Nyomtatás E-mail

2017.04.16. húsvét vasárnap 10 óra

Köszöntő ige: Thesszalonikai I. levél 4. rész 14. vers
Énekek: 187. 348. 185. 349. 446. Úrvacsora előtt és alatt: 23. 436-442.
Halleluja Kórus: „Felvirradt áldott szép napunk” ; „Feltámadt Jézusomnak szolgálok”
Olvasmány: Márk evangéliuma 16. rész 1-15. vers
Alapige: Márk 16,15. : "... hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott,
azonképen az Isten is előhozza azokat,
a kik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt.

( Thesszalonikai I. levél 4. rész 14. vers )

 

alt

Márk evangéliuma 16. rész 1-15. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
1. Mikor pedig elmult a szombat, Mária Magdaléna, és Mária a Jakab anyja, és Salomé, drága keneteket vásárlának, hogy elmenvén, megkenjék őt.
2. És korán reggel, a hétnek első napján a sírbolthoz menének napfelköltekor.
3. És mondják vala maguk között: Kicsoda hengeríti el nékünk a követ a sírbolt szájáról?
4. És odatekintvén, láták, hogy a kő el van hengerítve; mert felette nagy vala.
5. És bemenvén a sírboltba, látának egy ifjút ülni jobb felől, fehér ruhába öltözve; és megfélemlének.
6. Az pedig monda nékik: Ne féljetek. A Názáreti Jézust keresitek, a ki megfeszíttetett; föltámadott, nincsen itt; ímé a hely, a hová őt helyezék.
7. De menjetek el, mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megyen Galileába; ott meglátjátok őt, a mint megmondotta néktek.
8. És nagyhamar kijövén, elfutának a sírbolttól, mert félelem és álmélkodás fogta vala el őket; és senkinek semmit sem szólának, mert félnek vala.
9. Mikor pedig reggel, a hétnek első napján föltámadott vala, megjelenék először Mária Magdalénának, a kiből hét ördögöt űzött vala ki.
10. Ez elmenvén, megjelenté azoknak, a kik vele valának és keseregnek és sírnak vala.
11. Azok pedig mikor hallották, hogy él és ő látta vala, nem hivék.
12. Ezután pedig közülök kettőnek jelenék meg más alakban, útközben, mikor a mezőre mennek vala.
13. Ezek is elmenvén, megjelenték a többieknek; ezeknek sem hivének.
14. Azután, mikor asztalnál ülnek vala megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányá az ő hitetlenségöket és keményszívűségöket, hogy azoknak, a kik őt feltámadva látták vala, nem hivének,
15. És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek.

Márk evangéliuma 16. rész 15. vers

És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek.

 

A feltámadott Jézus mondta tanítványainak:
„Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!”

Kedves Testvéreim!

Jézus Krisztus feltámadásának ünnepén szeretettel köszöntelek Mindnyájatokat! Szívünkben öröm és kétség kavarog, mint két évezreddel ezelőtt a tanítványokban. Azonban vegyük komolyan a korabeli keresztyén testvéreink tanúságtételét - Jézus feltámadásának örömhírét. Jézus feltámadását csodálatos jelek kísérték.

1. Jézus feltámadásának első jele: Jézus jövendölése, három alkalommal is.

Nem az a különleges, hogy Jézus jövendölt, hanem az, hogy beteljesedett. Az ember sokszor nagyon szeretne betekinteni a jövőbe. Régi babonás praktika a tenyérjóslás, kártyavetés. Az időjárás jelentés napi szinten utal a várható időjárásra. Létezik a futurológia, a jövőkutatás, mint tudomány, a XX. század közepétől. Rendszeressé vált a politikában és a gazdaságban az események elemzése a jövőre való felkészülés, a jövő megtervezése céljából. Mindezek csupán törekvések, vágyak, de sok esetben nem igazolódnak – nincs az ember hatalmában a jövő.

Jézus jövőjét Isten Lelke az ószövetségi szent iratokban már évszázadokkal korábban kijelentette. Jézus ezeknek a próféciáknak a tudatában érkezett a mennyből a földre, és e próféciák szerint haladt végig földi pályáján.
- Fogantatása: Ézsaiás 7,14.
- Születése: Mikeás 5,1.
- Virágvasárnapi bevonulása: Zakariás 9,9.
- Szenvedése: Ézsaiás 53. és Zakariás 12,10.
- Feltámadása: Zsoltár 16,10.

2. Jézus feltámadásának második jele: Jézus nyitott sírja.

A nőtanítványok nagy döbbenetére a barlangsír bejáratát eltorlaszoló kőtömb el volt hengerítve, amikor a Jézus sírjához értek. Ez a cselekedet nem lehetett ember munkája, hiszen őrök, akik vigyázták a sírt, az életükkel feleltek a sír sértetlenségéért. Más ember pedig nem merte megkockáztatni, hogy ilyen őrizet mellett a sírt felnyissa.

Az asszonyok meg is látták a sír megnyílásának titkát: egy fehér ruhás angyal fogadta őket már az üres sírnál. János evangéliuma elmondja, hogy sírrablásnak, sírgyalázásnak semmi jele nem mutatkozott az üres sírban, sőt gondos rend uralkodott ott. A lepedők ott voltak (a helyükön), az állkendő külön mellettük összegöngyölítve. Sírrabló vagy vadállat nem szokott kendőket összehajtogatni…

Valahányszor „nagy kő esik le a szívedről”, valahányszor rácsodálkozol a világban lévő rendre – tudd, hogy ez Isten műve, az élő Jézusra utaló jel.

3. Jézus feltámadásának harmadik jele: Jézus tanítványainak megváltozott élete.

A tanítványok Jézus halálát látva, átélve, teljes reménytelenségben gyászoltak, sírtak és féltek. Azonban a feltámadott Jézus megjelent több alkalommal is nekik,és meggyőződhettek arról, hogy Jézus valóban él! Ettől kezdve nem voltak a szomorúság és a félelem rabjai, sőt az életük feláldozása árán sem tagadták meg azt a vigasztaló csodát, hogy megtapasztalták Jézus feltámadását. Egy hazugságért nem lettek volna képesek ilyen áldozatra.

Jézus feltámadását, jelenlétét mi is átélhetjük – a lelkünkben.
Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.