Nyomtatás E-mail

2017.06.04. pünkösd vasárnap 8 óra

Köszöntő ige: 1 Korinthus 1,3
-
Énekek: 189.   370.   372.   446.
Úrvacsora előtt és alatt: 23.   436-442.
-
Olvasmány: Az apostolok cselekedetei 2. rész 1-13. vers
Alapige: Az apostolok cselekedetei 2. rész 12b. vers : "MI AKAR EZ LENNI?"
Igehirdető: Dr. Kocsis Attila református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

( 1 Korinthus 1,3 )

 

alt

Az apostolok cselekedetei 2. rész 1-13. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

1. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.

2. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala.

3. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül.

4. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok.

5. Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak.

6. Minekutána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni.

7. Álmélkodnak pedig mindnyájan és csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Nemde nem Galileusok-é ezek mindnyájan, a kik szólnak?

8. Mimódon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, a melyben születtünk?

9. Párthusok és médek és elámiták, és kik lakozunk Mesopotámiában, Júdeában és Kappadócziában, Pontusban és Ázsiában,

10. Frigiában és Pamfiliában, Égyiptomban és Libiának tartományiban, mely Cziréne mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok,

11. Krétaiak és arabok, halljuk a mint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait.

12. Álmélkodnak vala pedig mindnyájan és zavarban valának, egymásnak ezt mondván: Vajjon mi akar ez lennie?

13. Mások pedig csúfolódva mondának: Édes bortól részegedtek meg.

Az apostolok cselekedetei 2. rész 12b. vers

Álmélkodnak vala pedig mindnyájan és zavarban valának, egymásnak ezt mondván: Vajjon mi akar ez lennie?

 

„MI AKAR EZ LENNI?”

Kedves Testvéreim!

Nagy üdvtörténeti ünnepeink mind-mind kérdéseket vetnek fel: Mária kérdése (Lukács 1,34), a bölcsek őszinte érdeklődése (Máté 2,2), Nagypénteken (Máté 22,26), Pilátus kérdése (Máté 27,11), a Feltámadáskor az asszonyok kérdése (János 2O,15), az emmausi tanítványok (Lukács 24,18). A Szentlélek eljövetele napján is hangzik el egy kérdés.

A Szentlélenek van hatalma minket is kimozdítani a komfortzónánkból.

1. A Lélek kimozdította az apostolokat a félelem zónájából.
Ami nem volt komfortos, de Jézus mennybemenetele után ott lebegett a fejük fölött az elmagányosodás, a közösség széthullásának, meggyengülésének réme. A Lélek viharos szélhez hasonló sodrása, tüzének heve kisöpörte, kiégette belőlük a félelmet. Ki mertek állni a nyilvánosság elé, ki merték mondani, kicsoda nekik a feltámadott Jézus, kinek a nevében szólnak. Véget ért egy korszak, felszakadtak a gátak, a belső bénultság tovatűnt, a rémálom elillant. Szabaddá váltak a félelemtől, mert ahol az Úr Lelke van, ott a szabadság árad ki. Nincs más üzenete az első pünkösdi csodának ma sem – a Lélek a te félelmeidet, görcsösségedet, rettegéssel átitatott életedet is felszabadíthatja, ha csak egy résnyire is megnyitod életedet előtte.

2. A Lélek kimozdította az apostolokat a nyelvi komfort zónából is.
Anyanyelvükön, az arámin kívül nem beszéltek más nyelven és mégis, az ott
lévők legnagyobb csodálkozására mindenki a maga nyelvén értette a bizonyságtételt. Lám, Isten Igéje a Lélek munkája nyomán nem igényel tolmácsokat. Az ihletett beszéd a Lélek által áthidal nyelvi szakadékokat, lélektől lélekig szól, úgy megérint, hogy nem a szavak számítanak elsőrenden, hanem a szavak nélkül is átérezhető üzenet.

Persze, fontos az érthetőség, a szavakban is megfogalmazott bizonyságtétel, de az mit sem ér, ha nincs benne Lélek. A ma gyülekezetének, neked és nekem az a feladatom, hogy belterjes „egyházi beszédünket” érthetőbbé tegyük a világ számára.

3. A Lélek kimozdította az apostolokat származásuk komfort zónájából is.
A Lélek ereje kisodorta életükből a mások iránti ellenérzést, származásuk, az egy nemzethez való tartozás zárt gondolatát. Most vált érthetővé a jézusi parancsolat – tegyetek tanítványokká minden népeket (Máté 28,19) és a jézusi bátorítás (Apostolok Cselekedete 1,8).

Lehet, sőt kell is átlépni a származás okán felépült korlátokat. Fülöpnek (Apostolok Cselekedetei 8,26-40) és Péternek Isten látomásban mutatta meg, van élet, van nyitottság a világ fiainak, nemzeteinek térfelén is (Apostolok Cselekedetei 10,34). Van hová menni ma is, most is, van missziói lehetőség nem csak a nagyvilágban, hanem a szomszédban és a családban is – a világ fiai között.

Mi történik, ha kiléptet minket a Lélek a komfort zónáinkból? Hatalmas ígéret teljesedik be (Apostolok Cselekedetei 2,39). Éljünk ezzel!

Ámen.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.