszteg ülök vala mind az estvéli áldozatig.
5. Az estvéli áldozatkor pedig felkeltem sanyargatásomból, megszaggatván alsó- és felső ruhámat; és térdeimre esvén, kiterjesztém kezeimet az Úrhoz, az én Istenemhez.
6. És mondék: Én Istenem, szégyenlem és átallom felemelni, én Istenem, az én orczámat te hozzád, mert a mi álnokságaink felülhaladtak fejünkfölött és a mi vétkeink mind az égig nevekedtek!
___   ___   ___
10. És most mit mondjunk, óh mi Istenünk, mindezek után? Azt, hogy mi mégis elhagytuk parancsolataidat,
11. A melyeket parancsoltál szolgáid, a próféták által, mondván: A föld, melyre bementek, hogy bírjátok azt, tisztátalan föld, a tartományok népeinek tisztátalansága miatt, útálatosságaik miatt, melyekkel betölték azt egyik végétől a másikig tisztátalanságukban;
12. Annakokáért leányaitokat ne adjátok az ő fiaiknak és az ő leányaikat ne vegyétek fiaitoknak, és ne keressétek barátságukat, sem javokat soha, hogy megerősödjetek és éljetek e föld javaival, és örökségképen adhassátok azt fiaitoknak mindörökké.

Ezsdrás könyve 9. rész 6. vers

És mondék: Én Istenem, szégyenlem és átallom felemelni, én Istenem, az én orczámat te hozzád, mert a mi álnokságaink felülhaladtak fejünkfölött és a mi vétkeink mind az égig nevekedtek!

 

 

Feketén és fehéren –
Szélsőségmentes, de határozott döntések magamról

 

 

„ ... a mi vétkeink mind az égig nevekedtek! ... ”

Kedves Testvéreim!

A babiloni fogságból hazatértek közül (Kr. e. VI-V. század) sokan Jeruzsálem környékén élőket vettek feleségül. Önmagában észszerű lenne, hogy a fogságból hazatérő zsidók nem zárkóztak el attól a lakosságtól, akiket az országban találtak. Gazdasági és személyes kapcsolatokkal akarták elérni a békés együttélést.

Ezsdrás pap viszont nem így látta ezt, és magába roskadt. Majd Isten háza előtt leborulva imádkozott, sírva – őszintén – bűnbocsánatért esedezett. Gyászolt a hazatértek hűtlensége miatt.

Vajon miért reagált így Ezsdrás?

Azért, mert Isten parancsolatai (Mózes törvényei) az idegen népekkel kötött vegyes házasságot tiltják Izrael népének, mivel Isten népe tagjai a más nemzetiségű és vallású házastársak miatt sokszor hűtlenné váltak Isten iránt. Ezsdrás tehát a mózesi törvényekre hivatkozik, melyek szerint Izrael maradékának, a „szent magnak”, szentnek kell maradnia, és nem szabad keverednie.

Ezsdrás személyes bűnvalló imádságának a hatásáról az utolsó fejezetben olvashatunk, amikor is a nép felismeri a saját hibáját, és válási határozatot rendelnek el, mely szerint a vegyes házasságokat fel kell bontani, a nőket és a gyerekeket pedig el kell bocsátani. Drasztikus megoldás. De a rendeletet csak részlegesen hajtják végre, hiszen csak néhány olyan férfi nevét olvashatjuk a könyv végén, akik elbocsátották feleségeiket.

Mit üzen ez a különös történet ma nekünk?

Mint Krisztus-követőknek már nem a vér tisztasága és ószövetségi törvények betartása számít Isten előtt, hanem a Hozzá való tartozás hitben, engedelmességben, hűségben.

Mi is kiválasztottak vagyunk, de nem a kultúránkból kivéve, hanem itt megélve a hitünket. És éppen ezért fordul elő, hogy kísértésekbe esünk, elbukunk, nem látszik rajtunk, Kihez is tartozunk. „Mi vétkesek vagyunk előtted, pedig így senki sem állhat színed elé!” (9,15b). Éppen ezért jött el Jézus, hogy Rá tekintve Istennel kapcsolatban maradhassunk. Ezért fogad el minket Isten olyannak, amilyenek vagyunk!

Ez az elfogadás és kiválasztottság nem önmagunkért való, hanem hogy Isten országát, az Ő gyülekezetét építsük, méghozzá felelős keresztyénekként! Ehhez pedig meg kell tudnunk határozni önmagunkat, ami bizonyos dolgoktól való elhatárolódást is jelent.

Tiszta és tisztátalan kérdés arról szólt akkoriban, hogy hogyan tudja megőrizni identitását a választott nép. Ma már persze más kategóriákban gondolkodunk, de felmerül a kérdés: Nekünk mit érdemes a környezetünktől (a korszellemből) átvenni, és hol kell meghúzni a határokat, hogy ez már nem fér bele abba, aki én vagyok?

Milyen határaid vannak?

Milyen határaid vannak például a tanuláshoz, a munkához, a párkapcsolathoz, a szexualitáshoz, a pénzszerzéshez, az idővel való gazdálkodáshoz, a családodhoz, vagy a másokhoz való viszonyodban?

Nem szabályok betartása és tiltások sorozata a keresztyén élet, hanem lehetőség úgy élni, ahogy a Teremtő eltervezte, amit legfőbbképpen a szeretetkapcsolat jellemez. Például önző énünket félretenni, hogy a másokért végzett szolgálat megvalósulhasson. Ez magunktól, önerőből nem sikerülhet, ezért Isten Szentlelke vezet minket ebben. Jézus Őt ígérte nekünk, hogy erősít, vigasztal és vezet minket az Ő útján.

Ámen.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.