Nyomtatás E-mail

2017.04.16. húsvét vasárnap 08 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Énekek: 187. 348. 185. 446. Úrvacsora előtt és alatt: 23. 436-442.
Olvasmány: Márk evangéliuma 16. rész 1-8. vers

Alapige: 1.Korinthus 15,19.
Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban,
minden embernél nyomorultabbak vagyunk.

Igehirdető: Dr. Kocsis Attila református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

( 1 Korinthus 1,3 )

 

alt

Márk evangéliuma 16. rész 1-8. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
1. Mikor pedig elmult a szombat, Mária Magdaléna, és Mária a Jakab anyja, és Salomé, drága keneteket vásárlának, hogy elmenvén, megkenjék őt.
2. És korán reggel, a hétnek első napján a sírbolthoz menének napfelköltekor.
3. És mondják vala maguk között: Kicsoda hengeríti el nékünk a követ a sírbolt szájáról?
4. És odatekintvén, láták, hogy a kő el van hengerítve; mert felette nagy vala.
5. És bemenvén a sírboltba, látának egy ifjút ülni jobb felől, fehér ruhába öltözve; és megfélemlének.
6. Az pedig monda nékik: Ne féljetek. A Názáreti Jézust keresitek, a ki megfeszíttetett; föltámadott, nincsen itt; ímé a hely, a hová őt helyezék.
7. De menjetek el, mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megyen Galileába; ott meglátjátok őt, a mint megmondotta néktek.
8. És nagyhamar kijövén, elfutának a sírbolttól, mert félelem és álmélkodás fogta vala el őket; és senkinek semmit sem szólának, mert félnek vala.

Korinthusi I. levél 15. rész 19. vers

Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.

 

„Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban,
minden embernél nyomorultabbak vagyunk.”

Kedves Testvéreim!

Sajtóhír: A húsvéti ünnepek idején hűvös idő várható, ennek ellenére a szállodákban és wellness hotelekben teltházra számítanak a szakemberek.

Igen, ha sarkítani és egyszerűsíteni akarjuk a dolgokat, akkor az ünnepek idején az ország lakosságát három részre lehet osztani – kikapcsolódnak/pihennek, otthon töltik a napokat, ünnepelnek. Sokan úgy gondolják, hogy ez a négy nap elegendő egy hosszú wellness hétvégére. Valóban, jól jön mindenkinek a pihenés, az aktív szabadidős elfoglaltság. Fontos, hiszen sokan egyszerre két végén égetik életük gyertyáját. A nagy kérdés viszont az – ennyi elég? Négy nap testi wellness, kis karbantartás, aztán minden mehet tovább a maga kerékvágásában?

Van valami, amiért különös a Feltámadás ünnepe? Amiért több, mint egy wellness hétvége? Amiért várjuk évről-évre, hogy átéljük a feltámadott Jézussal való találkozást? Még akkor is, ha időnként az emmausi tanítványokhoz hasonlóan a mi szemünket is furcsa homály borítja, és nem ismerjük fel az életútunkon velünk együtt zarándokoló Jézust.

1. Várjuk a feltámadás ünnepét, mert tudjuk az evangéliumi híradásokból, meg a hitvallók bizonyságtételeiből, hogy az élet fölött többé nem úr a halál.

„Mit keresitek a holtak között az élőt?” – kérdezi a buzgó asszonyokat az angyal. Nincs olyan hatalom, se politikai, se vallási, fizikai vagy szellemi, ami visszatarthatná a feltámadás diadalát. Ennek nyomán és eredményeként lehet gyökeresen más a keresztyénség minden más vallástól. Hitünk nem halottkultuszban gyökerezik, nem is a próféták vagy vallásalapítók síremlékeihez zarándokolunk, hanem élő Urunkkal találkozhatunk minden napon. Aki azt ígérte, hogy velünk lesz minden napon, a világ végezetéig. Ennél nagyobb biztatásra és erőforrásra aligha lehet szert tenni. Négy nap wellness pedig édeskevés akkora erőgyűjtéshez, hogy az kitartson a világ végezetéig.

2. Várjuk a Feltámadás ünnepét, mert tudjuk az evangéliumi híradásokból, meg a hitvallók bizonyságtételeiből, hogy Valaki mindent megfizetett értünk.

Nem kis áron, saját élete, vére árán lekerült rólunk a bűn rabszolgaságának addig letörölhetetlen pecsétje. Nem kell tovább az Édenből kirekesztetten, reménytelenül vándorolnunk a világ sivatagában, keresve az enyhet adó oázisokat. Valaki azt mondta, cselekedte, hogy mindent odaad érted és értem, hogy szabadok lehessünk. Bolygónk összes kincsének értéke is csak töredéke ennek a váltságnak, ami a szeretet révén szabaddá tett bennünket. Néhány nap wellness is költséges mulatság. A Feltámadott meg örökéletre wellnesst – jól létet – ajándékoz, kegyelemből, ingyen!

3. Várjuk a Feltámadás ünnepét, mert tudjuk az evangéliumi híradásokból, meg a hitvallók bizonyságtételeiből, hogy ez egyszeri és megismételhetetlen.

Pontosan ettől válik életkérdéssé a Feltámadott Jézussal való találkozás – felismerem-e, hogy kicsoda Ő? Életre szóló döntést kíván az egyszeri és a megismételhetetlen felismerése. A Mindenható egyszeri, de akkor mindennél jelentőségteljesebb szeretet-megnyilvánulása egyértelművé tette, a Feltámadott által helyreállt a bűn miatt megromlott Isten-ember kapcsolat. Valóban, hosszabb-rövidebb wellness programok beilleszthetők az év rendjébe, ezek ismételhetőek. A megismételhetetlen Feltámadás azonban olyan hatással van az azt elfogadók életére, hogy az egész élet és még azon túl is, egy hatalmas jól-létbe, öröklétbe nemesedik át.

Igen, ezért több, más és hasonlíthatatlan a Feltámadás!

Ámen.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.