Nyomtatás E-mail

2017.05.07. 10 óra

Köszöntő ige: Ézsaiás könyve 49. rész 15. vers
Énekek: 111.   167.   138.   89.   449. 
Olvasmány: 128. zsoltár 
Alapige: Ézsaiás 66,1a. és 66,13a. : "... Ahogyan az anya vigasztalja a fiát, úgy vigasztallak ÉN titeket."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián?
És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem.

( Ézsaiás könyve 49. rész 15. vers )

 

alt

128. zsoltár

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

1. Grádicsok éneke. Mind boldog az, a ki féli az Urat; a ki az ő útaiban jár!

2. Bizony, kezed munkáját eszed! Boldog vagy és jól van dolgod.

3. Feleséged, mint a termő szőlő házad belsejében; fiaid, mint az olajfacsemeték asztalod körül.

4. Ímé, így áldatik meg a férfiú, a ki féli az Urat!

5. Megáld téged az Úr a Sionról, hogy boldognak lássad Jeruzsálemet életednek minden idejében;

6. És meglássad fiaidnak fiait; békesség legyen Izráelen!


Ézsaiás könyve 66. rész 1. és 13. vers

1. Így szól az Úr: Az egek nékem ülőszékem, és a föld lábaimnak zsámolya: minő ház az, a melyet nékem építeni akartok, és minő az én nyugalmamnak helye?
==== ==== ====
13. Mint férfit, a kit anyja vígasztal, akként vígasztallak titeket én, és Jeruzsálemben vesztek vígasztalást!

 

Anyák napja

 

„Ezt mondja az ÚR: Ahogyan az anya vigasztalja a fiát, úgy vigasztallak ÉN titeket.”

Kedves Testvéreim!

Anyák napja van. Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat!

Hangozzon az ige és az igehirdetés az édesanyai szeretetről, amely csak az Isten szeretetéből táplálkozva lehet csodálatos áldássá a gyermekek és unokák élete számára!

Családi kör alakulása: Arany János, Sinka István, Ismeretlen szerző…

1. Anyaság – Isten nélkül.
Az anyai hivatás és a gyermekáldás Isten ajándéka, ezért Isten nélkül értelmezhetetlen.

Az édesanyai szeretet torzulásai: 
- a kakukk-anya: a kakukk fiókáit más neveli (nagyszülő, babysitter, óvoda, iskola, szomszéd, egyház…) 
- a pók-anya: felfalja gyermekeit (annyira „szereti”, hogy a gyermekek belepusztulnak a nagy „szeretetbe”) 
- kotlós-anya: mindig maga mellett akarja őrizni a csemetéit, nem engedi el őket a felnőtté válás útjára 
- pelikán-anya: saját vérével táplálja kicsinyeit, mindene a gyermek, belepusztul a gyermeknevelésbe 
- nem akar anya lenni: félti az alakját, az egészségét, a kényelmét

2. Az anyaság Istennel.
Az édesanyai hivatás Isten rendelése, Isten ajándéka. Az édesanyai szeretetben Isten szeretete tükröződik – a feltétel nélküli, a minden áldozatra kész, a türelmes, a megbocsátó szeretet. „Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak Én titeket.” – hangzik az alapigében.

A 128. zsoltárban egy boldog családi kör tárul elénk. E családi körnek az Úr Isten a Vezetője, a legfontosabb Családtagja.

Ebből a családból nem hiányzik a férj, az édesapa. Isten adja a férjnek, az édesapának a lelki bölcsességet és a testi erőt munkája végzéséhez, hogy tudjon gondoskodni családja tagjairól. A zsoltárban látható édesapa a családja lelki szükségeiről is gondoskodik, hiszen az Úr Istennel való kapcsolata minta a feleség és a gyermekek számára is arra, hogy miképpen érdemes az élet útján járni – Isten vezetése alatt. 
Az ószövetségi Isten népe közösségében a férfi, az édesapa a család „papja” is volt – vezette a házi áhítatot, az imádkozást. Ez a Tóra alapján szent kötelessége volt a családapának. (V. Mózes 6,4-9)

A zsoltáríró a feleséget és édesanyát „a ház belsejében” láttatja, tehát a családra irányított figyelmű személyként határozza meg. A feleség és édesanya otthon van, a férje számára biztosítja a nyugodt hátteret az alkotó munkálkodáshoz, és gondoskodik a gyermekek lelki-testi szükségeiről.

A gyermekek (többes számban) boldogan ülik körül az asztalt. Kiegyensúlyozottan nevelkednek Isten szeretetében és a szülők Istennel egyetértő, példamutató irányítása szerint.

A boldog férj és feleség, a szülők és gyermekek egymás számára Isten ajándéka, Isten áldása. Sőt, az unokák nemzedékéről is szól a zsoltár, mint az Isten népének jövőbeli reménységéről, Isten áldásának nemzedékről nemzedékre kiáradó folyamatáról.

Legyen számunkra kívánatos ez a bibliai családmodell!

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.