Nyomtatás E-mail

2017.05.14. 10 óra

Köszöntő ige: 57. zsoltár 2. vers
Énekek: 62. 294. 171. 420. 300.
Olvasmány: Nehémiás könyve 6. rész
Alapige: Nehémiás 6,16b. : "Fölismerték, hogy Istenünk segítségével lehetett véghezvinni ezt a munkát."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Könyörülj rajtam, oh Isten könyörülj rajtam, mert benned bízik az én lelkem;
és szárnyaid árnyékába menekülök, a míg elvonulnak a veszedelmek.

( 57. zsoltár 2. vers )

 

alt

Nehémiás könyve 6. rész

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

1. És lőn, hogy mikor meghallá Szanballat, Tóbiás, az Arábiabeli Gesem és a mi többi ellenségeink, hogy megépítettem a kőfalat, s hogy nem maradt azon semmi romlás, jóllehet még az ideig ajtókat nem állíttattam a kapukra:

2. Külde Szanballat és Gesem hozzám ilyen izenettel: Jer és találkozzunk a faluk egyikében, az Onó-völgyében; holott ők gonoszt gondoltak ellenem.

3. Küldék azért követeket hozzájok ilyen izenettel: Nagy dolgot cselekszem én, azért nem mehetek alá; megszünnék e munka, ha attól eltávozván, hozzátok mennék.

4. És küldének hozzám ilyen módon négy ízben, és én ilyen módon felelék nékik.

5. Küldé továbbá hozzám Szanballat ilyen módon ötödször az ő legényét, a kinek kezében egy felnyitott levél vala,

6. Melyben ez vala írva: A szomszéd népek közt ez a hír és Gasmu is mondja, hogy te és a zsidók pártot akartok ütni, annakokáért építed te a kőfalat; és hogy te leszel az ő királyok, e beszédek szerint.

7. Sőt még prófétákat is rendelél, a kik hirdetnék te felőled Jeruzsálemben, ezt mondván: Király van Júdában! És most e dolgoknak híre a királyhoz is elérkezik, annakokáért jer és tanácskozzunk együtt!

8. Én pedig küldék ő hozzá ilyen izenettel: Nem történt semmi olyan, a minőt te mondasz, hanem csak magadtól gondoltad mindazt a te szívedben.

9. Mert mindezek el akarnak vala minket rettenteni, ezt mondván: Leveszik kezöket a munkáról és az félben marad! Azért hát, oh Uram! erősítsd meg az én kezeimet.

10. És én elmentem Semájának, a Delája fiának házába, a ki Mehétabeél fia vala, és őt bezárkózva találtam, és monda: Menjünk az Isten házába, a templom belsejébe és zárjuk be a templomnak ajtait, mert eljőnek, hogy megöljenek téged, és pedig éjjel jőnek el, hogy megöljenek.

11. Én pedig mondék: Avagy ily férfiúnak, mint én vagyok, illik-é futni? Hát ilyen lévén mint én, beléphet-é valaki a templomba, élvén? Nem megyek!

12. És megismerém, hogy nem az Isten küldötte őt, hanem azt a prófécziát azért mondá nékem, mert Tóbiás és Szanballat felbérelték őt.

13. Azért vala pedig felbérelve, hogy én megrettenjek és akképen cselekedvén, vétkezzem, hogy így rossz híremet költhessék és rágalmazhassanak.

14. Emlékezzél meg én Istenem Tóbiásról és Szanballatról ezen cselekedeteik szerint, és a jövendőmondó Noádja asszonyról és a többi jövendőmondókról is, a kik rémítgetének engem.

15. Elvégezteték pedig a kőfal Elul hónap huszonötödik napján, ötvenkét nap alatt.

16. És lőn, hogy midőn meghallák minden mi ellenségeink, megfélemlének minden pogányok, a kik körültünk valának, és igen összeestek a saját szemeikben, és megismerék, hogy a mi Istenünktől vitetett végbe e munka.

17. E napokban is sok levelet küldének némely zsidó előljárók Tóbiásnak, és viszont Tóbiástól sok jöve hozzájok.

18. Mert sokan Júdában ő hozzá esküdtek, mivelhogy ő veje vala Sekániának, az Arah fiának, és Jóhanán, az ő fia, Mesullámnak, a Berékia fiának leányát vette volt el.

19. Sőt még jó szándékait is emlegetik vala előttem, és az én beszédeimet megvivék néki. Leveleket pedig Tóbiás folyton küldött, hogy engem elrettentene.

Nehémiás könyve 6. rész 16. vers

És lőn, hogy midőn meghallák minden mi ellenségeink, megfélemlének minden pogányok, a kik körültünk valának, és igen összeestek a saját szemeikben, és megismerék, hogy a mi Istenünktől vitetett végbe e munka.„Fölismerték, hogy Istenünk segítségével lehetett véghezvinni ezt a munkát.”

Kedves Testvéreim!

„KÜZDELEM AZ ELLENSÉG ELLEN” – ezzel a címmel folytatjuk Nehémiás könyve tanulmányozását.

A Krisztus előtti V. században az Isten népének a babiloni fogságból hazatért maradéka erőfeletti munkába kezdett: a romokból fel akarták építeni Jeruzsálemet, a szent várost. Hozzáfogtak a lerombolt kőfalak kijavításához, azonban a munka nem haladt akadálytalanul. Az ellenség igyekezett megakadályozni az építés munkáját. A kőfalat nagy fáradsággal építő népnek ezért két irányban kellett erőfeszítést tennie: az építkezés mellett védekeznie kellett a fenyegető ellenséggel szemben. Ez a megosztott figyelem és energia nagyon megterhelő volt: „a teherhordók egyik kezükkel a munkát végezték, a másikkal pedig a kopját tartották”. Mennyi energia pazarolódott el erre a kettős tevékenységre!

I. Ki az ellenség?

A Biblia világosan határozza meg, hogy ki az Isten népének ellensége: „…ellenségetek az ördög…”. Minden rossz, minden hamis, minden tisztátalan dolog mögött az ördög rejtőzik. „Aki a bűnt cselekszi, az ördögtől van.” (I. János 3,8)

Előzőleg láttuk: a megalkuvókat, a világ által sodródókat, az uzsorásokat.

II. Az ördög álarcai. Az ármánykodók – cselszövők.

Az ármánykodó ember alattomos, nem nyilvánítja ki a gonosz szándékát, hanem titokban tervezi és rejtőzködve valósítja meg aljas terveit. Sőt, sok esetben még jóindulatot is igyekszik mutatni, színlelni, hogy elterelje az áldozata figyelmét a készülő csapdáról. Veszedelmes emberek az ilyenek.

Nehémiást is környékezték az ármánykodók….

1. „Jöjj, találkozzunk!”
Nehémiás ellenségei semmitmondó tárgyalásokkal akarták megakasztani, megakadályozni Jeruzsálem falainak felépítését, ő azonban átlátott az ellenséges szándékon, és nem volt hajlandó abbahagyni a jó cselekvését. Az a mondás járja, hogy ha meg akarsz hiúsítani egy jó ügyet, hozz létre egy bizottságoz. A sok beszéd a tett halála. A rengeteg konferencia mit sem ér, ha nem követi építő tettek sorozata. A gondolat és tett együtt ér célt.

2. „Jöjj és tanácskozzunk a szóbeszéddel kapcsolatban!”
Nehémiás ellenségei azt a hazugságot terjesztették róla, hogy lázad az uralkodó ellen, összeesküvést szervez, király akar lenni… A szóbeszéd azért veszélyes, mert minél inkább terjed, annál inkább torzul, nincs felelőse, és az emberek könnyen elhiszik a képtelen híreszteléseket. Bárcsak a jó hír(ek) terjednének így az emberek között!

Nehémiás tudta, hogy nem igazak a vádak, ezért bátran leleplezte ezt a fondorlatos rágalom-hadjáratot. Ne higgyük el és ne terjesszük a rágalmat!

3. „Találkozzunk az Isten házában!”
Egy felbérelt hamispróféta arra akarta rávenni Nehémiást, hogy a rágalmaktól és a merénylettől való félelmében meneküljön a templomba, ott biztonságban lesz a gyilkosaival szemben. Azonban éppen ez a menekülés tette volna megbélyegzetté Nehémiást, és okot szolgáltatott volna az ellene koholt vádak igazolására. Nehémiás az Úrban bízott, az Úrhoz menekült.

Éljünk mi is az Isten oltalmában és világosságában!

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.