Nyomtatás E-mail

2017.05.28. 10 óra Holland testvérgyülekezet szolgálata

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
***
Énekek: 23. zsoltár 1-3. vers – Az ÚR énnékem…
GPS: Több erőt, Hozsánna, Csak benned, Lelkem áldd az Urat
GPS: Hús-vér templom
GPS: Ne félj, Tied a dicsőség, Szabadításod öröme,
GPS: Hozzád száll az énekem, Légy tűz
***
A hirdetések keretében : Magyar-Holland köszöntések
***
Olvasmány: Mózes IV. könyve 13. rész 30. verstől – 14. rész 10. versig
Alapige: Mózes IV. könyve 9. vers : "Az ÚR velünk van."
Igehirdető: Klaas Jelle Faber holland református lelkipásztor

magyar nyelvű igehirdetés letöltése

holland nyelvű igehirdetés letöltése

GPS zenekar szolgálatának letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

( 1 Korinthus 1,3 )

 

alt

Mózes IV. könyve 13. rész 30. verstől – 14. rész 10. versig

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

30. Amálek lakik a dél felől való földön, és Khitteus, Jebuzeus és Emoreus lakik a hegyeken; a tenger mellett, és a Jordán partján pedig Kananeus lakik.

31. És jóllehet Káleb csendesíté a Mózes ellen háborgó népet, és azt mondja vala: Bátran felmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk azzal;

32. Mindazáltal a férfiak, a kik felmentek vala vele, azt mondják vala: Nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb az nálunknál.

33. És rossz hírét vivék annak a földnek, a melyet megkémleltek volt, Izráel fiaihoz, mondván: Az a föld, a melyen általmentünk, hogy megkémleljük azt, olyan föld, a mely megemészti az ő lakóit; az egész nép is, a melyet láttunk azon, szálas emberekből áll.

34. És láttunk ott óriásokat is, az óriások közül való Anáknak fiait, és olyanok valánk a magunk szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok valánk.
____ ____ ____

1. És felemelé szavát az egész gyülekezet, és síra a nép azon az éjszakán.

2. És mindnyájan zúgolódának Mózes ellen és Áron ellen Izráel fiai, és monda nékik az egész gyülekezet: Vajha megholtunk volna Égyiptom földén! vagy ebben a pusztában vajha meghalnánk!

3. Miért is visz be minket az Úr arra a földre? hogy fegyver miatt hulljunk el? feleségeink és a kicsinyeink prédára legyenek? Nem jobb volna-é nékünk visszatérnünk Égyiptomba?

4. És mondának egymásnak: Szerezzünk előttünk járót, és térjünk vissza Égyiptomba.

5. Akkor arczczal leborulának Mózes és Áron Izráel fiai gyülekezetének egész községe előtt.

6. Józsué pedig, a Nún fia, és Káleb, a Jefunné fia, a kik a földnek kémlelői közül valók valának, meghasogaták ruháikat.

7. És szólának Izráel fiai egész gyülekezetének, mondván: A föld, a melyen általmentünk, hogy megkémleljük azt, igen-igen jó föld.

8. Ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, és nékünk adja azt, mely tejjel és mézzel folyó föld.

9. Csakhogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a földnek népétől; mert ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér; eltávozott tőlök az ő oltalmok, de az Úr velünk van: ne féljetek tőlök!

10. Mikor pedig az egész gyülekezet azon tanakodék, hogy megkövezze őket: megjelenék az Úrnak dicsősége a gyülekezet sátorában Izráel minden fiának.


Mózes IV. könyve 9. vers

Csakhogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a földnek népétől; mert ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér; eltávozott tőlök az ő oltalmok, de az Úr velünk van: ne féljetek tőlök!

 

„Az ÚR velünk van.”

Kedves Testvéreim!

A mai szentírási szövegrészben Izráel népe a megígért föld, Kánaán előtt áll. 40 évig tartott, hogy eljussanak idáig. Az Úr azt mondja Mózesnek, hogy néhány férfinak ki kell kémlelni az országot. Mózes 12 férfit választ ki: Izráel minden törzséből egyet. 40 nap múlva visszajönnek. Egy hatalmas nagy szőlőfürt van náluk. A 12 férfi meggyőződve mondja, hogy a föld nagyon termékeny. De azt is mondják, hogy az ország már lakott, és hogy az ország lakossága nagyon erős, túl erős nekik. Káléb, a 12 férfi egyike így szól akkor:

Bátran elindulhatunk, könnyen le tudjuk győzni őket !

Ám a nép ezt már nem hallja. Elbizonytalanodtak és meg lettek félemlítve. . . Milyen kevés is kell néha ahhoz, hogy mi emberek bizonytalanná váljunk, megijedjünk, kételkedjünk - magunkban, másokban, egy helyzettel kapcsolatban.

Isten népének tagjai ahelyett, hogy az Úrban bíznának, könnyekben törnek ki. Nem az Úr, hanem a félelem és a bizonytalanság uralkodik a szívükben.

Ha elbizonytalanodunk, gyakran elkezdjük a múltat szépíteni, idealizálni. Akkor azt mondjuk, hogy régen minden jobb volt - a világban, az országunkban, az egyházban is.

Ez természetes: az idők változnak, az emberek változnak. Kétségek, bizonytalanságok is támadnak bennünk. Én is gondolok egyre: Mi lesz a világgal, Európával, az országunkkal, az egyházzal?

A mi életünkben is döntenünk kell: legyen Isten a mi életünk középpontjában. Olyan sok minden lehetséges Vele együtt. Ismertem valakit, aki nagyon szenvedett a múltban az ellene irányuló megjegyzések miatt. Olyanok voltak ezek neki, mint az óriások. Bizalmatlanná, bizonytalanná vált ezektől. Aztán megtanult Isten kegyelméből élni, átölelte Isten szeretete, és az Úr legyőzte és elűzte az óriásait.

Ebben a világban olyan sok félelem vehet minket körül… Kinek engedjük át ott a vezetést? A bizonytalanságnak, pesszimizmusnak? Vagy Jézus Krisztusban bízunk, az Egyház Urában? A mi Urunk megígérte, hogy Vele falakat ugrunk át és hegyeket mozdítunk el. Jézus Krisztus a Szent Lélek által mindent és mindenkit meg tud eleveníteni, életre tud kelteni! Bízzunk Benne!

Ámen.

____ ____ ____

(A hirdetések keretében Magyar-Holland köszöntések hangzottak el)


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.