Nyomtatás E-mail

2017.06.04. pünkösd vasárnap 10 óra

Köszöntő ige: Római levél 5. rész 5b. vers

Énekek: 42.   370. 372.   25.   479.   434.
Úrvacsora előtt, alatt és után : 23.   457-471.   84.
Halleluja Kórus :
– Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe!
– Ó, alkotó Lélek, jövel!
– Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét!
-
Vers : Péli Erzsébet szavalata
Konfirmáció: vizsga, fogadalom, úrvacsora, áldás
-
Olvasmány: Az apostolok cselekedetei 2. rész 1-12. vers 
Alapige: Apostolok cselekedetei 2,11b.: "Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól."
Igehirdető: Jenei Zoltán gyülekezeti lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

... az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk.

( Római levél 5. rész 5b. vers )

 

alt

Az apostolok cselekedetei 2. rész 1-12. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

1. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.

2. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala.

3. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül.

4. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok.

5. Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak.

6. Minekutána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni.

7. Álmélkodnak pedig mindnyájan és csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Nemde nem Galileusok-é ezek mindnyájan, a kik szólnak?

8. Mimódon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, a melyben születtünk?

9. Párthusok és médek és elámiták, és kik lakozunk Mesopotámiában, Júdeában és Kappadócziában, Pontusban és Ázsiában,

10. Frigiában és Pamfiliában, Égyiptomban és Libiának tartományiban, mely Cziréne mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok,

11. Krétaiak és arabok, halljuk a mint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait.

12. Álmélkodnak vala pedig mindnyájan és zavarban valának, egymásnak ezt mondván: Vajjon mi akar ez lennie?

Az apostolok cselekedetei 2. rész 11b. vers

... halljuk a mint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait.

 

„Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól.”


Kedves Testvéreim!
Konfirmandusok, Családtagok, Ünnepi Gyülekezet! 

Egy olyan világban élünk, amelyben nagyon sok különbözőség, értetlenség, félreértés, feszültség van: családtagok, munkatársak, szomszédok, korosztályok, nemzetek, kultúrák között… Pünkösd ünnepét azért adta Isten, hogy az Ő Szent lelke által megértsük ŐT, és megértsük egymást.

A Pünkösd a megértés, az egyetértés ünnepe – Isten akaratában.

Hogyan lehet megérteni Istent és egymást? 
Úgy, hogy jónak látjuk, amit Isten Lelke jónak lát és rossznak látjuk, amit Isten lelke rossznak lát.

Isten az embert jónak teremtette, hiszen a jó Isten csak jót tud alkotni. Azonban a bűn miatt megromlott az ember jósága, összezavarodott az értékrendje, és egyre inkább nem képes a jót a rossztól megkülönböztetni.

A Bírák könyve 6. rész 1. versében ezt olvassuk: „Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr.”

A Példabeszédek könyve 14. rész 12. verse így tanít: „Van olyan út, amely egyenesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet.” Az ember nem akar rossz lenni, sőt, azt gondolja, hogy jót cselekszik, ennek ellenére mégis rossz, az Isten bölcsessége szerint rossz, amit csinál.

Mit tehetünk ebben az állapotban?! 
El kell fogadnunk Isten Lelke vezetését, aki azért jött el Pünkösdkor, 
- hogy mindenhol és mindenkor velünk legyen, soha ne kelljen egyedül lennünk, félelemben a problémáink között; 
- hogy tanítson minket, megmutassa a következő lépést, amelyet meg kell tennünk; 
- hogy vigasztaljon minket szomorúságunkban, hogy el ne borítsa elménket, lelkünket a keserűség reménytelensége.

Isten Lelke az erő, a szeretet és a józanság Lelke – Ő tudja pontosan, hogy mi a jó és mi a rossz, csak hinnünk kell Neki, hallgatnunk kell Reá.

Hogyan tanít és vezet minket Isten Lelke? 
Mikeás próféta könyve 6. része 8. versében ezt írja: „Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az ÚR! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.”

A Római levél 12. rész 2. versében ez áll: „Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami Neki tetsző és tökéletes.”

Isten Lelke tehát legfőképpen a Biblián keresztül tanít és vezet. Olvasnunk, kutatnunk kell a Szentírást, és megértjük belőle Isten akaratát. Istennel egyetértve pedig egyet tudunk érteni mindazokkal is, akik szintén Isten akaratát igyekeznek az életükben megvalósítani.

Így lesz a Pünkösd ünnepének áldása mienk a hétköznapok során is!

Ámen.


Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.