Nyomtatás E-mail

2017.04.09. virágvasárnap 10 óra

Köszöntő ige: Zakariás próféta könyve 9. rész 9. vers
Énekek: 156. 235. 151. 379. 331.
Olvasmány: Márk evangéliuma 11. rész 1-14. vers
Alapige: Márk 11,9b. : "Hozsánna! Áldott, a ki jő az Úrnak nevében!"
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya!
Ímé, jön néked a te királyod; igaz és szabadító ő;
szegény és szamárháton ülő, azaz nőstényszamárnak vemhén.

( Zakariás próféta könyve 9. rész 9. vers )

 

alt

Márk evangéliuma 11. rész 1-14. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

1. És mikor Jeruzsálemhez közeledének, Bethfagé és Bethánia felé, az olajfák hegyénél, elkülde kettőt tanítványai közül,

2. És monda nékik: Eredjetek abba a faluba, a mely előttetek van; és a mikor abba bejuttok, azonnal találtok egy megkötött vemhet, a melyen ember nem ült még soha; azt oldjátok el és hozzátok ide.

3. És ha valaki azt mondja néktek: Miért teszitek ezt? mondjátok: Az Úrnak van szüksége reá. És azonnal elbocsátja azt ide.

4. Elmenének azért és megtalálák a megkötött vemhet, az ajtónál kívül a kettős útnál, és eloldák azt.

5. Az ott állók közül pedig némelyek mondának nékik: Mit míveltek, hogy eloldjátok a vemhet?

6. Ők pedig felelének nékik, úgy, a mint Jézus megparancsolta vala. És elbocsáták őket.

7. És oda vivék a vemhet Jézushoz, és ráveték felső ruháikat; ő pedig felüle reá.

8. Sokan pedig felső ruháikat az útra teríték, mások pedig ágakat szegdelnek vala a fákról és az útra hányják vala.

9. A kik pedig előtte menének, és a kik követék, kiáltának, mondván: Hozsánna! Áldott, a ki jő az Úrnak nevében!

10. Áldott a mi Atyánknak, Dávidnak országa, a mely jő az Úrnak nevében! Hozsánna a magasságban!

11. És beméne Jézus Jeruzsálembe, és a templomba; és mindent körülnézvén, mivelhogy az idő már késő vala, kiméne Bethániába a tizenkettővel.

12. És másnap, mikor Bethániából kimentek vala, megéhezék.

13. És meglátván messziről egy fügefát, a mely leveles vala, odaméne, ha talán találna valamit rajta: de odaérvén ahhoz, levélnél egyebet semmit sem talála; mert nem vala fügeérésnek ideje.

14. Akkor felelvén Jézus, monda a fügefának: Soha örökké ne egyék rólad gyümölcsöt senki. És hallák az ő tanítványai.


Márk evangéliuma 11. rész 9. vers

A kik pedig előtte menének, és a kik követék, kiáltának, mondván: Hozsánna! Áldott, a ki jő az Úrnak nevében!

 

Virágvasárnap és „virághétfő”

„Hozsánna! Áldott, a ki jő az Úrnak nevében!”

Kedves Testvéreim!

Virágvasárnap: Jézus jeruzsálemi bevonulásának ünnepe. Ez az ünnep azt üzeni nekünk, hogy amiképpen Jézus két évezreddel ezelőtt testben bevonult Jeruzsálembe, úgy most lélekben bevonulni kész a mi életünkbe is, ha nyitott szívvel, ujjongó örömmel várjuk és fogadjuk ŐT. Virágvasárnapon Jézus áldott és komoly üzeneteket akar közölni velünk.

1. Jézusnak szüksége volt a tanítványaira.

Jézus előreküldte két tanítványát a közeli faluba, hogy hozzanak számára egy szamárcsikót, amelyen majd bevonul Jeruzsálembe. A szamár teherhordó állat volt. Jézusnak a szamár hátán történő bevonulása azt ábrázolta ki, hogy Jézus nem hadakozni akar, hanem a világ bűnterhét akarja magára venni, és elhordozni helyettünk, hogy mi felszabadultan élhessünk az Istennel való örök közösségben. Jézus részletesen útbaigazította a két elküldött tanítványt, akik mindent úgy találtak, ahogyan azt az Úr előre megmondta nekik.

(Mondások: „Utólag könnyű bölcsnek lenni.” „Ugye, megmondtam!”)

Jézus előre látott, tudott mindent. Nem csak a szamárcsikóval kapcsolatos történéseket, hanem látta előre az egész földi életútját: „tudta, hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy” (János 13,3) Jézus tudatában volt messiási-megváltói küldetésének. Ő mindig fölfelé tekintett az Atyára, ezért tudott előre nézni a Reá váró szolgálatokra, és fel tudott készülni a kísértésekre és próbatételekre is.

Jézusnak szüksége volt a tanítványaira, hogy megtanítsa őket előre nézni. A múlt bűnei és a múlt áldásai is lehetnek akadályok abban, hogy Jézus tanítványa a jelenben Őt kövesse, és a jövőben is Neki szolgáljon.

2. „Az Úrnak szüksége volt a szamárcsikóra.”

Jézusnak szüksége volt arra a szamárcsikóra. Gondolhatta a szamárcsikó gazdája: „Most milyen nagyot segítettem Jézusnak!” Vajon értette-e, hogy nem ő segített Jézusnak, hanem Jézus segített neki – éppen azzal, hogy a szamárcsikó hátán bevonult Jeruzsálembe, és öt nap múlva a kereszten megváltotta a szamárcsikó gazdáját is az örök kárhozattól?!

Hozsánna! („segíts meg!”) – ezzel a kiáltással „üdvözölték” Jézust az emberek Jeruzsálem utcáin. Ki kinek segít tehát?!

Testvérem!
Az Úrnak szüksége van rád is azért, hogy segítsen rajtad. Nem Neki teszel jót, hanem magadnak azzal, ha elfogadod segítségét bocsánatát, szabadítását. (1.János 4,9-10 : Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket)

3. Az Úrnak szüksége volt a fügére.

Virágvasárnap másnapján szüksége volt Jézusnak fügére a fügefáról. Egy zöldellő fügefán Jézus keresett „valamit”, de „semmit” sem talált. Izrael éghajlata mérsékelt mediterrán: enyhe tél, hosszú, meleg nyár. A fügefa itt 10 hónapon át folyamatosan terem: évente háromszor hoz gyümölcsöt.

Tavaszi füge (márciusban) = "paggim" ; Nyáreleji füge (júniusban) = "bikkurá" ; Kései füge (augusztus/szeptember) = töéná.

„Valaminek” lennie kellett volna rajta! Izrael népe ilyen gyümölcstelen fügefához hasonlított. Jézus kereste/keresi a megszentelt élet és az áldássá vált élet gyümölcsét az Ő népe „gyümölcsfáján”. (Máté ev. 3,8. – Galata levél 5,22 – 1.Mózes 12,2-3. – János 15,1-5)

Jézus azt akarja, hogy minél többen üdvözüljenek! – tanítványai által.

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.