Nyomtatás E-mail

2017.04.23. 10 óra

Köszöntő ige: Péter apostol I. levele 5. rész 8. vers
Énekek: 66.   256.   171.   392.   390.
Olvasmány: Nehémiás könyve 4. rész 1-17. vers 
Alapige: Nehémiás könyve 4. rész 14b. vers :
"Ne féljetek! A nagy és félelmes Úrra gondoljatok, és
harcoljatok
testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, 
feleségeitekért és otthonaitokért!"
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

„Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög,
mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen.

( Péter apostol I. levele 5. rész 8. vers )

 

alt

Nehémiás könyve 4. rész 1-17. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

1. Lőn pedig, mikor meghallotta Szanballat, hogy mi építjük a kőfalat, haragra gerjede és felette igen bosszankodék, és gúnyolá a zsidókat;

2. És szóla az ő atyjafiai és a samáriai sereg előtt, és ezt mondá: Mit művelnek e nyomorult zsidók? Vajjon megengedik-é ezt nékik? Talán áldozni fognak? Hát bevégezik ma? Avagy megelevenítik a köveket a porhalmazból, holott azok elégtek?!

3. Az Ammonita Tóbiás pedig mellette állván, mondá: Bármit építsenek, ha egy róka lép fel reá, összezúzza köveiknek falát.

4. Halld meg, oh mi istenünk! hogy csúffá lettünk, fordítsad gyalázásukat az ő fejökre, és add őket prédára a rabságnak földében;

5. Ne fedezd el az ő hamisságokat és az ő bűnök a te orczád elől el ne töröltessék, mert téged bosszantának az építők előtt!

6. És építők a falat annyira, hogy elkészült az egész fal félmagasságban, mert a nép nagy kedvvel dolgozott.

7. Mikor pedig meghallotta Szanballat és Tóbiás, továbbá az Arábiabeliek, az Ammoniták és az Asdódeusok, hogy javítgattatnak Jeruzsálem kőfalai, és hogy a törések betömése megkezdődött, felette nagy haragra gerjedének;

8. És összeesküvének mindnyájan egyenlő akarattal, hogy eljőnek Jeruzsálemet megostromolni és népét megrémíteni.

9. De mi imádkozánk a mi Istenünkhöz, és állítánk ellenök őrséget nappal és éjjel, mivelhogy féltünk tőlök.

10. És mondák a zsidók: Fogytán van ereje a tereh-hordónak, a rom pedig sok, és mi képtelenek vagyunk építeni a kőfalat.

11. A mi ellenségeink pedig ezt mondották: Ingyen se tudják meg, se ne lássák, míg közikbe bemegyünk és őket leöljük, és megszüntetjük a munkát.

12. És lőn, hogy eljöttek hozzánk mindenfelől a zsidók, a kik ő mellettök laknak vala és nékünk tízszer is mondották: Térjetek haza!

13. Azért állítám a hely alsó és nyilt részeire a kőfal mögé, odaállítám a népet nemzetségek szerint, fegyvereikkel, dárdáikkal és kézíveikkel.

14. És körültekintvén, fölkeltem és így szóltam az előljárókhoz, a főemberekhez és a többi néphez: Ne féljetek tőlök! A nagy és rettenetes Úrra emlékezzetek, és harczoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és házaitokért!

15. És lőn, hogy meghallották a mi ellenségeink, hogy megtudtuk az ő szándékukat, és hogy Isten semmivé tette az ő tanácsokat: megtérénk mi mindnyájan a kőfalhoz, kiki az ő munkájához;

16. De azon naptól fogva legényeim egyik része munkálkodik vala, a másik része pedig tart vala dárdákat, paizsokat, kézíveket és pánczélokat, és a fejedelmek ott állának az egész Júda háznépe mögött.

17. A kőfalon munkálkodók közül a tehernek hordói egyik kezökkel, a mely a munkát végezé, rakodának, másik kezök pedig a fegyvert tartja vala,

Nehémiás könyve 4. rész 14. vers

És körültekintvén, fölkeltem és így szóltam az előljárókhoz, a főemberekhez és a többi néphez: Ne féljetek tőlök! A nagy és rettenetes Úrra emlékezzetek, és harczoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és házaitokért!

 

 

Ki az ellenség és kik az ő álarcai?

 

„Ne féljetek! A nagy és félelmes Úrra gondoljatok, és harcoljatok
testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért!”

Kedves Testvéreim!

„KÜZDELEM AZ ELLENSÉG ELLEN” – ezt a címet lehet adni ennek a szentírási fejezetnek.

A Krisztus előtti V. században az Isten népének a babiloni fogságból hazatért maradéka erőfeletti munkába kezdett: a romokból fel akarták építeni Jeruzsálemet, a szent várost. Hozzáfogtak a lerombolt kőfalak kijavításához, azonban a munka nem haladt akadálytalanul. Az ellenség igyekezett megakadályozni az építés munkáját. A kőfalat nagy fáradsággal építő népnek ezért két irányban kellet erőfeszítést tennie: az építkezés mellett védekeznie kellett a fenyegető ellenséggel szemben. Ez a megosztott figyelem és energia nagyon megterhelő volt: „a teherhordók egyik kezükkel a munkát végezték, a másikkal pedig a kopját tartották”. Mennyi energia pazarolódott el erre a kettős tevékenységre!

I. Ki az ellenség?

A Biblia világosan határozza meg, hogy ki az Isten népének ellensége: „…ellenségetek az ördög…”. Minden rossz, minden hamis, minden tisztátalan dolog mögött az ördög rejtőzik. „Aki a bűnt cselekszi, az ördögtől van.” (I. János 3, 8)

II. Az ördög álarcai:

1. Az elvtelen megalkuvók és gúnyolódók.

Akkor és ott azok az emberek voltak, akik behódoltak az ügyeletes világbirodalomnak, és igyekeztek teljes megalkuvással kiszolgálni a nagyhatalmi érdekeket, közben „sütögették a maguk pecsenyéjét”. Az ilyen embereket „zavarja” a becsületes, bátor, bölcs, Istent követő és szolgáló emberek jelenléte, munkálkodása. Kigúnyolják, megvetik az értékeket.

Szanballat: Samária tartomány helytartója. 
Tóbijjá: Ammon tartomány helytartója.

Mindketten széles körű politikai kapcsolatokkal rendelkeztek, igyekeztek „beépülni mindenhova”, jó képet mutattak a Perzsa Birodalom felé, de Izrael népének vezetői felé is. Jelszavuk: Mindegy, hogy milyen áron, de érvényesülni kell! Az ilyen emberek irigyek, féltékenyek a hatalmukra, minden aljas cselekedetre készek, csak hogy pozíciójukat megőrizzék. Istentelen, embertelen emberek. Csak az önérdekű hasznot lesik minden helyzetben, ami pedig nem az érdekeiket segíti, annak pusztító ellenségei.

Isten mentsen meg az ilyen lelkülettől és életviteltől!

2. A világ által sodródó hívők.

A pogány népek szomszédságában lakó júdaiak hatása alá kerültek a pogányok gúnyolódásának és fenyegetésének. Jóakarattal, de a maguk kishitűségét és lelki erőtlenségét is igazolni akarva „tízszer is kérték” Nehémiást és az építő munkásokat: „Térjetek haza! Hagyjátok abba Jeruzsálem falainak építését!

A pogány világ erős hatását az Isten jelenlétének még erősebb hatása képes ellensúlyozni. „ne féljetek tőlük! Gondoljatok az Úr Istenre!” – így biztatta Nehémiás Jeruzsálem falainak építőit. Szomorú, ha Isten népét magával sodorja a világ – a világ szellemisége, a világ szokása, a „mit mondanak az emberek” szorongása.

Legyen komoly kérdésünk: „Mit mond Isten?”

Hassunk mi a világra !! 
... Ők térjenek meg te hozzád, de te ne térj ő hozzájok!” 
(Jeremiás 15,19b )

Ámen.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.