Nyomtatás E-mail

2017.05.21. 10 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
Énekek: 445.   424.   445.
Keresztelő ének: 329,2: Nem éltem még e föld színén …
Olvasmány: Apostolok cselekedetei 8. rész 26-39. vers 
Alapige: Apostolok cselekedetei 8. rész 37b. vers : "Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia."
Igehirdető: ifj. Jenei Zoltán református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

( 1 Korinthus 1,3 )

 

alt

Apostolok cselekedetei 8. rész 26-39. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

26. Az Úrnak angyala pedig szóla Filepnek, mondván: Kelj fel és menj el dél felé, arra az útra, mely Jeruzsálemből Gázába megy alá. Járatlan ez.

27. És felkelvén, elméne. És ímé egy szerecsen férfiú, Kandakénak, a szerecsenek királyasszonyának hatalmas komornyikja, ki az ő egész kincstárának felügyelője vala, ki feljött imádkozni Jeruzsálembe;

28. És visszatérőben volt és az ő szekerén ül vala, és olvasá Ésaiás prófétát.

29. Monda pedig a Lélek Filepnek: Járulj oda és csatlakozzál ehhez a szekérhez!

30. Filep azért oda futamodván, hallá, a mint az Ésaiás prófétát olvassa vala. És monda: Vajjon érted-é, a mit olvasol?

31. Ő pedig monda: Mimódon érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nékem? És kéré Filepet, hogy felhágván, üljön mellé.

32. Az írásnak helye pedig, melyet olvasott, ez vala: Mint juh viteték mészárszékre, és mint a bárány az ő nyírője előtt néma, azonképen nem nyitotta fel az ő száját.

33. Az ő megaláztatásában az ő ítélete elvétetett, az ő nemzetségét pedig kicsoda sorolja el? mert elvétetik a földről az ő élete.

34. Felelvén pedig a komornyik Filepnek, monda: Kérlek téged, kiről mondja ezt a próféta? Magáról-é, vagy más valakiről?

35. Filep pedig száját megnyitván, és elkezdvén ezen az íráson, hirdeté néki a Jézust.

36. Mikor pedig menének az úton, jutának egy vízhez; és monda a komornyik: Ímhol a víz: mi gátol, hogy megkeresztelkedjem?

37. Filep pedig monda: Ha teljes szívből hiszel, meglehet. Az pedig felelvén, monda: Hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten Fia.

38. És megállítá a szekeret; és leszállának mindketten a vízbe, Filep és a komornyik; és megkeresztelé őt.

39. Mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak Lelke elragadá Filepet; és többé nem látta őt a komornyik, mert tovább méne az ő útján örömmel.

Apostolok cselekedetei 8. rész 37. vers

Filep pedig monda: Ha teljes szívből hiszel, meglehet. Az pedig felelvén, monda: Hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten Fia.

 

„Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.”

Kedves Testvéreim!

A református Bibliaolvasó Kalauz kijelölése szerint az Újszövetségből az Apostolok cselekedeteiről írt könyvet olvassuk naponként. Ebből a Szent Iratból hangzott egy tanulságos történet. Ez az üzenete:

1. Szakíts magadnak időt az örökkévaló dolgokra!

A mai életforma egyik legnagyobb nyomorúsága, hogy nincs idő az örökkévaló dolgokra. Reggel sietség, napközben elfoglaltság, este a fáradtság az akadály. Hétköznap munka, hétvégén a házi tennivalók sokasága… „Nincs idő, nincs idő…!” – mondogatjuk. Pedig van idő, naponta 24 óra, mindenkinek egyformán. Időnk pedig arra van, amire odaszánjuk, amit fontosnak tartunk.

Az etióp főembernek volt ideje az örökkévaló dolgokra. Legyen mindennél fontosabb a mi számunkra is az örökkévaló dolgokkal foglalkozás!

2. Foglalkozz az Isten igéjével!

Az etióp miniszter a Bibliát olvasta – az Ószövetségben Ézsaiás könyvét. Sok embernek fogalma sincs, hogy milyen nagy érték a Biblia! Bizony olyan, mint a Jézus példázatában az a mező, amelyben kincs volt elrejtve. Bizony, érdemes volt ezért a mezőért mindent feláldozni…! 
Ha valaki olvassa a Bibliát, az lesz az élménye napról napra, hogy drága kincset talált, sőt magát Jézust ismeri meg a Szentírás kijelentése nyomán. 
A Biblia megtanít Isten szemével látni ezt a világot.

3. Beszélgess Isten emberével – lelkipásztoroddal, hívő testvéreddel!

Filep evangélistát Isten irányította az etióp főemberhez, hogy segítsen neki megérteni a Megváltóról szóló próféciát az Ézsaiás könyvéből. Az etióp főembernek voltak kérdései, Filep pedig Isten Lelke által megmagyarázta a Szentírás kijelentését az érdeklődő főember számára. 
Nekünk is arra van szükségünk, hogy megnyíljunk valaki előtt, és megbeszéljük a belső dolgainkat (gondjainkat, félelmeinket, titkainkat, bűneinket) Isten emberével. 
Nem könnyű bizalommal odafordulni a lelkipásztorhoz vagy egy lelki testvérhez, de nagyon szükséges annak érdekében, hogy felszabaduljon a lelkünk a terhek alól.

4. Rakd le életed minden terhét Jézusnál!

Csak annak az embernek a szíve boldog, aki lerakta a terheit, bűneit az Úr Jézus elé, és megtisztulva, megszabadulva járják az élet útját. 
Jézus, az Isten Báránya azért jött a mennyei dicsőségből e bűnös, elveszett világba, hogy magára vegye és elhordozza mindnyájunk bűneinek terhét. A Szentírásban Isten megígérte, hogy „ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz Ő: megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól.” (János apostol I. levele 1. rész 9. vers)

5. Lépj kapcsolatba Jézussal!

Ez azt jelenti: Jézus él, lehetséges Vele lelki közösségben élni. Ő meghalt a mi bűneinkért, de fel is támadt, hogy Vele és Általa új életet élhessünk. A Biblia által beszél velünk, mi pedig az imádság által tárhatjuk eléje örömeinket, bánatunkat. Ő mindig velünk van, hű szeretettel segít, vezet az örökkévalóság útján.

Dönts Jézus mellett! Kövesd, szolgáld Őt boldogan!


Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.