Nyomtatás E-mail

2017.04.17. húsvét hétfő 10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Énekek: 187.   347.   185.   348.
Olvasmány: Márk evangéliuma 16. rész 9-18. vers 
Alapige: János evangéliuma 14. rész 19b. vers : Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok."
Igehirdető: Dr. Lenkeyné Dr. Semsey Klára teológiai professzor

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

( 1 Korinthus 1,3 )

 

alt

Márk evangéliuma 16. rész 9-18. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
9. Mikor pedig reggel, a hétnek első napján föltámadott vala, megjelenék először Mária Magdalénának, a kiből hét ördögöt űzött vala ki.
10. Ez elmenvén, megjelenté azoknak, a kik vele valának és keseregnek és sírnak vala.
11. Azok pedig mikor hallották, hogy él és ő látta vala, nem hivék.
12. Ezután pedig közülök kettőnek jelenék meg más alakban, útközben, mikor a mezőre mennek vala.
13. Ezek is elmenvén, megjelenték a többieknek; ezeknek sem hivének.
14. Azután, mikor asztalnál ülnek vala megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányá az ő hitetlenségöket és keményszívűségöket, hogy azoknak, a kik őt feltámadva látták vala, nem hivének,
15. És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek.
16. A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik.
17. Azokat pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak.
18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.

János evangéliuma 14. rész 19. vers

Még egy kevés idő és a világ nem lát engem többé; de ti megláttok engem: mert én élek, ti is élni fogtok.

 

 

Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok.”

Kedves Testvéreim!

Vannak minden ember számára fontos dolgok. A legfontosabb azonban az, amit Jézus Krisztus hirdet és ajándékoz. Hirdeti és szemlélteti, hogy Ő él, és ehhez a kijelentéséhez kapcsolja a számunkra mindennél fontosabb ígéretét: „ti is élni fogtok”.

1. Jézus él, kijelentése megerősíti tanítványi hitét, és hitre szólít.

A hamis vádak alapján halálra ítélt Jézus meghalt, eltemették, de nem maradt a halálban. Legyőzte a halált, legyőzte Isten és minden ember ellenségét, a Sátánt. Feltámadt és él. Övé minden hatalom mennyen és földön. Sokféle módon mutatkozik meg Jézus hatalma. Minden esetben azonban azonos módon jeladás arról, hogy Ő él, és minden körülmények között az ember szép, jó, boldog életét akarja.

Az élet ellenségét már legyőzte, azonban még nem semmisítette meg, és az veszélyezteti különböző módon az emberi életet. A Sátán megsemmisítése Krisztus dicsőséges visszajövetelekor történik majd meg. Ahogyan a Feltámadt Úr megszüntette tanítványai kishitűségét, kétségeskedését, úgy szüntesse meg a mienket is. Legyen szilárd a hitünk, bízzunk a Feltámadt Jézusunkban, aki él. A különböző vallásalapítók sírjai közül egyedül Jézus sírja maradt üresen, csak egyedül Jézusé! Ő él, és életet ígér tanítványainak, követőinek, nekünk is. Bízzunk Benne!

2. Jézus él, és az igazi, valódi, új élet Ajándékozója a szeretet érvényesítésére indít.

Ezt mondja: „ti is élni fogtok”. Ez az ígéret Jézus tanítványainak, követőinek szól, azoknak, akik hisznek Benne. Az ember a bibliai szemlélet szerint a bűn miatt halott. Azzal, hogy nem hitt az ember Istennek, hanem hallgatott arra, aki Isten ellen hangolta, a halál állapotába került. Az Isten nélküli létmód halált jelent.

Ebből az állapotából a maga erejéből senki nem is tud kiszabadulni. Egyedül Jézus segítségül hívása, az Iránta való bizalom által nyerhetjük el a szabadulást, a valódi, az igazi, az új életet. Legyen fontos, első helyen fontos azért számunkra a Feltámadt Urunkkal való kapcsolat. Köszönjük meg Krisztus Urunknak, hogy lehetővé tette, lehetővé teszi, hogy ne uralkodjon rajtunk a gonosz, ne legyünk megromlott természetünk rabjai, hanem az Ő Lelkének és Igéjének, a Bibliának az útmutatását követhetjük.

Szeretetének érvényesítését várja tőlünk az életnek azon a helyén, ahol élünk, és a gonosz minden embertelensége elleni küzdelmet. Ezt tették reformátor atyáink, és Európa arculata megváltozott. A tét ma is nagy. Európa vagy keresztyén lesz, vagy nem lesz egyáltalán. Urunk kész segíteni nekünk, rajtunk. Éljünk vele!

3. Jézus szava: „és ti is élni fogtok”, reménységet ajándékoz.

Azt jelenti, hogy a jövő nem a reménytelenséget, a megsemmisülést hozza számunkra, hanem csupán azt, hogy ha földi életünk napjai leperegnek, ha földi életünk lezárul, Isten egyik kezéből áttesz a másikba. Krisztus Urunktól, az Ő szeretetétől a halál sem választ el. „Az Ő ölelő karja vár ránk” - így mondta ezt Luther Márton. Ahogyan Krisztus Urunk a halálból feltámadt, úgy mi is feltámadunk, és dicsőséges létmódban, soha el nem múló örök életben részesülünk.

Jézus hét szóból álló rövid mondata: „Én élek, és ti is élni fogtok”, a boldog, tökéletes megoldást hirdeti és ajándékozza nekünk. Legyünk követői és követei is élő Urunknak, mert Őrá és az Ő hitet erősítő, szeretetre indító, reménységet jelentő szavára és tettére van legnagyobb szüksége minden embernek. Jézus él, és az életet biztosítja mindenkinek.

Ámen.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.