Nyomtatás E-mail

2017.06.05. pünkösd hétfő 10 óra

Köszöntő ige: Zsoltárok 119,162.
-
Énekek:
377. dicséret : Szentlélek, végy körül ...
373. dicséret : Jővel, teremtő Szentlélek ...
-
Olvasmány: Ezékiel próféta könyve 37. rész 1-10. vers 
Alapige: Jóel  2,28-32a és Jóel 3,1-5 : "…kitöltöm lelkemet minden emberre…"
Igehirdető: Csoma Zoltán református lelkipásztor

Igehirdetés letöltése

Gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.

( Zsoltárok 119,162 )

 

alt

Ezékiel próféta könyve 37. rész 1-10. vers

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

1. Lőn én rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr lélek által, és letőn engem a völgynek közepette, mely csontokkal rakva vala.

2. És átvitt engem azok mellett köröskörül, és ímé, felette sok vala a völgy színén, és ímé, igen megszáradtak vala.

3. És monda nékem: Embernek fia! vajjon megélednek-é ezek a tetemek? és mondék: Uram Isten, te tudod!

4. És monda nékem: Prófétálj e tetemek felől és mondjad nékik: Ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét!

5. Így szól az Úr Isten ezeknek a tetemeknek: Ímé, én bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek.

6. És adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.

7. És én prófétálék, a mint parancsolva vala nékem. És mikor prófétálnék, lőn zúgás és ímé zörgés, és egybemenének a tetemek, mindenik tetem az ő teteméhez.

8. És látám, és ímé inak valának rajtok, és hús nevekedett, és felül bőr borította be őket; de lélek nem vala még bennök.

9. És monda nékem: Prófétálj a léleknek, prófétálj embernek fia, és mondjad a léleknek: Ezt mondja az Úr Isten: A négy szelek felől jőjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megölettekbe, hogy megéledjenek!

10. És prófétálék a mint parancsolá. És beléjök méne a lélek s megéledének, s állának lábaikra, felette igen nagy sereg.


Jóel próféta könyve 2. rész 28-32a. vers (Károlyi fordítás) 
Jóel próféta könyve 3. rész 1-5. vers (Új fordítás)

28. És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak.

29. Sőt még a szolgákra és szolgálóleányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet.

30. És csodajeleket mutatok az égen és a földön; vért, tüzet és füstoszlopokat.

31. A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minekelőtte eljő az Úrnak nagy és rettenetes napja.

32. De mindaz, a ki az Úrnak nevét hívja segítségül, megmenekül; mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lészen a szabadulás, a mint megigérte az Úr, és a megszabadultak közt lesznek azok, a kiket elhí az Úr!

---- ---- ----

1. Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak.

2. Még a szolgákra és szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben.

3. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön: vért, tüzet és füstoszlopokat.

4. A nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja.

5. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék az Úr ígérete szerint, és azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr.

 

 

A Szent Lélek korszaka.

 

„…kitöltöm lelkemet minden emberre…”

Kedves Testvéreim!
Ünneplő szent Gyülekezet! 

Most is jó hírrel kezdhetem a Szent Lélek által mondanivalómat:

Bár mi hátat fordítottunk Istennek, sőt nagyon sokszor ellene fordultunk, fordulunk, Ő azonban nem fordult el tőlünk, nem hagyott magunkra bennünket. Nem mintha nélkülünk nem létezhetne, sőt éppen fordítva, hanem mert szeret bennünket, s nem a vesztünket akarja, hanem azt, hogy éljünk. Meg tud szabadítani bennünket bűneinkből, ha mi is akarjuk, s így már nincs, ami tőle elválasszon, vagy vele szembefordítson. Ez lehetőség és nem parancs, de élet és halál kérdése mindnyájunk számára.

1. 
Ez a szabadítás már akkor is működött, míg ígéret volt, de ez a drága ígéret már beteljesedett a názáreti Jézusban, aki Isten egyszülött Fiaként jött elvégezni ezt a szabadítást, amit rajta kívül senki meg nem tehetett volna, mert ehhez az ő isteni erejére volt szükség.

2. 
Ez a szabadítás nem titokban történt, hanem teljes nyilvánossággal az emberek szeme láttára. Nagy áldozattal járt, Isten Fiának az életét is fel kellett áldoznia, hogy bizonyságát adja, ő a halál felett is Úr, és győzelmében mindazokat részeltetni tudja, akik a bűn miatt halálosan veszedelmes helyzetükben megtalálják benne Szabadítójukat, és hittel elfogadják.

3. 
Ez a csodálatos szabadítás egyszeri eseménye volt történelmünknek, és közel kétezer évvel ezelőtt történt, már régen a feledés homályába merülhetett volna. Isten gondoskodott róla, hogy ne így történjen! A szabadításunkkal kapcsolatos minden eseménynek szemtanúi voltak, az Úr Jézus tanítványai, szám szerint tizenkettő.

Ők kapták feladatul, hogy a szabadulás lehetőségét, az élet lehetőségét hírül vigyék a világba minden embernek. Ha most kapnánk ilyen feladatot a 20. század végén, a 21. század elején, nem is mondanánk, hogy ez teljesíthetetlen, mert úgy gondoljuk, meg van hozzá az ehhez szükséges technikai felszereltségünk. De akkor hol volt még telefon, rádió, televízió, internet…! Mindezek nélkül is megvalósult az Isten akarata, természetesen az ő segítségével.

4. 
Mit mond Jézus, a feltámadott Úr tanítványainak mennybemenetele előtt, akiket ekkor már küldötteivé tett?

"Vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok, és lesztek nékem tanúim ... "

Nem az ember találmánya tehát, hanem mennyei erő, a Szent Lélek Isten ereje kellett ehhez akkor is, ma is. Ez az erő hatalmas munkát végzett eddig is a választottak által és végez ma is. Ezer és millió számra vannak templomok, ahol hangzott és ma is hangzik az evangélium, a szabadulás jó híre, hogy az emberek általa Isten gyermekeivé lehessenek. Nem csak a tizenkettő kapta ezt az erőt, hanem azóta sokan mások, ahogy Jóel prófétától hallottuk: " … kiöntöm lelkemet minden testre ... ", mert a szabadulás jó hírének hirdettetni kell Urunk visszajöveteléig, ami előtt a prófécia szerint ítéletes, félelmetes események lesznek a világ történetében, amelyekben csak az tartatik meg, aki az Úr nevét hívja segítségül.

5. 
Ezért fontos a szabadulás jó híre: Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. "Jövel Szent Lélek Úr Isten, töltsd bé szíveinket épen, Mennyei szent ajándékkal" /370. ének/, hogy ma is hirdethessük a szabadulás, az örök élet jó hírét nagyon sokak javára, Istenünk, a Szentháromság egy örök igaz Isten soha el nem múló dicsőségére.

Ámen.

Ajánlja ismerőseinek...

 

© Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség 2006-2018.